Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 320 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Độ tuổi kết nạp Đoàn cho đội viên ưu tú là bao nhiêu?

A. 14tuổi

B. 16 tuổi

C. 15 tuổi

D. Đủ 15 tuổi

Câu 5: Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ CHí Minh là gì?

A. Phân đội, Chi đội và Liên đội

B. Liên đội

C. Chi đội và Liên đội

D. Phân đội và Chi đội

Câu 7: Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?

A. 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của Đội viên

B. Chương trình rèn luyện đội viên

C. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng

Câu 8: Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là:

A. Đội viên đeo khăn quàng đỏ

B. Quy định tuổi đội viên

C. Ban hành Điều lệ Đội

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 9: Đội là lực lượng giáo dục:

A. Trên địa bàn dân cư

B. Trong nhà trường

C. Ngoài nhà trường

D. Trong và ngoài nhà trường

Câu 10: Có bao nhiêu đặc trưng, nguyên tắc cơ bản giáo dục của Đội mà GV TPT Đội cần nắm?

A. Có 2 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách

B. Có 4 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản; nguyên tác bình đẳng; nguyên tắc cần có sự hướng dẫn của phụ trách

C. Có 2 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản

D. Có 5 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản; nguyên tắc bình đẳng; nguyên tắc dân chủ; nguyên tắc cần có sự hướng dẫn của phụ trách

Câu 12: Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:

A. Cờ đội, trống Đội, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh

B. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng, Đội ca, khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh

C. Nghi thức Đội, nghi lễ Đội, huy hiệu Đội

D. Cả 3 câu a,b,c, đều đúng

Câu 13: Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, trẻ em có bao nhiêu quyền và bổn phận?

A. 15 Quyền và 10 Bổn phận

B. 15 Quyền và 5 Bổn phận

C. 10 Quyền và 5 Bổn phận

D. 10 Quyền và 10 Bổn phận

Câu 14: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

A.  Chương I – có 4 điều

B. Chương II – có 6 điều

C. Chương III – có 5 điều     

D. Chương IV – có 2 điều

Câu 15: Các hoạt động tự quản của đội thể hiện qua: 

A. Nghi thức , truyền thống, chính trị xã hội

B.  Họp đội, chỉ huy đội

C. Hoạt động đội và phong trào thiếu nhi

D. Đội nhóm nòng cốt , nghi thức, biểu trưng

Câu 16: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

A. Năm 1920 (Tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

B. Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son)

C. Năm 1929 (Sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời) 

Câu 18: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B. An Nam Cộng sản Đảng

C. Đông Dương Cộng sản Đảng

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 19: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

A. Cuối tháng 3/1929

B. Đầu tháng 3/1929 

C. 4/1929

D. 5/1929

Câu 20: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

A. 5 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

B. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự

C. 7 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

D. 7 đ.viên - Bí thư Trần Văn Cung

Câu 22: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

C. xThư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu 23: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Văn Cung

C. Trần Phú

D. Lê Hồng Phong

Câu 24: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

A. Công nhân và nông dân

B. Cả dân tộc Việt Nam

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ

D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương

Câu 25: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương

Câu 28: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất:

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941 

Câu 29: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941 

Câu 30: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm