Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 52

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 52

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 174 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 52. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hưóng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, anh (chị) hãy cho biết: Dấu chỉ mức độ khẩn theo các mức là? 

A. Gấp, Hỏa tốc, Khẩn, Thượng khẩn, Hỏa tốc

B. Khẩn, Thượng khẩn, Hỏa tốc, Hỏa tốc hẹn giờ

C. Gấp, Hỏa tốc, Khẩn, Thượng khẩn

D. Gấp, Khẩn, Thượng khẩn, Hỏa tốc hẹn giờ, Hỏa tốc

Câu 5: Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, thời hạn thu nộp vào lưu trữ hiện hành của tài liệu xây đựng cơ bản? 

A. Không phải nộp

B. Sau 3 tháng kể từ khi công trình được quyết toán

C. Sau 1 năm kể từ năm công trình được nghiệm thu chính thức

D. Sau 1 năm kể từ khi công trình hoàn thành

Câu 6: Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, các hình thức bản sao bao gồm những loại nào?

A. Bản sao y bản chính, bản trích sao và bản sao lục

B. Bản sao y bản chính và bản trích sao

C. Bản trích sao và bản sao lục

D. Bản sao y bản chính và bản sao lục

Câu 7: Theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/20110 của Chính phủ, bản gốc văn bản được hiểu là?

A. Bản hoàn chỉnh về nội đung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền

B. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành

C. Bản hoàn chỉnh về thể thức, nội dung văn bản và có chữ ký số theo quy định

D. Cả 03 phương án còn lại đều sai

Câu 9: Theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/20110 của Chính phủ, bản gốc văn bản được lưu ở đâu?

A. Kho lưu trữ điện tử thành phố Hải Phòng

B. Hồ sơ công việc

C. Văn thư cơ quan

D. Cơ sở dữ liệu văn bản của thành phố

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì?

A. Bảo đảm cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên

B. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tuc, thông suốt và hiểu

C. Bảo đảm mối quan hệ dọc, thống nhất cấp dưới phục tùng cấp trên

D. Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo theo quy định của pháp luật

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc "Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ" là một trong các nguyên tắc gì?

A. Trong tuyển dụng công chức

B. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

C. Trong thi hành công vụ

D. Trong đánh giá cán bộ, công chức

Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Bãi nhiệm là gì?

A. Việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiêm kỳ

B. Việc cồng chức không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hểt nhiệm kỳ

C. Việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

D. Việc viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Ngạch công chức là gì?

A. Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

B. Tên gọi thể hiện yêu cầu về trinh độ chuyên môn của người dự tuyển công chức

C. Tên gọi thể hiện trật tự, thứ bậc trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

D. Tên gọi thể hiện yêu cầu của vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại A, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch được bồ nhiệm, công chức Loại B, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại C, gồm nhũng ai?

A. Nhũng người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B. Nhũng người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch đưọc bả nhiệm, công chức Loại D, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và nhân viên

C. Những người được bồ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tưong đương

Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong tuyển đụng công chức là gì?

A. Bảo đảm tuyển đúng đối tượng theo vị trí việc làm

B. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

C. Bảo đảm công bằng, đúng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật

D. Bảo đảm ưu tiên tuyển dụng người có trình độ đào tạo cao hơn

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng vói ngạch cao hơn thì đưọe quyền gì?

A. Được đăng ký dự thi nâng ngạch

B. Được đăng ký dự thi thăng hạng

C. Được đăng ký chuyển ngạch

D. Được đăng ký chuyển loại chức danh nghề nghiệp. 

Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quyền lọi công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng là gì?

A. Hưởng nguyên lương và phụ cấp

B. Hưởng 40% lương và phụ cấp. không được lương và phụ cấp

C. Hưởng 01 phần lương và phụ cấp

Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; quyền lọi công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng là gì?

A. Hưởng nguyên lương và phụ cấp

B. Hưởng 40% lương và phụ cấp. không được lương và phụ cấp

C. Hưởng 01 phần lương và phụ cấp

Câu 30: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc thì phải có trách nhiệm đền bù các khoản chi phí nào?

A. Phải đền bù tiền tàu, xe, tiền công tác phí trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng

B. Phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng và tiền lương, phụ cấp

C. Phải đền bù chi phí đào tạo, bềỉ dưõng theo quy định của pháp luật

D. Phải đền bù tiền lương, phụ cấp trong thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm