Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 20

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 304 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp khoảng thời gian nào?

A. Cuối năm 1917

B. Đầu năm 1918

C. Đầu năm 1919

D. Cuối năm 1920

Câu 2: Lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là nghi thức mở đầu:

A. Các sinh hoạt và hoạt động của Đội

B. Chào cờ đầu tuần tại trường

C. Khai mạc các sinh hoạt và hoạt động của nhà trường

D. Câu a và b đúng

Câu 5: Hình thức lễ chào cờ là:

A. Cờ treo trên lễ đài hoặc trên cột cờ

B. Cờ được đội viên cầm, đứng trước đơn vị

C. Kéo cờ

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Trong diễn tiến lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

A. Phút mặc niệm diễn ra trước khi hô đáp khẩu hiệu Đội

B. Phút mặc niệm diễn ra sau khi hô đáp khẩu hiệu Đội

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều đúng

Câu 12: Chủ trương thành Quốc tế Cộng sản của V.I.Lênin là:

A. Đoàn kết vô sản với nhân dân thuộc địa; giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa

B. Thức tỉnh nhân dân các dân tộc thuộc địa

C. Giải phóng giai cấp vô sản ở chính quốc

D. Vạch trần tội ác của chủ nghĩa đế quốc

Câu 13: Lễ duyệt Đội được tổ chức nhằm:

A. Thể hiện sự quan tâm của các tổ chức đối với tổ chức Đội

B. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đội viên với tổ chức của mình

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 14: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở đâu?

A. Cao Bằng – Việt Nam

B. Thượng Hải – Trung Quốc

C. Hương Cảng – Trung Quốc

D. Quảng Châu – Trung Quốc

Câu 15: Lễ diễu hành được tổ chức để:

A. Chào đại biểu và ổn định vị trí các đơn vị

B. Ổn định vị trí tập kết các đơn vị

C. Biểu dương lực lượng, giới thiệu thành tích của Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở đâu?

A. Cao Bằng – Việt Nam

B. Thượng Hải – Trung Quốc

C. Hương Cảng – Trung Quốc

D. Quảng Châu – Trung Quốc

Câu 17: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin là

A. Bản chất cách mạng

B. Bản chất khoa học

C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

D. Phương pháp làm việc biện chứng.

Câu 18: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Học thuyết Khổng Tử là:

A. Tinh thần hiếu học

B. Tinh thần nhân nghĩa

C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

D. Quản lý xã hội bằng đạo đức

Câu 20: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân là:

A. Đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc

B. Đánh đế quốc, thực dân

C. Đấu tranh giái phóng dân tộc thuộc địa

D. Chính sách phù hợp với điều kiện nước ta

Câu 21: Hồ Chí Minh gọi phép biện chứng là:

A. Nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin

B. Nội dung rất quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin

C. Linh hồn sống của chủ nghĩa Mác-Lênin

D. Nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin

Câu 23: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do tổ chức/ do ai sáng lập?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 25: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy điều gì làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên?

A. 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng

B. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

C. Luật Trẻ em

D. Tất cả đều đúng

Câu 29: Các biểu trưng của Đội bao gồm:

A. Cờ đội, huy hiệu đội

B. Khăn quàng đỏ, đội ca

C. A và B đều đúng

D. A và B chưa đầy đủ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm