Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 83 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 9. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Chọn phương án đúng: Phản ứng đơn giản: 2HI = I2 + H2 có biểu thức tốc độ phản ứng là: v = k[HI]2. Từ đó suy ra rằng:

A. Hai phân tử HI tác dụng với nhau để tạo I2 và H2.

B. Một phân tử HI tự phân hủy thành các nguyên tử I và H, sau đó các nguyên tử I và H kết hợp lại tạo I2 và H2.

C. Biểu thức v = k[HI]2  được xác định dựa vào phương trình phản ứng.

D. Không thể viết phương trình phản ứng ở dạng HI = ½ I2 + ½ H2.

Câu 2: Chọn phương án đúng: Tốc độ phản ứng dị thể:

A. chỉ được quyết định bởi tương tác hóa học của bản thân chất phản ứng

B. tăng lên khi tăng bề mặt tiếp xúc pha

C. phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc pha mà không phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng

D. của bất kỳ phản ứng nào cũng tăng lên khi khuấy trộn

Câu 8: Chọn phương án đúng: Khi tăng nhiệt độ, vận tốc phản ứng tăng vì sự tăng nhiệt độ đó:

A. làm giảm hằng số tốc độ của phản ứng

B. làm cho DG < 0

C. làm tăng số tiểu phân hoạt động trong hệ

D. chủ yếu là làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử

Câu 9: Chọn câu sai. Độ thủy phân của một muối bất kỳ càng lớn khi:

A. Acid tạo thành nó có hằng số điện ly càng nhỏ

B. Nhiệt độ càng cao

C. Hằng số thủy phân càng nhỏ

D. Base tạo thành nó càng yếu

Câu 14: Chọn phương án đúng: Một lít dung dịch chứa 5g muối ăn NaCl và 1 lít dung dịch chứa 20g đường C6H12O6. Cho biết khối lượng nguyên tử của Na, Cl, C, O, H lần lượt là 23; 35,5; 12; 16; 1. Giả sử độ điện ly của dung dịch muối là 1. Ở cùng nhiệt độ:

A. Dung dịch muối có nhiệt độ bắt đầu đông đặc cao hơn

B. Không thể so sánh được vì khác nhau về nồng độ và bản chất chất tan

C. Dung dịch đường có nhiệt độ bắt đầu sôi cao hơn

D. Dung dịch muối có áp suất thẩm thấu lớn hơn

Câu 17: Hãy chọn một phương án sai:

A. Phản ứng tỏa nhiệt nhiều thường có khả năng xảy ra ở nhiệt độ thường.

B. Phản ứng có DG° < 0 có thể xảy ra tự phát.

C. Phản ứng có DG° > 0 không thể xảy ra tự phát ở mọi điều kiện.

D. Phản ứng có các biến thiên entanpi và entropi đều dương có khả năng xảy ra ở nhiệt độ cao.

Câu 18: Chọn phương án đúng: Sơ đồ các pin hoạt động trên cơ sở các phản ứng oxy hóa khử:

A. \(\begin{array}{l} \left( - \right)Pt\left| {C{l_2}} \right|\left. {2C{l^ - }} \right|\left| {{I^ - },IO_3^ - ,O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right)\\ \left( - \right)Pt\left| {Mn{O_2}} \right|\left. {MnO_4^{2 - },O{H^ - }} \right|\left| {ClO_3^ - ,C{l^ - },O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right) \end{array}\)

B. \(\begin{array}{l} \left( - \right)Pt\left| {C{l_2}} \right|\left. {2C{l^ - }} \right|\left| {{I^ - },IO_3^ - ,O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right)\\ \left( - \right)Pt\left| {Mn{O_2}} \right|\left. {MnO_4^{2 - },O{H^ - }} \right|\left| {ClO_3^ - ,C{l^ - },O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right) \end{array}\)

C. \(\begin{array}{l} \left( - \right)Pt\left| {{I^ - },IO_3^ - ,O{H^ - }} \right|\left| {2C{l^ - }} \right|\left. {C{l_2}} \right|Pt\left( + \right)\\ \left( - \right)Pt\left| {Mn{O_2}} \right|\left. {MnO_4^{2 - },O{H^ - }} \right|\left| {ClO_3^ - ,C{l^ - },O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right) \end{array}\)

D. \(\begin{array}{l} \left( - \right)Pt\left| {C{l_2}} \right|\left. {2C{l^ - }} \right|\left| {{I^ - },IO_3^ - ,O{H^ - }} \right|Pt\left( + \right)\\ \left( - \right)Pt\left| {ClO_3^ - ,C{l^ - },O{H^ - }} \right|\left| {MnO_4^{2 - },O{H^ - }} \right|\left. {Mn{O_2}} \right|Pt\left( + \right) \end{array}\)

Câu 20: Hãy chọn câu sai:

A. Nồng độ của ion trong dung dịch thường lớn hơn hoạt độ của nó.

B. Chỉ áp dụng khái niệm hoạt độ cho dung dịch chất điện li mạnh.

C. Hoạt độ của ion phụ thuộc vào lực ion của dung dịch.

D. Hoạt độ của chất là nồng độ biểu kiến của chất đó trong dung dịch.

Câu 23: Chọn phương án đúng: Ở nhiệt độ cao, các quá trình có khả năng  dễ xảy ra hơn cả là:

A. Có biến thiên entropi tăng

B. Có biến thiên entanpi tăng

C. Có biến thiên entanpi giảm

D. Có biến thiên entropi giảm

Câu 27: Chọn phương án đúng: Cho quá trình điện cực: \(C{r_2}O_7^{2 - }\) + 14H+ + 6e ® 2Cr3+ + 7H2O. Phương trình Nerst đối với quá trình đã cho ở 250C có dạng:

A. \(\varphi = {\varphi ^0} + 0.059\lg \frac{{\left[ {C{r_2}O_7^{2 - }} \right]{{\left[ {{H^ + }} \right]}^{14}}}}{{{{\left[ {C{r^{3 + }}} \right]}^2}}}\)

B. \(\varphi = {\varphi ^0} + \frac{{0.059}}{5}\lg \frac{{{{\left[ {C{r^{3 + }}} \right]}^2}}}{{\left[ {C{r_2}O_7^{2 - }} \right]{{\left[ {{H^ + }} \right]}^{14}}}}\)

C. \(\varphi = {\varphi ^0} + \frac{{0.059}}{5}\lg \frac{{\left[ {C{r_2}O_7^{2 - }} \right]{{\left[ {{H^ + }} \right]}^{14}}}}{{{{\left[ {C{r^{3 + }}} \right]}^2}}}\)

D. \(\varphi = {\varphi ^0} + 0.059\lg \frac{{{{\left[ {C{r^{3 + }}} \right]}^2}}}{{\left[ {C{r_2}O_7^{2 - }} \right]{{\left[ {{H^ + }} \right]}^{14}}}}\)

Câu 28: Hãy chọn ra phát biểu sai.

A. Tất cả các quá trình sinh công có ích là quá trình tự xảy ra

B. Ở điều kiện bình thường, các quá trình toả nhiều nhiệt là quá trình có khả năng tự xảy ra

C. Tất cả các quá trình bất thuận nghịch trong tự nhiên là quá trình tự xảy ra

D. Tất cả các quá trình kèm theo sự tăng độ hỗn loạn của hệ là quá trình tự xảy ra

Câu 30: Chọn phương án sai: Hằng số tốc độ phản ứng:

A. không phụ thuộc chất xúc tác

B. phụ thuộc năng lượng hoạt hóa của phản ứng

C. không phụ thuộc nồng độ chất phản ứng

D. phụ thuộc nhiệt độ

Câu 31: Chọn phương án đúng: Thêm thuốc thử nào dưới đây vào dung dịch CuCl2 sẽ làm tăng hoặc hạn chế sự thủy phân của muối: (1) Na2CO3 ; (2) HClO4 ; (3) NH4NO3 ; (4) CaSO3 ; (5) KCl ; (6) MgCl2.

A. Làm tăng: Na2CO3; MgCl2 Hạn chế: NH4NO3; HClO4

B. Làm tăng: Na2CO3; CaSO3 Hạn chế: NH4NO3; HClO4

C. Làm tăng: Na2CO3; CaSO3 Hạn chế: NH4NO3; MgCl2

D. Làm tăng: CaSO3; KCl Hạn chế: HClO4; MgCl2

Câu 32: Chọn phương án đúng: Ở cùng các điều kiện, dung dịch điện ly so với dung dịch phân tử (chất tan không bay hơi) có:

A. Áp suất hơi bão hòa cao hơn, nhiệt độ sôi cao hơn

B. Nhiệt độ đông đặc cao hơn, áp suất hơi bão hòa cao hơn

C. Áp suất hơi bão hòa thấp hơn, nhiệt độ đông đặc cao hơn

D. Áp suất hơi bão hòa thấp hơn, nhiệt độ sôi cao hơn

Câu 34: Chọn phương án sai: Chất xúc tác:

A. Không làm thay đổi các đặc trưng nhiệt động của phản ứng.

B. Làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng.

C. Chỉ có tác dụng xúc tác với một phản ứng nhất định.

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên