Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 24

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 24

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 82 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 24. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: việc đánh giá công chức được thực hiện định kỳ như thế nào?

A. Đánh giá hàng năm hoặc Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quy định đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể; kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 của Luật này

B. Hàng tháng

C. Hàng quý

D. Nửa năm

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Ngoài những quy định như câu trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

A. Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách

B. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao

C. Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Công chức được đánh giá theo nội dung nào sau đây? 

A. a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

B. a. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; b. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể 

C. a. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; b. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong các trường hợp nào sau đây?

A. Không đủ sức khỏe

B. Không đủ năng lực, uy tín

C.  Theo yêu cầu nhiệm vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào căn cứ nào sau đây?

A. Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị

B. Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải dựa vào căn cứ nào sau đây? 

A. Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị

B. Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý

C.  Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; yêu cầu đối với công chức được điều động là gì?

A. Phải am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp của vị trí việc làm mới

B. Phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới

C. Phải có kết quả hàng năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ

D. Phải có khả năng,năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm mới

Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc thì phải có trách nhiệm đền bù các khoản chi phí nào?

A. Phải đền bù tiền tàu, xe, tiền công tác phí trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng

B. Phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng vả tiền lương, phụ cấp

C. Phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật

D. Phải đền bù tiền lương, phụ cấp trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008: quyền lợi công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng là gì?

A. Hưởng nguyên lương và phụ cấp

B. Hưởng 40% lương và phụ cấp

C. Không được lương và phụ cấp 

D. Hưởng 01 phần lương và phụ cấp

Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do đâu cấp?

A. ngân sách nhà nước

B. ngân sách trung ương

C.  ngân sách địa phương

D. ngân sách của cơ quan, tổ chức

Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm?

A. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức

B. Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào đâu

A. Tiêu chuẩn chức danh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ

B. Chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Tiêu chuẩn của ngạch công chức

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải đảm bảo nguyên tắc nào?

A. Cạnh tranh, công khai, đúng pháp luật

B. Minh bạch

C. Khách quan

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?

A. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

B. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và phù hợp với nhiệm vụ được giao

C. Vị trí việc làm và thông qua thi tuyển

D. Vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được quyền gì?

A. Được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

B. Được đăng ký dự thi thăng hạng

C. Được đăng ký chuyển ngạch

D. Được đăng ký chuyên loại chức danh nghề nghiệp

Câu 24: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương 

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện nào sau đây?

A. Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

B. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Ngạch công chức bao gồm?

A. Chuyên viên cao cấp và tương đương, Chuyên viên chính và tương đương

B. Chuyên viên và tương đương, Cán sự và tương đương

C. Nhân viên, Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật nào?

A. pháp luật về tổ chức Tòa án nhân dân và pháp luật về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

B. Luật cán bộ, công chức 

C. Luật hành chính

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức: Cơ quan nào dưới đây có quyền thực hiện tuyển dụng công chức?

A. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước

B. Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước

C. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong tuyển dụng công chức là gì?

A. Bảo đảm tuyển đúng đối tượng theo vị trí việc làm

B. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

C. Bảo đảm công bằng, đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật

D. Bảo đảm ưu tiên tuyến dụng người có trình độ đào tạo cao hơn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm