Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 27

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 27

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 93 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 27. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cho Công chức thôi việc trong trường hợp nào sau đây?

A. Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên

C. Công chức có 03 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 6: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm?

A. Thanh tra, cục, tổng cục

B. Vụ, văn phòng

C. Đơn vị sự nghiệp công lập

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 11: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về Văn phòng Chính phủ do Ai đứng đầu?

A. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

B. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

C. Bộ trưởng

D. Không có phương án nào sai

Câu 17: Theo Luật Cán, Công sửa đổi năm 2019. Chọn phương án đúng?

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 03 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 18: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Chọn phương án sai?

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

B. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

D. Không có phương án nào sai

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Kết quả xếp loại chất lượng Công chức không được?

A. Công khai trên mạng xã hội

B. Công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Công chức công tác

C. Lưu vào hồ sơ Công chức

D. Thông báo đến Công chức được đánh giá

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được?

A. Lưu vào hồ sơ Công chức

B. Công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Công chức công tác

C. Thông báo đến Công chức được đánh giá

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 22: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh giá Công chức?

A. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ

D. Không hoàn thành nhiệm vụ

Câu 24: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần là kết quả đánh giá làm căn cứ để thực hiện đánh giá công chức:

A. Đánh giá hàng năm

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái

C. Đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?

A. Đánh giá sau khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái 

C. Đánh giá hàng năm

D. Không có phương án nào sai

Câu 28: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện vào?

A. Đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái

C. Đánh giá hàng năm

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 29: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung đánh giá Công chức “Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ” là một trong những nội dung đánh giá của Công chức nào?

A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Cả (1) và (2) sai

D. Cả (1) và (2) đúng

Câu 30: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Xác định phương án sai?

A. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao là một trong những nội dung đánh giá của Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Một trong những nội dung đánh giá của Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách

C. Một trong những nội dung đánh giá của Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách

D. Không có phương án nào sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm