Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 113 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội khóa XI kì họp thứ 7 thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. Thông qua ngày 14/01/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

B. Thông qua ngày 14/06/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

C. Thông qua ngày 16/04/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

Câu 4: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì? 

A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

B. Phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ KHCN, củng cố quốc phòng an ninh

C. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa

D. Mở rộng qui mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng

Câu 5: Nêu trách nhiệm của cán bộ quản lí giáo dục?

A. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân

B. Tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục

C. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ cá nhân

Câu 6: Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm để làm gì?

A. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường

B. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp

C. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác

D. Xác định và điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục

Câu 7: Cho biết thẩm quyền quy định những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban?

A. Hiệu trưởng

B. Trưởng phòng giáo dục quận, huyện

C. Giám đốc sở GD&ĐT

D. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Câu 8: Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm những bậc học, cấp học nào?

A. Tiểu học, THCS, THPT

B. Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp

C. Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học

D. Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp

Câu 9: Nguyên lí giáo dục là: 

A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội

B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội

C. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

Câu 10: Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập? 

A. Công đoàn thành lập

B. Hội cha mẹ HS thành lập

C. Hiệu trưởng thành lập

D. Điều lệ nhà trường quy định

Câu 11:  Luật Giáo dục quy định các hành vi nào nhà giáo không được làm?

A. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

B.  Gian lận

C. Quan hệ không trong sáng với phụ huynh, học sinh

D. Làm ca sĩ, diễn viên

Câu 12: Cơ quan thanh tra giáo dục gồm những cấp nào? 

A. Thanh tra phòng giáo dục

B. Thanh tra Sở GD-ĐT

C. Thanh tra Bộ GD và ĐT

D. b và c đúng

Câu 14: Nghị quyết số 29/NQ-TƯ Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam có những định hướng tổng quát nào?

A. Kĩ năng nghề nghiệp, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra, chuẩn kiểm định chất lượng

B. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế

C. Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, hệ thống quản lí

D. Xây dựng xã hội học tập, điều kiện học tập, phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội 

Câu 15: Theo đồng chí định hướng xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và đào tạo được nêu rõ trong Nghị quyết số 29/NQ-TƯ là gì?

A. Mục tiêu, nội dung giáo dục và đào tạo phải đảm bảo vì sự phát triển tốt đẹp của con người và xã hội

B. Nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư ngân sách cho giáo dục và đào tạo

C. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Theo đồng chí, trong Nghị quyết số 29/NQ-TƯ có mục tiêu nào là mới so với mục tiêu lâu nay đã xác định?

A. Phát triển trí tuệ, thể chất, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh

B. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học

C. Hình thành năng lực công dân, năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn

D. Đảm bảo học sinh có trình độ Trung học cơ sở, có tri thức phổ thông nền tảng

Câu 17: Nghị quyết số 29/NQ-TƯ nêu định hướng khái quát về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông đổi mới theo hướng nào?

A. Xây dựng thành một chỉnh thể xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12; tích hợp cao ở các lớp/cấp học dưới; phân hóa mạnh ở các lớp/cấp học cao hơn

B. Nội dung các môn học sẽ “tinh giảm, cơ bản, hiện đại, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức và kĩ năng vào thực tiễn”

C. Khắc phục lối truyền thụ; chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức và kĩ năng; giảng ít, học nhiều; ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (đã được Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khóa X) thông qua ngày 30/6/2013 có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. Có “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh”, 5 chương và 17 điều

B. Có “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh”, 6 chương và 18 điều

C. Có “Những vấn đề chung về Đội TNTP Hồ Chí Minh”, 7 chương và 19 điều

Câu 25: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về điều kiện để thành lập liên đội?

A. Có từ 1 chi đội trở lên

B. Có từ 2 chi đội trở lên

C. Có từ 3 chi đội trở lên

Câu 26: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành quy định như thế nào về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội?

A. Nguyên tắc tự nguyện

B. Nguyên tắc tự quản

C. Nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội

Câu 27: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là?

A. Tính quần chúng, tính chính trị và tính giai cấp

B. Tính chính trị, tính giáo dục và tính dân chủ

C. Tính quần chúng, tính chính trị và tính giáo dục

Câu 28: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định biểu trưng của Đội bao gồm những gì?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng

B. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca

C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm