Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 587 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

71 Lần thi

Câu 2: Khâu tích phân lý tưởng có hàm truyền G(s) =1/s:

A. L(ω)= ω ;  φ(ω)=90o

B. L(ω)= 1/ω ;  φ(ω)=90o

C. L(ω)= 20lg(ω) ;  φ(ω)= -90o

D. L(ω)= -20lg(ω) ;  φ(ω)= -90o

Câu 5: Bộ bù trễ pha làm cho hệ thống:

A. Ổn định hơn

B. Có thời gian đáp ứng quá độ chậm

C. Có thời gian đáp ứng quá độ nhanh

D. Có băng thông tăng

Câu 6: Trong khâu quán tính bậc nhất đặc tính tần số biên – pha của phần tử được biểu diễn qua công thức: [R(ω)-k/2]2 + I2(ω) = (k/2)2 đồ thị của nó là?

A. Đường tròn có tâm (k/2, 0) bán kính k/2

B. Đường tròn có tâm (0, 0) bán kính k/2

C. Đường tròn có tâm (k/2, 0) bán kính (k/2)2

D. Đường tròn có tâm (0, k/2) bán kính k/2

Câu 7: Các khâu động học cơ bản là các phần tử của hệ thống điều chỉnh tự động, chúng có các tính chất như sau?

A. Chỉ có một tín hiệu vào và một tín hiệu ra

B. Tín hiệu chỉ truyền đi một chiều

C. Quá trình động học của phần tử được mô tả bằng phương trình vi phân không quá bậc hai

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Biểu thức sai số xác lập cho hệ thống sau:                         

A. \({e_{xl}} = \mathop {\lim }\limits_{s \to 0} \frac{{sR(s)}}{{1 + G(s)H(s)}}\)

B. \({e_{xl}} = \mathop {\lim }\limits_{s \to \infty } \frac{{sR(s)}}{{1 + G(s)H(s)}}\)

C. \({e_{xl}} = \mathop {\lim }\limits_{s \to \infty } \frac{{R(s)}}{{1 + G(s)H(s)}}\)

D. \({e_{xl}} = \mathop {\lim }\limits_{s \to 0} \frac{{sR(s)}}{{1 + H(s)}}\)

Câu 9: Các khâu động học cơ bản bao gồm?

A. Khâu nguyên hàm, khâu tích phân

B. Khâu vi phân, khâu trễ, khâu nguyên hàm

C. Khâu tích phân, khâu trễ, khâu nguyên hàm

D. Khâu nguyên hàm,khâu tích phân, khâu vi phân và khâu trễ

Câu 10: Tần số cắt pha ω-πlà tần số tại đó pha của đặc  tính tần số:

A. φ(ω-π) =  -90­­o

B. φ(ω-π)=  -45o

C. φ(ω-π)  =  180o

D. φ(ω-π)  =  -180o

Câu 14: Phương trình đặc tính của hệ thống như hình vẽ là?

A. 1+G(s) = 0

B. 1-G(s) = 0

C. 1+G(s).H(s) = 0

D. 1-G(s).H(s) = 0

Câu 15: Phương trình đặc tính của hệ thống như hình vẽ là?

A. 1+G1G3-G2G3 = 0

B. 1+G1G3+G2G3 = 0

C. 1-G2(G3 + G1) = 0

D. 1-G2(G3 – G1) = 0

Câu 17: Phương trình đặc tính của hệ thống như hình vẽ là?

A. s2+5s+6  = 0

B. s2+5s-6  = 0

C. s2-5s+6  = 0

D. s2-5s-6  = 0

Câu 18: Khâu tỉ lệ có hàm truyền G(s)=K

A. Đáp ứng biên độ M(ω)=K, đáp ứng pha φ(ω)=0

B. Đáp ứng biên độ M(ω)=K, đáp ứng pha φ(ω)=+90o

C. Đáp ứng biên độ M(ω)=K, không có đáp ứng pha

D. Đáp ứng biên độ M(ω)=K, đáp ứng pha φ(ω)= -90o

Câu 20: Đối với bài toán phân tích hệ thống thì vấn đề đặt ra là:

A. Đánh giá chất lượng của hệ thống

B. Thiết kế bộ điều khiển để hệ thống được thoả mãn các yêu cầu về chất lượng

C. Tìm đáp ứng và đánh giá chất lượng của hệ

D.  Tìm đáp ứng của hệ thống

Câu 21: Hệ phi tuyến có thể ổn định trong:

A. Phạm vi rộng nếu độ lệch ban đầu nhỏ

B. Phạm vi rộng nếu độ lệch ban đầu lớn

C. Phạm vi hẹp nếu độ lệch ban đầu lớn

D. Phạm vi hẹp nếu độ lệch ban đầu nhỏ

Câu 22: Các phương pháp khảo sát tính ổn định của hệ thống liên tục gồm:

A. Tiêu chuẩn ổn định đại số Routh- Hurwitz, tiêu chuẩn ổn định tần số Mikhailov-Nyquist-Bode

B. Tiêu chuẩn ổn định tần số Mikhailov-Nyquist-Bode, phương pháp chia miền ổn định và phương pháp qũy đạo nghiệm số

C. Phương pháp chia miền ổn định và phương pháp qũy đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định đại số Routh- Hurwitz

D. Phương pháp chia miền ổn định và phương pháp qũy đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định đại số Routh- Hurwitz, tiêu chuẩn ổn định tần số Mikhailov-Nyquist-Bode

Câu 23: Hệ phi tuyến không ổn định trong:

A. Phạm vi rộng nếu độ lệch ban đầu nhỏ

B. Phạm vi rộng nếu độ lệch ban đầu lớn

C. Phạm vi hẹp nếu độ lệch ban đầu lớn

D. Phạm vi hẹp nếu độ lệch ban đầu nhỏ

Câu 24: Hàm truyền vòng kín của hệ thống hồi tiếp âm là:                                 ​

A. \(\frac{{G(s)}}{{1 + G(s)H(s)}}\)

B. \(\frac{{G(s)}}{{1 + H(s)}}\)

C. \(\frac{1}{{1 + G(s)H(s)}}\)

D. \(\frac{{G(s)}}{{1 + G(s)}}\)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 71 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên