Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 30

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 30

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 116 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 30. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng về hiến chương dự án?

A. Liệt kê các trách nhiệm của hội đồng lựa chọn dự án

B. Mô tả tiến độ dự án

C. Cho phép bắt đầu công việc dự án

D. Có chứa các ước lượng chi phí cho mỗi công việc

Câu 2: Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án?

A. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ năng phân tích

B. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia khác nhau trong dự án

C. Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ năng tổng hợp cao

D. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thống

Câu 3: Yếu tố nào sau đây không phải là một hoạt động đặc thù của nhà quản trị dự án?

A. Lập các kế hoạch cho DA

B. Kiểm soát công việc dự án

C. Hoàn thành các mốc thời gian quan trọng

D. Lập kế hoạch tiến độ cho dự án

Câu 4: Một ví dụ của Dự án:

A. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công ty

B. Xây dựng một tòa nhà

C. Thiết kết một loại xe hơi mới

D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 5: Ưu điểm của hình thức quản trị theo dự án:

A. Thích ứng với khách hàng và môi trường

B. Có thể nhận dạng và điều chỉnh các vấn đề ngay từ đầu

C. Đưa ra các quyết định đúng lúc về các cân nhắc giữa những mục tiêu mâu thuẫn về thời gian, chi phí, thành quả của dự án

D. Tất cả các câu trên

Câu 6: Cá nhân nào quan trọng nhất đối với một dự án:

A. Nhà tài trợ

B. Khách hàng

C. CEO

D. Quản trị viên dự án

Câu 7: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 DA. Chi phí của việc lựa chọn DA này mà không chọn DA kia được gọi là:

A. Chi phí cơ hội

B. Chi phí cố định

C. Chi phí trực tiếp

D. Tỷ suất chi phí lợi ích

Câu 8: Cách thức xác định công thức rút ngắn thời gian thực hiện DA:

A. Bằng thời gian cần rút ngắn cộng thời gian tiến trình tới hạn, tổng chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn

B. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn

C. Bằng thời gian cần rút ngắn trừ thời gian ngoài tiến trình tới hạn, hiệu chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn

D. Bằng thời gian cần rút ngắn nhân thời gian tiến trình tới hạn, tích chia độ lệch chuẩn của tiến trình tới hạn

Câu 9: Sản phẩm cuối cùng của hoạch định phạm vi là:

A. Hiến chương dự án

B. Bản mô tả phạm vi chi tiết

C. Danh sách công việc

D. WBS

Câu 10: Hai hướng mà bạn có thể xử lý chi tiêu cho mục đích thuế?

A. Sử dụng vốn và khấu hao

B. Chi phí chìm và chi phí

C. Chi phí và vốn hoạt động

D. Chi phí và sử dụng vốn

Câu 11: Khởi sự dự án gồm các công việc nào sau đây?

A. Phối hợp các nguồn lực để hoàn tất công việc dự án

B. Sắp xếp trình tự các công việc dự án

C. Thông qua dự án và cho phép công việc được bắt đầu

D. Phân công công việc cho các thành viên nhóm dự án

Câu 12: Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc trong DA?

A. Bắt đầu - bắt đầu, kết thúc-bắt đầu, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu - kết thúc

B. Bắt đầu - bắt đầu, kết thúc-bắt đầu, kết thúc sớm -kết thúc muộn, và bắt đầu - kết thúc

C. Bắt đầu - bắt đầu, kết thúc muộn -bắt đầu sớm, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu - kết thúc

D. Bắt đầu sớm - bắt đầu muộn, kết thúc-bắt đầu, kết thúc-kết thúc, và bắt đầu - kết thúc

Câu 14: Xây dựng hiến chương dự án là công việc thuộc bước:

A. Hoạch định phạm vi

B. Xác định dự án

C. Nghiên cứu khả thi

D. Tuyên bố sự tồn tại DA

Câu 15: Việc lập ra báo cáo và ra quyết định trong cơ cấu tổ chức DA chức năng thường:

A. tương tự như trong cơ cấu tổ chức DA theo ma trận

B. từ nhà quản trị truyền thông đến các phòng ban

C. được thực hiện thông qua các phòng ban các cấp

D. chỉ được thực hiện tại văn phòng DA

Câu 16: Cần các yếu tố đầu vào nào để xây dựng báo cáo phạm vi và các kế hoạch quản lý phạm:

A. Giả định và ràng buộc

B. Kế hoạch dự án

C. Mô tả sản phẩm

D. Hiến chương dự án

Câu 17: Muốn rút ngắn thời gian thực hiện DA trong PERT cần:

A. Bổ sung nguồn lực trên tiến trình tới hạn

B. Rút ngắn thời gian các công việc trên tiến trình tới hạn

C. Rút ngắn thời gian các công việc ngoài tiến trình tới hạn

D. Tăng thêm chi phí

Câu 19: Nhược điểm lớn nhất của của hình thức tổ chức theo ma trận:

A. Không cân đối được nguồn lực vì phải san sẻ giữa các dự án khác nhau

B. Xuất hiện các ý muốn kéo dài dự án

C. Không ưu tiên cho kết quả cuối cùng của dự án

D. Tranh chấp quyền lực giữa nhà quản trị chức năng (FM) và nhà quản trị DA (PM)

Câu 20: Những nguồn lực cơ bản cần hoạch định ngân sách là:

A. Vật tư (nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu..., và thiết bị) và nguồn nhân lực

B. Nguyên vật liệu và nguồn nhân lực

C. Nguyên vật liệu, năng lượng- nhiên liệu..., và thiết bị

D. Máy móc thiết bị và nguồn nhân lực

Câu 21: Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành quản trị dự án là:

A. Chỉ I, II, III, IV

B. Chỉ I, II, III

C. Chỉ I, II, IV

D. Chỉ I

Câu 22: Các phần chính của 1 DA vay vốn ngân hàng bao gồm:

A. Xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục

B. Thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục

C. Chương mở đầu, căn cứ pháp lý, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật

D. Chương mở đầu, căn cứ pháp lý, xác định nhu cầu thị trường, đánh giá tác động môi trường và xã hội, thẩm định kỹ thuật, thẩm định tài chính, phụ lục

Câu 24: Giá trị hiện tại (PV) là một chỉ tiêu tài chính điều này giới thiệu:

A. Giá trị hiện tại của dòng ngân quỹ tương lai

B. Một hình thức của ước lượng tương tự

C. Giá trị đầu tư

D. Tương tự như giá trị kế hoạch (Planned value - PV)

Câu 25: Ký thông qua hiến chương dự án thường là trách nhiệm của:

A. Người tài trợ dự án

B. Các nhà quản trị cấp cao

C. Nhà quản trị dự án

D. Các nhóm hữu quan

Câu 27: Các khoản mục trong bảng ước lượng chi phí có thể theo thứ tự:

A. Tổng chi phí kế toán, tổng chi phí ẩn và tổng chi phí

B. Tổng chi phí trực tiếp, tổng chi phí chìm và tổng chi phí

C. Tổng chi phí kế toán, tổng chi phí cơ hội và tổng chi phí

D. Tổng chi phí trực tiếp, tổng chi phí gián tiếp và tổng chi phí

Câu 28: Các quan điểm trong việc thẩm định tài chính DA:

A. Quan điểm chủ sở hữu

B. Quan điểm chủ đầu tư

C. Quan điểm kinh tế

D. Tất cả các câu trên

Câu 29: Điều nào sau đây không phải là sự khác nhau giữa nhà quản trị chức năng và quản trị dự án:

A. Nhà quản trị DA đóng vai trò nhà quản trị tổng quát nên phải có kỹ năng tổng hợp cao

B. Nhà quản trị dự án thường phải điều phối,quản lý công việc của nhiều chuyên gia khác nhau trong dự án

C. Nhà quản trị chức năng thường phải theo cách tiếp cận hệ thống

D. Nhà quản trị chức năng thường theo định hướng phân tích nên phải giỏi hơn về kỹ năng phân tích

Câu 30: Một dự án được quản lý bởi một điều phối viên (project coordinator). Phát biểu nào sau đây có khả năng là đúng nhất:

A. Tổ chức có dạng ma trận yếu

B. Tổ chức này tồn tại bằng cách quản trị theo dự án

C. Ma trận mạnh

D. Tổ chức theo hình thức dự án thuần túy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên