Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 484 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

53 Lần thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng về Quá trình điều khiển:

A. Quá trình điều khiển tự động là quá trình điều khiển không có sự can thiệp của con người

B. Quá trình điều khiển là quá trình thu thập dữ liệu

C. Quá trình điều khiển là quá trình xử lý tín hiệu

D. Quá trình điều khiển tự động là quá trình mà con người đóng vai trò chủ đạo

Câu 2: Một hệ thống có nhiều hơn một biến ngõ vào và nhiều hơn một biến ngõ ra được gọi là:

A. Hệ thống hồi tiếp

B. Hệ thống hở

C. Hệ điều khiển đa biến

D. Hệ thống điều khiển bền vững

Câu 3: Hàm truyền đạt của hệ thống phụ thuộc vào:

A. Tín hiệu vào

B. Tín hiệu ra

C. Tín hiệu vào, ra, thông số và cấu trúc của hệ thống

D. Thông số và cấu trúc hệ thống

Câu 4: Phương trình đặc trưng của hệ thống được mô tả dưới dạng hàm truyền đạt là:

A. Đa thức tử số bằng 0

B. Đa thức mẫu số bằng 0

C. Phương trình tín hiệu ra bằng 0

D. Phương trình tín hiệu vào bằng 0

Câu 5: Khi lập bảng Routh cho hệ thống, nếu ở một hàng nào đó có phần tử ở cột đầu tiên bằng không, các phần tử còn lại khác không thì:

A. Kết luận là hệ thống không ổn định

B. Kết luận rằng hệ thống không xác định được tính ổn định

C. Thay số 0 bằng một số ε  là lân cận trái của 0 và tính bình thường

D. Thay số 0 bằng một số ε  là lân cận phải của 0 và tính bình thường

Câu 6: Hệ thống điều khiển được gọi là ổn định nếu:

A. Tất cả các cực của hệ thống có phần thực dương

B. Tất cả các cực của hệ thống có phần thực âm

C. Tất cả các cực của hệ thống âm

D. Hệ thống có một số cực có phần thực âm

Câu 7: Hệ thống điều khiển là không ổn định nếu:

A. Tất cả các cực của hệ thống có phần thực dương

B. Có ít nhất một nghiệm cực có phần thực dương

C. Có các nghiệm zero dương

D. Không xác định được

Câu 8: Hệ thống điều khiển là ở biên ổn định nếu:

A. Tất cả các cực của hệ thống có phần thực dương

B. Có cực có phần thực bằng không, tất cả các cực còn lại có phần thực âm

C. Có cực có phần thực bằng không, tất cả các cực còn lại có phần thực dương

D. Có cực có phần thực bằng không, một số cực có phần thực âm

Câu 9: Các phần tử ở hàng 1 của bảng Routh được lập từ:

A. Các hệ số có chỉ số lẻ

B. Các hệ số có chỉ số chẵn

C. Các hệ số có chỉ số tăng dần

D. Các hệ số có chỉ số giảm dần

Câu 10: Các phần tử ở hàng 2 của bảng Routh được lập từ:

A. Các hệ số có chỉ số lẻ

B. Các hệ số có chỉ số chẵn

C. Các hệ số có chỉ số tăng dần

D. Các hệ số có chỉ số giảm dần

Câu 11: Khâu tích phân lý tưởng có hàm truyền G(s) =K/s:

A. L(ω)= ω ;  φ(ω)= 90o

B. L(ω)= 1/ω ;  φ(ω)= 90o

C. L(ω)= 20lg(ω) ;  φ(ω)= -90o

D. L(ω)= 20lgK - 20lg(ω) ;  φ(ω)= -90o

Câu 12: Khâu vi phân lý tưởng có hàm truyền G(s) =K. s

A. M(ω)= Kω ;  φ(ω)=90o

B. M(ω)= 20lg(ω) ;  φ(ω)= -90o

C. M(ω)= 1/ω ;  φ(ω)=90o

D. M(ω)= -20lg(ω) ;  φ(ω)= 90o

Câu 16: Theo tiêu chuẩn Routh, HTĐKTĐ sẽ ổn định khi?

A. Tất cả các số hạng trong hàng thứ nhất của bảng Routh dương.

B. Tất cả các số hạng trong cột thứ nhất của bảng Routh dương

C. Tất cả các số hạng trong hàng thứ hai của bảng Routh dương

D. Không dùng Routh để xét ổn định của hệ thống

Câu 17: Theo tiêu chuẩn Hurwit, điều kiện cần và đủ để một HTĐKTĐ ổn định là các hệ số của phương trình đặc tính phải dương và?

A.  Các định thức Hurwit không âm

B. Các định thức Hurwit dương

C. Các định thức Hurwit âm

D. Định thức Hurwit bậc n dương

Câu 20: Tiêu chuẩn Hurwit được dùng để xét ổn định cho?

A. Chỉ cho hệ thống có phản hồi âm

B. Hệ hở và hệ kín

C. Chỉ cho hệ hở

D. Chỉ cho hệ kín

Câu 23: Trong định thức Hurwit đường chéo chính của Δn bắt đầu từ?

A. a0 liên tiếp đến an

B. a1 liên tiếp đến an

C. a0 liên tiếp đến an-1

D. a1 liên tiếp đến an-1

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết điều khiển tự động có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 53 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên