Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 57

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 57

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 256 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 57. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Tòa án nhân dân tối cao

C. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

D. Chính phủ

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan, cá nhân nào quyết định?

A. Chủ tịch nước

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Quốc hội

D. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

A. Tổng Thanh tra

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch Quốc hội

D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thành lập đơn vị hành chính nào?

A. Quận, huyện

B. Thị xã

C. Đơn vị hành chinh - kinh tế đặc biệt

D. Xã, phường, thị trấn

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phưong được tổ chức ở đơn vị hành chính nào?

A. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương

C.  Tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn

D.  Tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, chính quyền địa phương gồm có cơ quan, tổ chức nào?

A. Ủy ban nhân dân

B. Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

C. Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

D. Hội đồng nhân dân

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan quyền lực nhà nước ờ địa phương là cơ quan nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương

C. Hội đồng nhân dân

D. Ủy ban nhân dân

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, thì cơ quan nào bầu ra ủy ban nhân dân?

A. Hội đồng nhân dân cùng cấp

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

C. Hội cựu chiến binh Việt Nam

D. Hội Nông dân Việt Nam

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tồ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?

A. Hội Nông dân Việt Nam

B. Ủy ban nhân dân 

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tồ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?

A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

B. Hội Nông dân Việt Nam

C. Ủy ban nhân dân

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

A. Chủ tịch ủy ban nhân dân

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền địa phưong nào không thuộc chính quyền địa phương ở nông thôn?

A. Chính quyền địa phương ở thị xã

B. Chính quyền địa phưong ở tỉnh

C. Chính quyền địa phương ở xã

D. Chính quyền địa phương ở huyện

Câu 18: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào thuộc chính quyền địa phương ở đô thị?

A. Chính quyền địa phương ở xã

B. Chính quyền địa phương ở huyện

C. Chính quyền địa phương ở thị trấn

D. Chính quyền địa phương ở tỉnh

Câu 19: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào?

A. Hội nghị

B. Hữu nghị và quyết định theo đa số

C. Quyết định theo đa số

D. Hội nghị và quyết định theo đa số

Câu 20: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân được tổ chức ở nhũng cấp nào?

A. Cấp tỉnh, cấp huyện

B. Cấp huyện, cấp xã

C. Cấp tính, cấp xã

D. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Câu 21: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đại biêu Hội đồng nhân dân do ai bầu ra?

A. Cử tri ở địa phương

B. Nông dân ở địa phương

C. Công nhân ở địa phương

D. Trí thức ở địa phương

Câu 29: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân quận thành lập các Ban nào?

A. Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Đô thị

B. Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội

C. Ban Văn hóa - xã hội, Ban Đô thị

D. Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội

Câu 30: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân của ủy ban nhân dân quận loại I là bao nhiêu?

A. Có 01 Phó Chủ tịch UBND

B. Có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND

C. Có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND

D. Có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm