Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 252 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Độ giá trị và độ tin cậy chính là …….. của dữ liệu:

A. Công cụ

B. Phương tiện

C. Chất lượng

D. Thước đi

Câu 10: Bước đầu tiên để tiến hành xử lí dữ liệu thu thập được là ……………

A. Phân loại dữ liệu

B. Sắp xếp dữ liệu

C. Mô tả dữ liệu

D. Tính toán dữ liệu

Câu 11: Dữ liệu liên tục là dữ liệu có giá trị rơi vào…….

A. 4 khoảng

B.  3 khoảng

C.  2 khoảng

D. 1 khoảng

Câu 12: T-test được chia thành bao nhiêu loại?

A. 2 loại

B. 4 loại

C. 6 loại

D. 8 loại

Câu 13: Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) là thước đo của…….

A. Khảo sát

B. Kết quả

C. Độ lệch chuẩn đối chứng

D. Mức độ ảnh hưởng

Câu 15: Sử dụng phép kiểm chứng khi bình phương (Chi-Square test) với dữ liệu …………… 

A. Rời rạc

B. Rời rạc và các điểm thuộc miền khác nhau

C. Các điểm thuộc miền khác nhau

D. Các điểm thuộc chung 1 miền

Câu 17: Hệ số tương quan Pearson (r) được sử dụng để đo mức độ ……..

A. Khách quan

B. Chủ quan

C. Tương quan

D. Tương đương

Câu 30: Sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường là gì? 

A. Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hình thức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên

B. Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hình thức hội họp nhằm kết nối thông tin của nhà trường đến với giáo viên

C. Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hình thức thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của giáo viên

D. Sinh hoạt chuyên môn là một trong các hình thức hoạt động nhóm nhằm trao đổi thông tin trong nhà trường

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm