Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 58

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 58

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 244 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 58. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013 thì việc bầu cừ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

B. Công khai, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

C. Dân chủ, bình đẳng, khách quan và bỏ phiếu kín

D. Phổ thông, dân chủ, khách quan và bỏ phiếu kín

Câu 5: Hiến pháp năm 2013 quy định nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động như thế nào?

A. Theo pháp luật

B. Theo hiển pháp và pháp luật

C. Theo chủ trương, đường lối của Đảng

D. Theo hiến pháp

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quản ỉý xã hội bằng gì?

A. Chủ trưong, đường lối chính sách của Đảng

B. Pháp luật

C. Hiến pháp

D. Hiến pháp và pháp luật 

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

A. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

B. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Hội Nông dân Việt Nam

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Hội Nông dân Việt Nam

D. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dãn tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?

A. Hội Nông dân Việt Nam

B. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 11: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chửc nào không phải là tổ chức chính trị - xã hội?

A. Hội nông dân Việt Nam

B.  Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

C.  Hội chữ thập đỏ Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Công đoàn Việt Nam

D. Hội nông dân Việt Nam

Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội?

A. Hội đồng Bầu cử Quốc gia

B. Quốc hội

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào? 

A. Tổng kiểm toán nhà nước

B. Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

D. Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?

A. Quốc hội

B. Bộ nội vụ

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 25: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào? 

A. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

B. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

D. Văn phòng Quốc hội

Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?

A. Thị xã, thành phố thuộc tỉnh

B. Xã, phường, thị trấn

C. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

D. Quận, huyện

Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Bộ Ngoại giao

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Ủy ban tư pháp của Quốc hội

D. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

Câu 28: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bồ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

B. Chủ tịch nước

C. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

B. Chủ tịch nước

C. Chủ tịch Quốc hội

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình?

A. Lệnh và pháp lệnh

B. Pháp lệnh và quyết định

C. Lệnh và quyết định

D. Nghị quyết và quyết định

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm