Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 178 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền:

A. Tiến hành xem xét kỷ luật hạ bậc lương 

B. Giải quyết thôi việc 

C. Tiến hành xem xét kỷ luật giáng chức 

D. Bố trí công tác khác đối với công chức 

Câu 2: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức:

A. 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 

B. 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

C. 02 năm liên tiếp, trong đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ 

D. 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 3: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?

A. Do sắp xếp tổ chức 

B. Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý 

C. 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Cả 3 phương án còn lại

Câu 4: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?

A. Đang trong thời gian xem xét kỷ luật 

B. Đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự 

C. Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý 

D. Công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý cán bộ, công chức?

A. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức 

B. Ban hành quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị 

C. Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ 

D. Mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế

Câu 8: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức 

B. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức 

C. Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ 

D. Cải cách nền kinh tế nhiều thành phần

Câu 10: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam 

B. Cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ 

D. Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức

Câu 11: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ quyết định biên chế công chức của:

A. Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước 

C. Tổ chức chính trị - xã hội 

D. Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp

Câu 12: Phương án nào dưới đây đúng với quy định về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ,công chức trong Luật cán bộ,  công chức năm 2008?

A. Bộ nội vụ là cơ quan quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương, quy định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc UBND 

B. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Tòa án và Viện Kiểm sát 

C. Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp  tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước 

D. Bộ Nội vụ quyết định biên chế cán bộ, công chức của Văn phòng UBND

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008? 

A. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công chức 

B. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân công, phân cấp của Chính phủ 

C. Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về công chức theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

D. Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức. 

Câu 14: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi:

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 05 năm liên tiếp 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp 

C. Được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công trạng 

D. Được khen thưởng do có đóng góp tích cực cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Câu 15: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tinh chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?

A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc 

B. Khiển trách, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc thôi việc 

D. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lượng, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc

Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?

A. Khiển trách 

B. Cảnh cáo 

C. Cách chức 

D. Bãi nhiệm không còn giữ chức vụ khi còn thời hạn.

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, công chức không giữ chức vụ lãnh 4 quản lý vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật thấp đến cao như thế nào?

A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc 

B. Khiển trách, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc thôi việc 

D. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc 

Câu 20: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, phát biểu nào sau đây đúng về thời hạn xử lý kỷ luật đối với với cán bộ, công chức?

A. Là khoảng thời gian từ khi công chức thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

B. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 24 tháng

C. Là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

D. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 12 tháng

Câu 22: Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức:

A. Được hưởng trợ cấp theo quy định của Chính phủ 

B. Không được hưởng lương dưới bất kỳ hình thức nào 

C. Được hưởng lương theo quy định của Chính phủ 

D. Không được hưởng lương, ngoại trừ phụ cấp theo lương

Câu 27: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày:

A. 01 tháng 07 năm 2010 

B. 01 tháng 01 năm 2010 

C. 13 tháng 11 năm 2008 

D. 01 tháng 11 năm 2008

Câu 29: Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?

A. 9 tháng 

B. 12 tháng 

C. 18 tháng 

D. 24 tháng

Câu 30: Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng?

A. 6 tháng

B. 9 tháng

C. 12 tháng 

D. 18 tháng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm