Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 29

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 29

  • 30/08/2021
  • 28 Câu hỏi
  • 106 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 29. Tài liệu bao gồm 28 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?

A. Có ban Giám đốc điều hành tốt

B. Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

C. Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

D. Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường

Câu 2: Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm tốt nhất để mua trái phiếu

A. Khi lãi suất cao và dự kiến sẽ giảm xuống

B. Khi lãi suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên

C. Khi lãi suất ổn định và dự kiến sẽ không đổi

D. Khi giá trái phiếu thấp và lãi suất dự kiến sẽ tăng lên

Câu 3: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là:

A. Tư vấn

B. Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành

C. Định giá chứng khoán phát hành

D. Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán phát hành

Câu 5: Một trong các điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam

A. Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ VND

B. Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất

C. Đội ngũ lãnh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt

D. Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng

Câu 6: Những điều kiện cơ bán để được phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó bao gồm:

A. Có mức vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng;

B. Có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất kinh doanh có lợi nhuận;

C. Có ít nhất 20% cổ phần bán cho ít nhất 100 người ngoài tổ chức phát hành và số cổ đông sáng lập nắm giữ tốt thiểu 20% cổ phần;

D. Giá trị cổ phiếu xin phát hành thêm không lớn hơn giá trị cổ phiếu đang lưu hành.

Câu 7: Khi công ty không có lãi, nó sẽ:

A. Trả cổ tức cho cổ phiếu thường

B. Trả lãi trái phiếu

C. Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi

D. Không phải trả lãi và cổ tức

Câu 8:  Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn

B. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

C. Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

D. Công ty cổ phần

Câu 9: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên:

A. Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch

B. Nghĩa vụ đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán

C. Nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính bán niên

D. Nghĩa vụ báo cáo Giám đốc hoặc nhân viên kinh doanh của thành viên là đối tượng chịu sự điều tra của cơ quan pháp luật hoặc chịu dự phán quyết của tòa án

Câu 10: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được phép:

A. Cùng làm việc hoặc góp vốn vào hai hoặc nhiều công ty chứng khoán

B. Cho mượn giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán

C. Tham gia các hoạt động kinh doanh chứng khoán

D. Làm giám đốc, thành viên hội đồng quản trị hoặc cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của 1 tổ chức phát hành.

Câu 11: Tổ chức phát hành bị đình chỉ giấy phép phát hành trong những trường hợp sau:

A. Không thực hiện việc bổ sung sửa đổi hồ sơ xin phép phát hành theo thông tư 01 Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;

B. Tài sản của tổ chức phát hành bị tổn thất, bị phong tỏa, bị tịch thu có tỷ lệ tương đương hơn 10% trên tổng giá trị cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành;

C. Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư

D. Tất cả đáp án trên

Câu 13: Điều kiện thành lập và xin cấp phép hoạt động công ty chừng khoán:

A. Phải tuân thủ luật công ty;

B. Điều kiện về cán bộ: có đa số nhân viên kể cả các nhân viên cao cấp của công ty, có lý lịch cá nhân tố, được trang bị tốt kiến thức về kinh doanh chứng khoán và nắm vững pháp luật về ngành chứng khoán;

C. Điều kiện về tài chính: thể nhân và pháp nhân tham gia thành lập công ty chứng khoán phải có thực lực tốt về tài chính.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 14: Công ty chứng khoán khống được:

A. Dùng quá 70% vốn điều lệ để đầu tư vào bất động sản và mua sắm trang thiết bị;

B. Đầu tư vượt quá 20% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết;

C. Đầu tư vượt quá 15% tổng số chứng khoán đang lưu hành của một công ty niêm yết;

D. Cả B và C

Câu 15: Bản cáo bạch phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần sau đây, ngoại trừ ______ có thể là không cần thiết:

A. Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng

B. Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị

C. Tổ chức bảo lãnh phát hành

D. Ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị

Câu 16: Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Thông tư số 01/98/TT-UBCK ngày 13/10/1998 của tất cả các tổ chức kinh tế nhất thiết phải có:

A. Bản cáo bạch; điều lệ công ty;

B. Cam kết bảo lãnh phát hành;

C. Báo cáo tài chính 2 năm liên tục gần nhất có kiểm toán.

Câu 17: Những trường hợp nào sau đây Trung tâm giao dịch chứng khoán có thể tạm ngừng giao dịch, loại trừ:

A. Khi phát hiện chứng khoán giả mạo trên thị trường

B. Khi có tin đồn gây biến đồng lớn về giá và khối lượng giao dịch

C. Giá một loại chứng khoán tăng hoặc giảm tới mức giới hạn cho phép trong 3 ngày giao dịch liên tiếp kèm theo biến động về khối lượng giao dịch.

D. Tổ chức niêm yết bị đình chỉ hoạt động tính doanh chính từ 3 tháng trở lên

Câu 18: Chứng chỉ quỹ đầu tư bị hủy bỏ niêm yết trong những trường hợp nào sau đây:

A. Quỹ bị giải thể

B. Số người đầu tư là dưới 100 người trong thời hạn quá 1 năm;

C. Giá chứng chỉ quỹ đầu tư giảm trên 50% mỗi năm trong 2 năm liên lực

D. Tất cả đáp án trên

Câu 19: Lợi ích đối với các nhà đầu tư khi việc đầu tư thông qua quỹ:

A. Ít có rủi ro;

B. Giảm được thời gian phân tích;

C. Giảm được chi phí giao dịch.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 20: Ngân hàng thương mại xin cấp giấy phép hoạt động lưu ký phải đáp ứng các điều kiện sau, ngoại trừ:

A. Đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam

B. Làm ăn có lãi từ 5 năm trở lên

C. Phải có tối thiểu hai nhân viên nghiệp vụ và phải có một người trong Ban giám đốc phụ trách

D. Phải có cơ sở vật chất kỹ thuật đủ để đảm bảo thực hiện địch vụ lưu ký

Câu 22: Ai là người chia quyền sở hữu trong công ty:

A. Cổ đông thường;

B. Cổ đông ưu đãi;

C. Người nắm giữ trái phiếu.

D. Tất cả 3 người trên

Câu 23: Nghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là gì?

A. Tổ chức tính doanh tốt

B. Công bố thông tin chính xác, trung thực một cách thường xuyên và bất thường

C. Đảm bảo cho cổ phiếu của công ty luôn tăng giá

D. Trả cổ tức đều đặn hàng năm

Câu 24: Mục đích chủ yếu của công ty phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?

A. Để chứng tỏ công ty hoạt động hiệu quả

B. Để tăng danh tiếng của công ty

C. Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý

D. Tăng số lượng cổ đông của công ty

Câu 25: Công cụ nào trong số các công cụ dưới đây không phải là công cụ của thị trường tiền tệ:

A. Tín phiếu kho bạc

B. Công trái địa phương

C. Hối phiếu

D. Trái phiếu phát hành mới

Câu 27: Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh “Có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ” để bán 100 cổ phiếu của công ty XYZ với giá giới hạn dừng 37.

A. Đây là lệnh mở

B. Lệnh trở thành một lệnh thị trường khi cổ phiếu đạt tới giá 37

C. Khách hàng được đảm bảo bán cổ phiếu ở giá 37

D. Đây là một lệnh có hiệu lực trong ngày

Câu 28: Thị trường thứ ba liên quan với:

A. Chứng khoán OTC

B. Chứng khoán đã đăng ký

C. Chứng khoán đã đăng ký được giao địch tại (thị trường) OTC

D. Cả ba đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 28 Câu hỏi
  • Sinh viên