Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 425 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Các ràng buộc của 1 dự án được đưa ra bởi:

A. Khách hàng dự án

B. Nhà tài trợ dự án

C. Nhóm dự án

D. Các nhóm hữu quan

Câu 2: Kỹ thuật ước lượng nào sau dựa trên ước lượng chi tiết phát triển cho mỗi hoạt động trong cấu trúc phân chia công việc (WBS)?

A. Từ dưới lên trên (Bottom-up)

B. Tiến trình tới hạn (Critical path)

C. Tương tự (Analogous)

D. Tham số (Parametric)

Câu 3: Cấu trúc của bảng hạng mục công việc bao gồm:

A. Số thứ tự, công việc, hoàn thành trước, thời gian, phương sai, chi phí và ghi chú

B. Số thứ tự, công việc, hoàn thành trước, phương sai, chi phí và ghi chú

C. Số thứ tự, công việc, hoàn thành trước, thời gian, phương sai và ghi chú

D. Số thứ tự, công việc, hoàn thành trước, thời gian, chi phí và ghi chú

Câu 4: Rủi ro nào mà nhà quản trị DA có thể kiểm soát:

A. Rủi ro hệ thống

B. Rủi ro tiềm ẩn

C. Rủi ro phi hệ thống

D. Rủi ro hiện hữu

Câu 6: Nếu dự án được tổ chức theo hình thức ma trận thì sẽ chịu trách nhiệm về:

A. Chất lượng kỹ thuật của dự án

B. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực chuyên môn hóa

C. Tuyển dụng, huấn luyên, đào tạo, đánh giá, chịu trách nhiệm phát triển năng lực của tổ chức

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Mức độ tự chủ của một dự án phụ thuộc vào:

A. Vai trò và vị trí của PM

B. Kiểm soát của PM đối với nguồn lực và các thủ tục, hệ thống kiểm soát đặc thù của dự án

C. Dự án cần được tách biệt về không gian so với tổ chức mẹ

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Rủi ro nào mà nhà quản trị DA khó có thể kiểm soát:

A. Rủi ro hệ thống

B. Rủi ro phi hệ thống

C. Rủi ro tiềm ẩn

D. Rủi ro hiện hữu

Câu 10: Loại cơ cấu cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA nhận được ít sự tham gia nhất?

A. Tích hợp theo chiều ngang

B. Ma trận mạnh

C. Chức năng

D. Ma trận yếu

Câu 12: Dạng AON sử dụng trong PERT được hiểu là:

A. Không có câu nào đúng

B. Các công việc được trình bày trên nút

C. Các công việc được biểu diễn trong hình tròn

D. Công việc được trình bày trên mũi tên

Câu 13: Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừ:

A. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của nó

B. Quản trị kỳ vọng của các nhóm hữu quan có thể khó khăn do các nhóm hữu quan thường có những mục tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau)

C. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng có hiệu quả về mặt chi phí và nhất quán với các mục tiêu của dự án

D. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng ưu tiên cho khách hàng

Câu 14: Nhược điểm của hình thức tổ chức dự án theo chức năng là:

A. Nhân viên khó phát triển kỹ năng quản lý

B. Thiếu cái nhìn tổng quát và khó thích ứng sự thay đổi

C. Khó kiểm soát chất lượng và hiệu quả

D. Tất cả các câu trên

Câu 15: Tại sao nhà quản trị DA cần thích nghi với các ảnh hưởng từ tổ chức mẹ?

A. Bởi vì nhà quản trị DA không có quá nhiều quyền lực đối với DA

B. Bởi vì các ảnh hưởng chỉ dẫn cách thức trong phối hợp thực hiện DA

C. Bởi vì quyền lực nhà quản trị DA không đủ để thuyết phục các thành viên công lại trong tổ chức

D. Tất cả các câu trên

Câu 16: EAC là gì?

A. Số tiền chi tiêu hàng ngày

B. Tương tự như BAC – PV

C. Tổng số chi phí của DA

D. Số tiến cần để hoàn thành DA

Câu 17: Hiến chương DA:

A. Được yêu cầu trước khi khởi sự phạm vi có thể bắt đầu

B. Là tài liệu chính thức cho phép nhà quản trị DA sử dụng nguồn lực của tổ chức

C. Được phát triển bởi nhóm DA

D. Bao gồm bảng cấu trúc phân chia công việc chi tiết (WBS)

Câu 19: Các nhóm hữu quan dự án có đặc điểm nào sau đây:

A. Tham gia tích cực vào dự án

B. Chịu tác động bởi dự án

C. Được hoặc mất lợi ích từ kết quả dự án

D. Tất cả yếu tố này

Câu 21: Dự án đặc trưng bởi tính mâu thuẫn không phải là do:

A. Dự án cạnh tranh nguồn lực và nhân sự với các tổ chức chức năng

B. Dự án thường cạnh tranh về nguồn lực với các dự án khác trong cùng tổ chức

C. Nhà quản trị dự án thường mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm dự án

D. Các thành viên trong nhóm dự án thường mâu thuẫn với nhau

Câu 22: Một dự án phức tạp sẽ phù hợp nhất với loại tổ chức nào?

A. Xuyên chức năng

B. Chức năng

C. Ma trận cân bằng

D. Ma trận

Câu 23: Chi phí chìm trong DA được hiểu:

A. Chi phí ẩn

B. Chi phí được tính ngay cả khi công việc có xảy ra hay không xảy ra

C. Chi phí cơ hội

D. Chi phí không đuợc hạch toán vào chi phí DA

Câu 24: Một nhà quản trị DA vừa trở thành nhà quản lý cho một dự án. Tài liệu công nhận sự tồn tại của dự án gọi là:

A. Báo cáo công việc (SOW)

B. Mô tả sản phẩm

C. Phân công dự án

D. Hiến chương dự án

Câu 25: Hạn chế khi sử dụng công thức NPV trong thẩm định tài chính DA:

A. Chỉ phụ thuộc vào khả năng người lập DA

B. Quá phức tạp

C. Phụ thuộc vào dự báo dòng ngân quỹ và cách thức xác định suất chiết khấu

D. Quá đơn giản

Câu 26: Loại tổ chức DA nào gần nhất với Tổ chức theo chức năng:

A. Ma trận yếu

B. Ma trận mạnh

C. Cơ cấu tổ chức Dự án thuần túy

D. Ma trận cân bằng

Câu 27: Khi thiết lập mục tiêu DA cần đảm bảo yêu cầu:

A. cụ thể, lợi nhuận, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành

B. cụ thể, đo lường, thực tiễn, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành

C. cụ thể, đo lường, đáp ứng yêu cầu CEO và thời gian hoàn thành

D. đo lường, thực tiễn, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành

Câu 28: Loại ước lượng nào phát triển các ước lượng trên cơ sở các DA tương tự?

A. Tương tự (Analogous)

B. Từ dưới lên trên (Bottom-up)

C. Tiến trình tới hạn (Critical path)

D. Tham số (Parametric)

Câu 29: Bạn là giám đốc của dự án Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm ghế văn phòng của công ty. Cô Hoa, giám đốc marketing và là nhà tài trợ cho dự án yêu cầu tăng thêm 30 trang để mô tả những dòng sản phẩm khác. Phản ứng đầu tiên của bạn là:

A. Thông qua thay đổi nếu ngân sách cho phép

B. Từ chối thay đổi nếu nó nằm ngoài phạm vi dự án

C. Thông qua sự thay đổi này vì nhà tài trợ muốn vậy

D. Từ chối thay đổi vì dự án đã ở giai đoạn triển khai 

Câu 30: Biện pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư:

A. Đa dạng hoá đầu tư

B. Bảo hiểm

C. Hạn chế thông tin bất cân xứng (chấp nhận chi phí sàn lọc và giám sát)

D. Tất cả các câu trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên