Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 60

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 60

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 211 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 60. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, việc tập trung nguồn lực ưu tiên cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm và ưu đãi người có công thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

B. Cải cách tài chính công

C. Hiện đại hóa nền hành chính

D. Cải cách thể chế

Câu 2: Đâu là một trong những nhiệm vụ cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử được nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ:

A. Triển khai các giải pháp để nâng cao cả 03 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực

B. Triển khai các giải pháp để nâng cao nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến

C. Triển khai các giải pháp để nâng cao cả 04 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực vả công dân điện tử

D. Triển khai các giải pháp để nâng cao 02 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến và nguồn nhân lực

Câu 3: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm của Bộ Nội vụ là gì?

A. Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính

B. Chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

C. Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020

D. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; thời gian tập sự không được tính vào việc gì?

A. Vào thời gian để cử đi đào tạo, bồi dưỡng

B. Tính vào thời gian xét nâng ngạch công chức

C. Vào thời gian xét nâng bậc lương

D. Vào thời gian nghỉ phép hàng năm

Câu 8: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, trong trường hợp nào được xét tuyển công chức?

A. Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân

B. Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 03 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu

C. Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 04 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh

D. Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 10 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại D, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và nhân viên

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

D. Những người được bồ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Ngoài những quy định như trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

A. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý

B. Năng lực lãnh đạo, quản lý

C. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14,Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập như thế nào?

A. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền

B. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai

C. Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khaic

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ là gì?

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn két; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công

B. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi

C. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?

A. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

B. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và phù hợp với nhiệm vụ được giao

C. Vị trí việc làm và thông qua thi tuyển

D. Vị trí việc làm; phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển

Câu 18: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của ai ?

A. Của mình

B. Của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên

C. Của mình, của vợ hoặc chồng

D. Của mình, của con chưa thành niên

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự?

A. bằng 1,0 so với mức lương tối thiểu

B. Bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu

C. Bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu

D. Bằng 0,9 so với mức lương tối thiểu

Câu 22: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, các Hình thức kiểm tra hoạt động chống tham nhũng là gì?

A. Kiểm tra thường xuyên

B. Kiểm tra đột xuất

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 23: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với ai?

A. Người dự kiến được bổ nhiệm Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

B. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

C. Người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng

B. Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao

C. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quỵ định những người là công chức; trường hợp nào sau đây không phải là công chức trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân?

A. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

B. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

C. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

D. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm