Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 159 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Những chủ thể nào sau đây có thể được xem là những người hữu quan? 

A. Những người đại diện chính phủ

B. Công dân địa phương

C. Nhà quản lý vật tư

D. Tất cả các câu trên

Câu 2: Sự bất đồng của những người hữu quan nên được giải quyết bởi:

A. Chính phủ

B. Sự hỗ trợ của khách hàng

C. Nhà quản trị chức năng

D. Người điều phối DA

Câu 3: Mục đích cơ bản của phương pháp quản trị DA là gì?

A. Hướng dẫn nhóm DA xuyên suốt tiến trình thực hiện DA

B. Quản trị tạo ra các quyết định

C. Chỉ rõ sự bố trí của tổ chức

D. Thoả mãn các nhà kiểm toán khi DA kết thúc

Câu 5: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về quản trị phạm vi dự án:

A. Là một tài liệu cho phép nhà quản trị DA tiếp tục dự án và phân bổ nguồn lực cho công việc

B. Tiến trình hoạch định và triển khai các công việc cần thiết để tạo ra sản phẩm cho khách hàng

C. Mô tả các kết quả của dự án

D. Là tiến trình quản lý tất cả các công việc cần thiết và chỉ công việc cần thiết để hoàn tất dự án 

Câu 6: Yếu tố nào sau đây không phải là một phần của Quản trị dự án tích hợp:

A. Thực hiện kế hoạch dự án

B. Ghi lại và tài liệu hóa các thay đổi đối với kế hoạch dự án

C. Xây dựng kế hoạch dự án

D. Tương tác giữa các nhóm dự án

Câu 7: Một dự án có khoản đầu tư ban đầu là 500. Dòng ngân quỹ thu được lần lượt trong 4 năm sau đó là 500,300,200,50. Dòng ngân quỹ chi ra cũng lần lượt là 90,100,175, 35. Với suất chiết khấu r = 10%, chọn câu trả lời đúng nhất:

A. IRR = 20.39%, không nên chọn dự án do IRR > r

B. IRR = 20.39%, nên chọn dự án do IRR > r

C. IRR = 18.39%, không nên chọn dự án do IRR > r

D. IRR = 8.39%, nên chọn dự án do IRR > r

Câu 8: Các yếu tố tổ chức tác động đến lựa chọn một hình thức tổ chức cho dự án là:

A. Quy mô của tổ chức và văn hóa của tổ chức

B. Tính chất của hệ thống quản trị của tổ chức mẹ

C. Sự sẵn sàng của các nguồn lực, quy mô của tổ chức và văn hóa của tổ chức

D. Sự sẵn sàng của các nguồn lực, quy mô của tổ chức

Câu 10: _________ là các tiến trình nhằm đảm bảo rằng các chức năng quản trị DA khác nhau trong một dự án được phối hợp một cách đồng bộ.

A. Quản trị phạm vi dự án

B. Quản trị nguồn nhân lực dự án

C. Quản trị chất lượng dự án

D. Quản trị dự án tích hợp

Câu 11: Dự án càng cần tính mới mẻ và giải pháp tiên phong thì càng nên tổ chức thành hình thức:

A. Ma trận trung bình

B. Chức năng

C. Dự án thuần túy

D. Ma trận yếu

Câu 14: Các chức quản trị dự tác nghiệp bao gồm:

A. Quản trị phạm vi, quản trị thời gian, quản trị chi phí và quản trị chất lượng

B. Quản trị mục tiêu, quản trị nguồn nhân lực và quản trị tài chính

C. Quản trị rủi ro, quản trị mua ngoài, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông

D. Quản trị Marketing, quản trị nguồn nhân lực và quản trị truyền thông

Câu 15: Một ước lượng điều chỉnh các sai sót và thường được sử dụng để kiểm tra trong giai đoạn khởi sự của DA là:

A. Ước lượng sơ bộ (Order of magnitude)

B. Ước lượng chuyên gia (Conceptual)

C. Ước lượng chính xác (Definitive)

D. Ước lượng ban đầu (Preliminary)

Câu 16: Yêu cầu tích hợp của một dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau:

A. Mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành dự án và sự phức tạp của các bộ phận cấu thành

B. Mức độ khác biệt giữa các bộ phận cấu thành, mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành dự án và sự phức tạp của các bộ phận cấu thành

C. Số lượng các bộ phận cấu thành, mức độ khác biệt giữa các bộ phận cấu thành, mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành dự án và sự phức tạp của các bộ phận cấu thành

D. Số lượng các bộ phận cấu thành, mức độ khác biệt giữa các bộ phận cấu thành và mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành dự án

Câu 17: Yêu cầu cụ thể đặt ra đối với nhà quản trị DA:

A. Đảm bảo đủ các nguồn lực, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA

B. Đạt 3 ràng buộc của DA

C. Giảm rủi ro, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA

D. Quan hệ tốt với CEO, thu nhận và thúc đẩy nhân viên, cân nhắc các mục tiêu DA

Câu 18: Các loại phụ thuộc giữa các công việc trong DA:

A. Phụ thuộc logic, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên ngoài

B. Phụ thuộc bắt buộc, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên ngoài

C. Phụ thuộc kết nối, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên ngoài

D. Phụ thuộc bắt buộc, phụ thuộc tuỳ chọn và phụ thuộc bên trong

Câu 19: Cơ cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA có nhiều ảnh hưởng nhất?

A. Chức năng

B. Ma trận cân bằng

C. Dự án thuần tuý

D. Ma trận mạnh

Câu 21: Hoạt động nào sau đây không được xem là dự án:

A. Vận hành nhà máy thủy điện

B. Chiến dịch quảng cáo

C. Tổ chức sinh nhật

D. Viết phần mềm

Câu 22: Các công cụ để xây dựng báo cáo phạm vi gồm có các yếu tố sau, trừ:

A. Phân tích để đánh giả rủi ro

B. Phân tích mối tương quan lợi ích/chi phí của dự án

C. Phân tích sản phẩm mà dự án tạo ra

D. Phân tích để tìm ra các giải pháp có thể có thay thế cho sản phẩm hiện tại

Câu 23: Xây dựng và xác định phạm vi DA trong giai đoạn nào của tiến trình DA:

A. Thực hiện

B. Khởi sự DA

C. Kết thúc

D. Hoạch định

Câu 24: Các đặc điểm nào của bản thân dự án cũng quyết định đến việc lựa chọn một hình thức tổ chức dự án phù hợp?

A. Tầm quan trọng chiến lược của dự án, quy mô dự án, tính mới mẻ của dự án

B. Nhu cầu nguồn lực kỹ thuật cao của dự án

C. Quy mô dự án, tính mới mẻ của dự án và mức độ phức tạp của môi trường

D. Tầm quan trọng chiến lược của dự án, quy mô dự án, tính mới mẻ của dự án và mức độ phức tạp của môi trường

Câu 25: Những phát biểu nào sau đây là không đúng về sự lựa chọn dự án trong doanh nghiệp:

A. Dự án phải nhằm hiện thực hóa chiến lược của công ty

B. Dự án phải được lựa chọn để tối đa hóa lợi nhuận của công ty

C. Dự án được lựa chọn phải căn cứ vào sứ mệnh của doanh nghiệp

D. Dự án phải được lựa chọn căn cứ trên mức độ đáp ứng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Câu 26: Loại kỹ thuật ước lượng nào sử dụng các yếu tố để giải thích các yếu tố về qui mô?

A. Từ dưới lên trên (Bottom-up)

B. Tham số (Parametric)

C. Tiến trình tới hạn (Critical path)

D. Tương tự (Analogous)

Câu 27: Nhà quản trị DA (PM) có quyền lực lớn nhất trong loại tổ chức nào:

A. Ma trận cân bằng

B. Ma trận yếu

C.  Ma trận mạnh

D. PM có quyền lực như nhau trong cả 3 loại tổ chức trên

Câu 28: Ai có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đánh giá sau triển khai?

A. Người sử dụng

B. Giám đốc dự án

C. Nhà tài trợ

D. Kỹ sư cao cấp

Câu 29: Ba thành phần nào là bộ phận của kế hoạch dự án?

A. Kế hoạch kiểm tra

B. Kế hoạch đào tạo

C. Nguồn lực dự định

D. Cả 3 thành phần trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên