Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 23

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 23

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 168 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 23. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Quyết định kỷ luật của Viên chức được?

A. Lưu vào hồ sơ viên chức

B. Công khai tại đơn vị nơi Viên chức làm việc

C. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

D. Tất cả các phương án

Câu 6: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được?

A. Được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

B. Được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi thăng hạng viên chức

C. Được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn làm việc

D. Tất các phương án

Câu 11: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì giải quyết như thế nào?

A. Được bố trí vào vị trí việc làm mới

B. Được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xin lỗi bằng văn bản

C. Được bố trí vào vị trí việc làm cũ

D. Được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là không bị xử lý kỷ luật

Câu 12: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của cơ quan nào?

A. Đơn vị trực tiếp sử dụng Viên chức làm việc

B. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

C. Chính phủ

D. Bộ nội vụ

Câu 15: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả của viên chức?

A. Người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức

B. Bộ Nội vụ

C. Chính phủ

D. Nhà nước

Câu 19: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trường hợp viên chức bị cách chức thì giải quyết như thế nào?

A. Đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp

B. Đơn vị sự nghiệp công lập cho thôi việc

C. Viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn làm việc

D. Không có phương án nào đúng

Câu 20: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được?

A. Không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý

B. Không được nâng lương trong thời gian 5 năm

C. Không được bố trí vị trí việc làm khác

D. Không có phương án nào đúng

Câu 21: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn  vị sự nghiệp công lập giải quyết như thế nào?

A. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.

B. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm mà Viên chức đảm nhiệm trước khi viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp

C. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm thấp hơn vị trí việc làm mà Viên chức đảm nhiệm trước khi viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp

D. Không có phương án đúng

Câu 25: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được?

A. Không được bổ nhiệm.

B. Không được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng

C. Không được thôi việc

D. Tất cả các phương án

Câu 27: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của?

A. Pháp luật về cán bộ, công chức

B. Chính phủ

C. Bộ nội vụ

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức

Câu 28: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của?

A. Pháp luật về Cán bộ, Công chức

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

C. Luật Cán bộ, Công chức 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

D. Cơ quan quản lý Cán bộ, công chức

Câu 29: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì giải quyết như thế nào?

A. Viên chức được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng

B. Viên chức được ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

C. Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức

D. Viên chức phải trãi qua việc sát hạch kiểm định của hội đồng trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn

Câu 30: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết

B. Chấm dứt thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết

C. Cơ quan quản lý Viên chức lập hội đồng kiểm định viên chức, nếu viên chức đạt yêu cầu thì ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Nếu Viên chức không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức đã ký

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm