Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 961 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 17: Chiều cao trung bình của 24 trẻ em 2 tuổi là 81,1cm với S = 3,11cm. Chiều cao chuẩn của trẻ em 2 tuổi trong vùng là 86,5cm. Với mức ý nghĩa 1% có sự khác biệt đáng kể của chiều cao nhóm trẻ so với chuẩn không:

A. Có sự khác biệt đáng kể

B. Không có sự khác biệt đáng kể

C. Chiều cao của nhóm trẻ thấp hơn chuẩn

D. Chiều cao của nhóm trẻ cao hơn chuẩn

Câu 20: Khảo sát về thu nhập của một số ngƣời làm việc ở một công ty, ngƣời ta thu đƣợc số liệu sau (đơn vị: triệu đồng/năm)

A. Trên 130,476 triệu đồng/năm

B. Dưới 130,476 triệu đồng/năm

C. Khoảng 130,476 triệu đồng/năm

D. 130,476 triệu đồng/năm

Câu 26: Biết \(\overline X = 85;\overline {{X^2}} = 7750;\overline Y = 4,411;\overline {{Y^2}} = 27;\overline {XY} = 430\) . Khi đó chọn khẳng định đúng nhất?

A. X, Y có tương quan tuyến tính thuận, lỏng lẻo

B. X, Y có tương quan tuyến tính thuận, chặt chẽ

C. X, Y có tương quan tuyến tính nghịch, chặt chẽ

D. X, Y có tương quan tuyến tính nghịch, lỏng lẻo

Câu 28: Khảo sát về thu nhập của một số người làm việc ở một công ty, người ta thu được số liệu sau (đơn vị: triệu đồng/năm)

A. 9,221 triệu đồng/năm

B. 11,893 triệu đồng/năm

C. 9,813 triệu đồng/năm

D. 12,137 triệu đồng/năm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên