Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 1

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 189 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 6: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Danh mục hồ sơ do ai trong cơ quan, tổ chức duyệt?

A. Do người đứng đầu cơ quan, tổ chức

B. Do Chánh Văn phòng

C. Do Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

D. Do Văn thư tham mưu Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

Câu 7: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Việc Mở hồ sơ nào sau đây được thực hiện đúng?

A. Là việc lấy một tờ bìa hồ sơ và ghi những thông tin ban đầu về hồ sơ, như: ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, năm mở hồ sơ

B. Là việc lấy một tờ bìa hồ sơ và ghi những thông tin ban đầu về hồ sơ

C. Là việc lấy một tờ bìa hồ sơ và ghi ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, năm mở hồ sơ

D. Là việc lấy một tờ bìa hồ sơ và ghi những thông tin về ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, năm mở hồ sơ

Câu 8: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Bìa hồ sơ được thiết kế và in theo Tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ

B. Theo Tiêu chuẩn quốc gia 1900:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ

C. Theo Tiêu chuẩn quốc gia 9251:2010 Bìa hồ sơ lưu trữ

D. Theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN -ISO 9001

Câu 9: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Ai là người có trách nhiệm mở hồ sơ về công việc được giao?

A. Văn thư cơ quan là người có trách nhiệm mở hồ sơ về công việc đó (theo Danh mục hồ sơ, hoặc kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức chưa có Danh mục hồ sơ)

B. Mỗi cá nhân khi giải quyết công việc được giao có trách nhiệm mở hồ sơ về công việc đó (theo Danh mục hồ sơ, hoặc kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức chưa có Danh mục hồ sơ)

C. Văn thư là người có trách nhiệm tham mưu trưởng phòng mở hồ sơ về công việc đó theo Danh mục hồ sơ cơ quan

D. Chuyên viên là người có trách nhiệm tham mưu trưởng phòng mở hồ sơ về công việc đó 

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Nếu hết năm mà công việc chưa giải quyết xong, thì việc kết thúc hồ sơ phải thực hiện theo quy trình nào sau đây?

A. Thì chưa thực hiện việc kết thúc hồ sơ, và chuyển giao cho Văn thư cơ quan

B. Thì chưa thực hiện việc kết thúc hồ sơ, hồ sơ đó được bổ sung vào Danh mục hồ sơ năm sau

C. Thì chưa thực hiện việc kết thúc hồ sơ, và chuyển giao cho Văn thư, lưu trữ cơ quan

D. Thì chưa thực hiện việc kết thúc hồ sơ đó

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, cá nhân vào Lưu trữ cơ quan được quy định trong thời hạn bao nhiêu?

A. 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc

B. 02 năm, kể từ ngày công việc kết thúc

C. Kể từ ngày công việc kết thúc

D. 03 tháng kể từ ngày công việc kết thúc

Câu 13: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Thời hạn nộp lưu đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản quy định trong thời gian bao nhiêu?

A.  03 tháng, kể từ ngày công trình được quyết toán 

B. 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc

C. 03 tháng kể từ ngày công việc kết thúc

D. 01 năm kể từ ngày công trình được quyết toán

Câu 14: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan gồm những hồ sơ nào sau đây?

A. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 01 năm trở lên

B. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 05 năm trở lên

C. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 10 năm trở lên

D. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 15 năm trở lên

Câu 19: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Thời hạn giữ lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị, cá nhân đã đến hạn nộp lưu để phục vụ công việc là bao nhiêu? 

A. Không quá hai năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu

B. Không quá một năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu

C. Không quá 3 tháng kể từ ngày đến hạn nộp lưu

D. Không quá 5 năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu

Câu 20: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác khác thì phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho ai?

A. Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho đơn vị hay người kế nhiệm

B. Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho

C. Văn thư lưu trữ Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Trưởng phòng

D. Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Văn phòng

Câu 23: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Lưu trữ cơ quan là trách nhiệm của ai trong đơn vị?

A. Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

B. Trưởng phòng

C. Văn thư, lưu trữ

D. Văn thư đơn vị

Câu 27: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Việc Tiếp nhận, hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan là nhiệm vụ của ai trong cơ quan?

A. Văn thư Lưu trữ cơ quan

B. Văn thư cơ quan

C. Lưu trữ cơ quan

D. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

Câu 30: Theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV, Việc tổ chức hủy tài liệu hết giá trị theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là trách nhiệm của ai trong cơ quan?

A. Trách nhiệm của Văn thư Lưu trữ cơ quan

B. Trách nhiệm của Văn thư cơ quan

C. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

D. Trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm