Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 29 Câu hỏi
  • 307 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 2. Tài liệu bao gồm 29 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 13: Nhà đầu tư tổ chức là:

A. Công chúng đầu tư

B. Các tổ chức kinh tế

C. Quỹ đầu tư

D. Các công ty

Câu 14: Có phiếu ưu đãi cổ tức được trả cổ tức theo:

A. Tỷ lệ cố định

B. Mức cổ tức cao hơn cổ tức cổ phiếu phổ thông

C. Tỷ lệ cố định cao hơn trái tức

D. Tỷ lệ tuyệt đối tối đa

Câu 15: Một trong những điều kiện công ty trả cổ tức là:

A. Có lãi trong kỳ

B. Có lãi tích lũy lại

C. Có thặng dư vốn

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 16: Nguồn lợi tức tiềm năng của trái phiếu là:

A. Tiền lãi định kỳ

B. Chênh lệch giá mua, bán trái phiếu

C. Lãi của lãi trái phiếu

D. Tất cả các phương án trên

Câu 17: Quỹ đầu tư chứng khoán của Việt Nam là quỹ:

A. Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản vào quỹ

B. Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản vào quỹ

C. Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản vào quỹ

D. Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản vào quỹ

Câu 18: Phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật Việt Nam là:

A. Chào bán cho ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành

B. Chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng được

C. Chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp

D. Cả a và b

Câu 19: Tổ chức bảo lãnh phát hành ở Việt Nam chỉ được bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá:

A. 20% vốn có của tổ chức bảo lãnh phát hành

B. 25% vốn có của tổ chức bảo lãnh phát hành

C. 30% vốn có của tổ chức bảo lãnh phát hành

D.  35% vốn có của tổ chức bảo lãnh phát hành

Câu 20: Chứng nhận đăng ký phát hành chứng khoán bị thu hồi trong trường hợp nào?

A. Sai sót trong bản cáo bạch gây thiệt hại cho nhà đầu tư

B. Phát hành chỉ đạt 85% số lượng chứng khoán được phát hành

C. Chỉ đạt được 50 nhà đầu tư

D. Tất cả các câu trên.

Câu 24: Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:

A. Ít nhất 20% vốn cổ phần của công ty kể từ ngày niêm yết

B. Ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết

C. Ít nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết

D. Tất cả các câu trên.

Câu 25: Biên độ giao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:

A. Bộ trưởng bộ tài chính quy định.

B. Chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước quy định

C. Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định

D. Giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán quy định

Câu 26: Thời hạn công bố thông tin về báo cáo tài chính năm của tổ chức niêm yết chậm nhất là:

A. 5 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm

B. 10 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm

C. 15 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm

D. 20 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm

Câu 27: Khi tiến hành tự doanh chứng khoán, công ty chứng khoán không được:

A. Đầu tư trên 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết

B. Đầu tư vào cổ phiếu của công ty đang có sở hữu 50% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

C. Đầu tư 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức không niêm hết.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 29: Công ty chứng khoán phải báo cáo ủy ban chứng khoán khi vốn khả dụng thấp hơn quy định trong vòng:

A. 24 giờ kể từ khi phát hiện

B. 32 giờ kể từ khi phát hiện

C. 40 giờ kể từ khi phát hiện

D. 48 giờ kể từ khi phát hiện

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 29 Câu hỏi
  • Sinh viên