Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Căn cứ để phân loại công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 dựa vào căn cứ nào sau đây? 

A. Ngạch được bổ nhiệm; vị trí tuyển dụng 

B. Ngạch được bổ nhiệm; vị trí công tác

C. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; vị trí tuyển dụng 

D. Kết quả tuyển dụng công chức

Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?

A. Yêu cầu nhiệm vụ 

B. Vị trí việc làm

C. Chỉ tiêu biên chế 

D. Kết hợp cả 3 phương án còn lại 

Câu 3: Điều kiện nào sau đâu không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam 

B. Đủ 20 tuổi trở lên 

C. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

Câu 4: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?

A. Ít nhất 5 điều kiện 

B. Ít nhất 6 điều kiện 

C. Ít nhất 7 điều kiện 

D. Ít nhất 8 điều kiện

Câu 5: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức:

A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

B. Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về dân sự của Tòa án 

C. Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục 

D. Không cư trú tại Việt Nam

Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức:

A. Thi tuyển 

B. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển 

C. Phỏng vấn

D. Thi tuyển; xét tuyển 

Câu 7: Người dự tuyển công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển khi đạt đủ các điều kiện nào? 

A. Đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật cán bộ, công chức năm 2008 

B. Cam kết, tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên 

C. Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

D. Kết hợp cả 3 phương án còn lại

Câu 8: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Phải theo nội dung hướng dẫn của Bộ nội vụ về tuyển dụng công chức 

B. Phải công khai nội dung thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong thông báo tuyển dụng 

C. Phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng 

D. Phải phân loại được thí sinh dự tuyển công chức để có chính sách đãi ngộ tốt nhất cho người có tài năng 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong công tác tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật?

A. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật 

B. Bảo đảm tính cạnh tranh 

C. Nguyên tắc dân chủ 

D. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm 

Câu 10: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức?

A. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật 

B. Bảo đảm tính cạnh tranh

C. Bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

D. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số

Câu 11: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là một nguyên tắc trong:

A. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 

B. Nguyên tắc tuyển dụng công chức 

C. Nguyên tắc trong thi hành công vụ 

D. Nguyên tắc trong giao tiếp với nhân dân 

Câu 12: Ưu tiên tuyển chọn quy định tại nguyên tắc tuyển dụng công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là những người nào?

A. Người có học hàm, học vị cao 

B. Người có gia đình truyền thống làm công thức 

C. Người dân tộc thiểu số 

D. Người có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn 

Câu 13: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?

A. Bảo đảm tính cạnh tranh 

B. Bảo đảm khách quan 

C. Bảo đảm tính trung thực 

D. Bảo đảm minh bạch

Câu 14: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự 

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 15: Một trong các điều kiện bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm là điều kiện nào sau đây?

A. Việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm chỉ tiêu biên chế công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B.  Người được bổ nhiệm không quá tuổi lao động và có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch 

C. Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

D. Người được bổ nhiệm vào ngạch mới đang phải giữ một ngạch thấp hơn ngạch được bổ nhiệm vào ngạch mới 

Câu 16: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là:

A. Việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác cao hơn về chuyên môn, nghiệp vụ 

B. Việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ 

C. Việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng tính chất về chuyên môn, nghiệp vụ 

D. Việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch chuyên viên chính có cùng tính chất về chuyên môn, nghiệp vụ 

Câu 17: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?

A. Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định 

B. Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục 

C. Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dướng 

D. Sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lương sớm 1 năm

Câu 18: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để:

A. Làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức 

B. Làm rõ năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ 

C. Làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 19: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, kết quả đánh giá công chức là căn cứ để:

A. Bố trí, sử dụng, bổ nhiệm đối với công chức 

B. Đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức

C. Để khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức 

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 21: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?

A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 

B. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

C. Thái độ phục vụ nhân dân 

D. Bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm

Câu 22: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?

A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

B. Hiệu suất sử dụng tài sản Nhà nước được giao trong thi hành công vụ 

C. Tiến độ vầ kết quả thực hiện nhiệm vụ 

D. Thái độ phục vụ nhân dân

Câu 23: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây là nội dung đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý:

A. Bí mật Nhà nước 

B. Thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

C. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức 

D. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Câu 24: Thời điểm nào sau đây không phải thời điểm đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008? 

A. Hàng năm 

B. Trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng 

C. Khi kết thúc thời gian tập sự 

D. Khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái

Câu 25: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 do:

A. Bộ Nội vụ quy định 

B. Cơ quan sử dụng công chức quy định 

C. Chính phủ quy định 

D. Cơ quan quản lý công chức quy định 

Câu 27: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy định phân loại đánh giá công chức của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Bị kỷ luật

Câu 28: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:

A. Được đánh giá phân loại chung năm thứ 02 là không hoàn thành nhiệm vụ 

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác 

C. Được đánh giá phân loại chung cả 02 năm là không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc

Câu 29: Công chức 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì:

A. Công chức được đào tạo lại để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác 

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc 

D. Công chức bị kỷ luật ở mức hạ bậc lương

Câu 30: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác đối với công chức:

A. 02 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 

B. 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ

C. 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không có phương án nào ở cả 03 phương án còn lại

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm