Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 63

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 63

  • 30/08/2021
  • 29 Câu hỏi
  • 336 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 63. Tài liệu bao gồm 29 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 1: Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là:

A. Glucose, fructose, tinh bột.

B. Glucose, fructose, saccarose.

C. Glucose, fructose, lactose.

D. Fructose, tinh bột, saccarose.

Câu 2: Tên khoa học đầy đủ của Maltose là:

A. 1-2 \(\beta\)  D Glucosido \(\beta\)  D Glucose   

B. 1-2 \(\alpha\)  D Glucosido \(\beta\)  D Glucose.

C. 1-4 \(\alpha\)  D Glucosido \(\beta\)  D Glucose.

D. 1-4 \(\beta\)  D Glucosido \(\beta\)  D Glucose.

Câu 3: Các chất nào sau đây là Polysaccarid tạp:

A. Heparin, acid hyaluronic, cellulose

B. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose.

C. Tinh bột, condroitin sunfat, heparin.

D. Condroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.

Câu 4: Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo phân nhánh:

A. Amylopectin, Glycogen

B. Cellulose, Amylose

C. Amylopectin, Cellulose

D. Dextrin, Cellulose

Câu 6: Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu xanh:

A. Tinh bột

B. Maltodextrin

C. Glycogen

D. Amylodextrin

Câu 7: Nhóm chất nào là Mucopolysaccarid

A. Acid hyaluronic, Cellulose và Condroitin Sulfat.

B. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat và Heparin.

C. Acid hyaluronic, Cellulose và Dextran.

D. Cellulose, Condroitin Sulfat và Heparin.

Câu 8: Công thức bên là cấu tạo của:

A. Saccarose.

B. Lactose.

C. Maltose.

D. Galactose.

Câu 9: Chất nào không có tính khử:

A. Saccarose

B. Lactose

C. Mantose

D. Galactose

Câu 10: Phản ứng Molish dùng để nhận định:

A. Các chất có nhóm aldehyd

B. Các chất là Protid

C. Các chất có nhóm ceton.

D. Các chất là Glucid.

Câu 11: Glucose và Fructose khi bị khử (+2H ) sẽ cho chất gọi là:

A. Ribitol.

B. Sorbitol.

C. Alcol etylic.

D. Mannitol.

Câu 12: Phản ứng Feling dùng để nhận định:

A. Saccarose

B. Lactose

C. Amylose

D. Amylopectin

Câu 13: Các nhóm chất nào sau đây có cấu tạo mạch thẳng không phân nhánh:

A. Amylose, Glycogen, Cellulose

B. Amylopectin, Glycogen, Cellulose.

C. Amylose, Cellulose

D. Dextrin, Glycogen, Amylopectin.

Câu 14: Các nhóm chất nào sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh:

A. Amylopectin, Cellulose

B. Amylopectin, Glycogen

C. Amylose, Cellulose.

D. Dextrin, Cellulose

Câu 15: Các chất nào sau đây thuộc nhóm Polysaccarid:

A. Maltose, Cellulose, Amylose, acid hyaluronic.

B. Saccarose, Cellulose, Heparin, Glycogen.

C. Fructose, Amylopectin, acid hyaluronic, Heparin.

D. Cellulose, Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin

Câu 16: Các chất nào sau đây thuộc nhóm Polysaccarid thuần:

A. Glycogen, Amylose, Amylopectin

B. Saccarose, Heparin, Glycogen.

C. Cellulose, Amylose, acid hyaluronic.

D. Fructose, Amylopectin, Heparin.

Câu 17: Saccarose được tạo thành bởi:

A. 2 đơn vị b Galactose.

B. 2 đơn vị a Glucose. 

C. 1a Fructose và 1b Glucose.  

D. 1b Fructose và 1a Glucose.

Câu 20: Cellulose có các tính chất sau:

A. Tan trong nước, tác dụng với Iod cho màu đỏ nâu.

B. Không tan trong nước, cho với Iod màu xanh tím.

C. Không tan trong nước, bị thủy phân bởi Amylase.

D. Tan trong dung dịch Schweitzer, bị thủy phân bởi Cellulase.

Câu 21: Tinh bột có các tính chất sau:

A. Tan trong nước lạnh, cho với Iod màu xanh tím, không có tính khử.

B. Không tan trong nước lạnh, cho với Iod màu đỏ nâu, không có tính khử.

C. Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, cho với Iod màu đỏ nâu.

D. Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, không có tính khử.

Câu 22: Trong cấu tạo của Heparin có:

A. H3PO4

B. N Acetyl Galactosamin. 

C. H2SO4

D. Acid Gluconic.

Câu 23: Công thức ở bên là cấu tạo của:

A. \(\alpha\) Fructofuranose.

B. \(\beta\) Ribofuranose.

C. \(\beta\) Deoxyribopyranose.

D. \(\beta\) Deoxyribofuranose.

Câu 25: Trong cấu tạo của acid hyaluronic có:

A. H3PO4

B. N Acetyl Glucosamin.

C. H2SO4

D. Acid Gluconic.

Câu 26: Cho 2 phản ứng: Glycogen            Glucose 1è            Glucose 6 p. Tập hợp các Enzym nào dưới đây xúc tác cho 2 phản ứng nói trên:

A. Phosphorylase, Phosphoglucomutase.

B. Glucokinase, G 6 p Isomerase 

C. Phosphorylase, G 6 p Isomerase.

D. Hexokinase, G 6 p Isomerase

Câu 27: Enzym nào tạo liên kết 1-4 Glucosid trong Glycogen:

A. Glycogen Synthetase

B. Enzym tạo nhánh

C. Amylo 1-6 Glucosidase.

D. Phosphorylase.

Câu 28: Tập hợp các coenzym nào dưới đây tham gia vào quá trình khử Carboxyl oxy hóa:

A. TPP, NAD, Pyridoxal

B. NAD, FAD, Biotin.

C. Acid Lipoic, Biotin, CoASH.

D. NAD, TPP, CoASH.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 29 Câu hỏi
  • Sinh viên