Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 219 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 3: Bạn là giám đốc một dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Bạn nhận được một báo cáo viết không rõ ràng về mục đích và các mục tiêu của dự án. Hai kỹ thuật nào bạn có thể sử dụng để hiểu được mục đích và các mục tiêu của dự án?

A. Tiến hành một buổi phỏng vấn trực tiếp một đối một

B. Tiến hành một buổi tiếp xúc với các khách hàng được tạo điều kiện thuận lợi

C. Tìm kiếm sự ủng hộ dự án chính thức từ các khách hàng dự án

D. A và B đúng

Câu 6: Bạn sẽ tìm các thủ tục và chính sách xác định truyền thông thực tiễn nhất có thể chấp nhận được đối với một dự án tích cực ở đâu?

A. Sách dự án

B. Bảng kê công việc (SOW)

C. Tài liệu vai trò và trách nhiệm

D. Sách chỉ dẫn các thủ tục và chính sách của công ty

Câu 8: Báo cáo về phương pháp ước lượng nào là đúng?

A. Ước lượng kỹ thuật cần thiết khi dữ liệu không đầy đủ, các mối quan hệ không được biết hoặc thiếu định nghĩa về sản phẩm

B. Ước lượng theo tham số tương đối đơn giản và ít tốn kém để xây dựng

C. Ước lượng tương tự hệ thống phụ vốn đã chính xác hơn các phương pháp khác

D. Ước lượng ý kiến chuyên gia bị hạn chế đối với kỹ thuật ổn định

Câu 9: Biểu đồ lịch, lịch trình mốc quan trọng và biểu đồ Gantt là toàn bộ ví dụ minh hoạ cho:

A. Quản lý rủi ro

B. Xác định giá trị dự án

C. Vai trò của các đối tượng liên quan dự án

D. Lập lịch trình theo ước tính và trình tự chuỗi công việc

Câu 10: Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án?

A. Giám đốc dự án, đội dự án, các giám đốc cao cấp và khách hàng

B. Giám đốc cao cấp, giám đốc chức năng, khách hàng và nhà tài trợ

C. Giám đốc dự án, khách hàng, tổ chức thực hiện và các nhà tài trợ

D. Giám đốc dự án, giám đốc chức năng, khách hàng và giám đốc cao cấp

Câu 11: Bước đầu tiên trong giai đoạn hoàn thiện dự án là:

A. Hoàn thiện hợp đồng

B. Chấp thuận người sử dụng

C. Tài liệu cuối cùng

D. Những bài học thu được

Câu 12: Các đánh giá sau hợp đồng quan trọng bởi vì:

A. Chúng được yêu cầu về mặt pháp lý trong nhiều quyền hạn xét xử

B. Thù lao gắn liền với hiệu quả của nhà thầu

C. Chúng xác lập cơ sở lịch sử cho sự lựa chọn của nhà thầu

D. Hầu hết các hợp đồng đều yêu cầu chúng

Câu 13: Các gói công việc được mô tả trong:

A. Cấu trúc chi tiết công việc

B. Quy định công việc

C. Bảng kê công việc

D. Kế hoạch dự án công việc

Câu 14: Các kế hoạch bảo đảm chất lượng phải bao gồm:

A. Phân tích về kiến trúc hệ thống, thiết kế và đường triển khai cho từng yêu cầu

B. Quản lý về thay đổi trong các yêu cầu, kiến trúc, thiết kế và mã nguồn

C. Các hoạt động theo dõi lỗi, kiểm tra đơn vị, đánh giá kỹ thuật, kiểm tra tích hợp và kiểm tra hệ thống

D. Quyết định mở rộng và nới lỏng các phần của hệ thống có thể được sử dụng cho các hệ thống khác

Câu 15: Các kỹ thuật giải quyết xung đột có thể được dùng trong dự án bao gồm:

A. Rút lui, thoả hiệp, kiểm soát và ép buộc

B. Kiểm soát, ép buộc, dàn xếp, rút lui

C. Đối đầu, thoả hiệp, dàn xếp, quản lý

D. Dàn xếp, đối đầu, ép buộc và rút lui

Câu 17: Các nhóm nào sau đây xác định rõ nhất ai là các đối tượng liên quan trong dự án?

A. Đội ngũ thành viên dự án, nhân viên điều hành công ty bạn, nhân viên điều hành của khách hàng và các trưởng bộ phận chức năng của công ty bạn.

B. Đội ngũ thành viên dự án, các nhà tài trợ, nhân viên điều hành của công ty bạn và nhân viên điều hành của khách hàng.

C. Đội ngũ thành viên dự án, các nhà cung cấp, đại diện từ công ty của khách hàng là người sẽ sử dụng phần có thể chuyển giao.

D. Đội ngũ thành viên dự án, nhà tài trợ, nhà cung cấp, đại diện từ công ty của khách hàng là người sẽ sử dụng phần có thể chuyển giao và các trưởng bộ phận chức năng của công ty bạn.

Câu 18: Cách thức thích hợp nhất để xác định thời đoạn dự án trước khi thực thi là gì?

A. Giám đốc dự án thực hiện tất cả các ước tính.

B. Kết hợp ước tính của từng cá nhân.

C. Giành được các ước tính chuyên môn.

D. Không có cách nào xác định thời đoạn.

Câu 19: Cái nào được chi tiết hoá trong tài liệu lập kế hoạch dự án đối với giám đốc sự án?

A. Hiệu suất sẽ được đánh giá như thế nào

B. Các chứng nhận kỹ thuật được tổ chức

C. Lịch trình nghỉ

D. Tên của đội ngũ thành viên dự án

Câu 20: Cái nào sau đây là sản phẩm của quy trình khởi tạo dự án?

A. Kế hoạch dự án với các nguồn lực đã được phân bổ

B. Quy định dự án

C. WBS (Cấu trúc chi tiết công việc)

D. Liệt kê nhiệm vụ

Câu 21: Căn cứ vào báo cáo phạm vi và các giả định dự án được chỉ ra trong triển lãm thì điều gì phải được hoàn tất đầu tiên?

A. Đổi dữ liệu về số tiền phải trả cho nhân viên vào tháng 12.

B. Để số tiền phải trả cho nhân viên sau ngày 31 tháng 11.

C. So sánh với số tiền phải trả cho nhân viên trong ba tháng.

D. Để số tiền phải trả cho nhân viên với độ chính xác 100% trong tháng 1.

Câu 22: "Chi phí chất lượng" là một khái niệm quản lý dự án bao gồm chi phí:

A. Vượt quá yêu cầu.

B. Thay đổi đối với yêu cầu.

C. Đảm bảo tính phù hợp cho các yêu cầu.

D. Các yêu cầu quản lý chất lượng.

Câu 23: Chi phí thuê phòng sẽ được dùng cho cuộc họp dự án là ví dụ minh hoạ cho loại chi phí nào?

A. Chi phí tất yếu

B. Chi phí cố định

C. Chi phí biến động

D. Chi phí không được dự kiến

Câu 25: Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là:

A. Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi.

B. Đưa ra yêu cầu thay đổi.

C. Trình bày những lợi ích quản lý cao nhất.

D. Xác định những phạm vi mới của công việc dự án.

Câu 26: Chức năng nòng cốt của giám đốc dự án là gì?

A. Tích hợp dự án

B. Giao diện khách

C. Thiết kế hệ thống

D. Đảm bảo chất lượng

Câu 27: Có nhiều phương pháp dùng để giám sát hiệu quả của dự án. Hai phương pháp nào có thể được dùng để giám sát các thay đổi phạm vi?

A. Theo dõi số lượng thay đổi phạm vi

B. Phân tích lịch sử biến động lịch trình

C. Theo dõi giá trị đồng đôla của công việc thêm vào được thực hiện

D. B và C đúng

Câu 28: Dự án chậm hơn lịch trình do xung đột giữa các thành viên. Sau khi giải quyết xung đột, để đáp ứng được ngày tháng chuyển giao thì giám đốc dự án nên xem xét:

A. Phân chia lại nguồn lực.

B. Khiển trách về việc chuyển giao muộn trong đội ngũ thành viên.

C. Điều chỉnh nguồn lực.

D. Tối ưu hoá lịch trình.

Câu 29: Dự án được thực hiện tốt theo kinh phí; tuy nhiên để đáp ứng các phần chuyển giao của khách hàng thì ngày tháng chuyển giao tới khách hàng sẽ bị muộn hơn 2 tuần. Không có nguồn lực phụ phân công cho dự án. Giám đốc dự án nên làm gì?

A. Thay đổi phạm vi các đặc tính của khách hàng để chuyển giao sản phẩm vào ngày tháng chuyển giao đã hứa.

B. Thông báo cho khách hàng về việc trễ hạn và tìm kiếm sự ủng hộ thích hợp bằng tài liệu.

C. Tuân theo quy trình thay đổi được phác thảo trong quy định dự án.

D. Khi dự án nằm trong giới hạn kinh phí thì bạn chẳng phải làm gì cả.

Câu 30: Đánh giá điểm kiểm soát trong kế hoạch dự án chỉ ra:

A. Báo cáo trạng thái đến kỳ hạn

B. Các quyết định đi hay không đi

C. Cuộc họp kiểm soát thay đổi

D. Ngày tháng cho người sử dụng ký kết hoàn tất theo kế hoạch

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên