Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 61

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 61

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 275 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 61. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Giai đoạn nào của chu trình Krebs tich lũy được 1 ATP từ GTP:

A. Succinat - Fumarat

B. Citrat - Isocitrat

C. Fumarat - Malat

D. SuccinylCoA - Succinat

Câu 2: Cho 2 phản ứng:

A. Isocitrat dehydrogenase, succinat dehydrogenase

B. Isocitrat dehydrogenase, succinat thiokinase

C. Isocitrat dehydrogenase, phức hợp dehydrogenase

D. Aconitase, succinat thiokinase

Câu 5: Trong chu trình Krebs, enzym Citrat synthetase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành \(\alpha\) -Cetoglutarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

Câu 6: Trong chu trình Krebs, Isocitrat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành \(\alpha\) -Cetoglutarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

Câu 7: Trong chu trình Krebs, multienzym \(\alpha\) -Cetoglutarat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành \(\alpha\) -Cetoglutarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

Câu 8: Trong chu trình Krebs, Succinat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. Isocitrat thành \(\alpha\) -Cetoglutarat

C. \(\alpha\) -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

D. Succinat thành Fumarat

Câu 9: Trong chu trình Krebs, Malat dehydrogenase xúc tác phản ứng biến đổi:

A. AcetylCoA thành Citrat

B. \(\alpha\) -Cetoglutarat thành SuccinylCoA

C. Succinat thành Fumarat

D. Malat thành Oxaloacetat

Câu 10: Trong chuỗi hô hấp tế bào:

A. Cytocrom oxydase của chuổi hô hấp tế bào có thế năng oxy hóa khử cao nhất và chuyển hydro tới oxy thở vào để tạo thành H2O.

B. Flavoprotein xúc tác chuyển điện tử từ NADHH+ đến FAD

C. Năng lượng  được tạo ra trong chuổi hô hấp tế bào không phụ thuộc vào chuổi ngắn hay dài.

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 11: Phosphoryl oxy hóa là gì?

A. Sự tạo ATP phối hợp với quá trình tích lũy năng lượng

B. Bản chất của sự hô hấp tế bào

C. Là phản ứng biến đổi phosphoglyceraldehyd thành 3-phosphoglycerat

D. Sự chuyển hydro và điện tử mà không có sự tạo thành ATP

Câu 12: Giai đoạn nào sau đây của chuỗi hô hấp tế bào giải phóng đủ năng lượng để tạo thành ATP:

A. NAD → CoQ

B. FAD → CoQ

C. CoQ → Cytocrom b

D. Cytocrom c → Cytocrom a

Câu 13: Những chất nào sau đây không phải là sản phẩm trung gian của chu trình Krebs:

A. Fumarat, Malat

B. \(\alpha\) -Cetoglutarat, Aconitat

C. Succinat, Oxaloacetat

D. Aspartat, Glutamat

Câu 14: Quá trình phosphoryl oxy hóa được điều hòa trực tiếp bởi:

A. Mức ADP

B. Mức GDP

C. Nồng độ Oxy

D. Mức phosphat

Câu 16: Các chất có khả năng vận chuyển hydro trong chuổi hô hấp tế bào:

A. FAD, CoQ, Cyt  oxydase.

B. NAD, FAD, Cyt  oxydase

C. NAD, CoQ, Oxy

D. CoQ, FAD, LTPP

Câu 17: Các loại Enzym, Coenzym trong chuỗi hô hấp tế bào là:

A. Cytocrom, FAD, NAD, CoQ, Pyridoxal phosphat.

B. Cytocrom oxydase, NAD, FAD, Acid lipoic, TPP.

C. CoQ, LTPP, Biotin, Cytocrom oxydase, Dehydrogenase.

D. Cyt a, Cyt b, Peroxydase, NAD, FAD

Câu 18: Các liên kết phosphat giàu năng lượng gồm:

A. Pyrophosphat, Este phosphat, Acyl phosphat

B. Acyl phosphat, Thiol phosphat, Thio este

C. Amid phosphat, Enol phosphat, Este phosphat

D. Acyl phosphat, Amid phosphat, Enol phosphat

Câu 19: Các sản phẩm của chu trình Krebs theo thứ tự trước sau là:

A. Citrat, Isocitrat, Succinat, Succinyl CoA, Oxaloacetat

B. Succinyl CoA, Succinat, \(\alpha\) -Cetoglutarat, Malat, Oxalo acetat

C. Isocitrat, Citrat, \(\alpha\) -Cetoglutarat, Fumarat, Malat

D. Citrat, Oxalo succinat, \(\alpha\) -Cetoglutarat, Succinat, Malat

Câu 20: Một mẫu Acetyl CoA được đốt cháy trong chu trình Krebs cho ta:

A. 12 ATP, 2 CO2 và  H2O

B. 12 ATP, 1 CO2 và  H2O

C. 3 ATP, 2 CO2 và  H2O

D. 4 ATP, 2 CO2 và  H2O

Câu 21: Chất nào sau đây không phải là chất trung gian trong chu trình acid citric:

A. Acid pyruvic

B. Acid oxalo succinic

C. Acid oxalo acetic

D. Acid cis-aconitic

Câu 22: Năng lượng tự do tích trữ trong phân tử ATP có thể được sử dụng cho:

A. Hoạt động nhiệt, thẩm thấu, cơ học

B. Hoạt động điện

C. Các phản ứng thu nhiệt

D. Tất cả các mục đích trên

Câu 24: Enzym Aconitase xúc tác phản ứng:

A. Thuỷ phân Oxaloacetat

B. Đồng phân hoá citrat

C. Thuỷ phân Oxalosuccinat

D. Hoạt hoá AcetylCoA

Câu 25: Ý nghĩa của chu trình Krebs:

A. Cung cấp sản phẩm trung gian

B. Điều hoà các quá trình chuyển hoá

C. Là giai đoạn chuyển hoá cuối cùng của chất đường

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 26: Điều kiện hoạt động của chu trình Krebs:

A. Xảy ra trong điều kiện yếm khí

B. Tốc độ của chu trình phụ thuộc vào sự  tiêu thụ ATP

C. Tốc độ chu trình giảm khi mức độ ATP trong tế bào giảm

D. Hydro tách ra từ chu trình  không đi vào chuỗi hô hấp tế bào để sinh nhiều năng lượng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên