Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 25

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 25

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 102 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 25. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được?

A. Lưu vào hồ sơ cán bộ

B. Công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác

C. Thông báo đến cán bộ được đánh giá

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh giá, cán bộ?

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

B. Không hoàn thành nhiệm vụ

C. Hoàn thành nhiệm vụ

D. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực

Câu 8: Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

A. Có hiệu lực ngày 01/01/2010

B. Có hiệu lực ngày 03/01/2010

C. Có hiệu lực ngày 04/01/2010

D. Có hiệu lực ngày 05/01/2010

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Trừ trường hợp các hành vi vi phạm không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật, thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định như thế nào?

A. 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

B. 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 80 Luật này

C. Cả 2 đáp trên đều đúng

D. Cả 2 đáp trên đều sai

Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức: hình thức kỷ luật "Cách chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức: hình thức kỷ luật " Giáng chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B.  Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C.  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D.  Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 17: Theo quy định, công chức phải thôi việc trong các trường hợp nào?

A. Bị kỷ luật buộc thôi việc

B. Không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp

C. Bị kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 18: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?

A. Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Buộc thôi việc

B. Khiển trách, hạ bậc lương, Cách chức, Buộc thôi việc

C. Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc thôi việc

D. Khiển trách, Cảnh cáo, hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức: có mấy hình thức kỷ luật đối với cán bộ?

A. 04 hình thức

B.  02 hình thức

C.  03 hình thức

D. 05 hình thức

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ là gì?

A. Bãi nhiệm

B. Kiểm điểm nghiêm túc

C.  Cho thôi việc

D. Phê bình, rút kinh nghiệm

Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?

A. Hạ bậc lương

B. Giáng chức

C. Cách chức

D. Buộc thôi việc

Câu 24: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?

A. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ công chức

B. Ban hành quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị

C. Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ

D. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mức nào?

A. a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

B. a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ b. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

C. a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ b. Không hoàn thành nhiệm vụ

D. a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ; d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Câu 30: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: việc đánh giá công chức được thực hiện khi nào?

A. Đánh giá hàng năm, đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm