Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 22

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 206 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 được thực hiện theo quy định của?

A. Pháp luật về Viên chức

B. Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

C. Luật phòng chống tham nhũng 2018

D. Cơ quan quản lý Viên chức

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Tính chất, nguyên lý giáo dục?

A. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

B. Hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp

C. Hoạt động giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục thường xuyên là?

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục là?

A. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

C. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

D. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục bắt buộc là?

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Kiểm định chất lượng giáo dục là?

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

B. Hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

C. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông là?

A. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

D. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Niên chế là?

A. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

D. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Tín chỉ là?

A. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

C. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

D. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Mô-đun là?

A. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

B. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

C. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

D. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà đầu tư là?

A. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường, cơ sở giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác

B. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

C. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, gồm nhà đầu tư nước ngoài

D. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục là?

A. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

B. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

C. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường, cơ sở giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác

D. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, gồm nhà đầu tư nước ngoài

Câu 15: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông gồm? 

A. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở

B. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông

C. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên

D. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông và bổ túc văn hoá

Câu 16: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam?

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Chủ tịch nước

C. Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 17: Theo Luật Giáo dục 2019. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm?

A. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

B. Giáo dục chính quy và giáo dục bổ túc

C. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức

D. Giáo dục chính quy và giáo dục vừa học vừa làm

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục mầm non gồm?

A. Giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo

B. Giáo dục nhà mẫu giáo và cơ sở giáo dục mẫu giáo

C. Giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo tư nhân

D. Giáo dục nhà trẻ và giáo dục trường mẫu giáo

Câu 20: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ?

A. Trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ

B. Trình độ trung cấp, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ

C. Trình độ đại học, trình độ sau đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ

D. Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ

Câu 21: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ?

A. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và đại học

B. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ

C. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác

D. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ, tiến sỹ

Câu 22: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên" là?

A. Yêu cầu về nội dung giáo dục

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục

C. Yêu cầu về chương trình giáo dục

D. Tất cả phương án

Câu 24: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học" là?

A. Yêu cầu về nội dung giáo dục

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục

C. Yêu cầu về chương trình giáo dục

D. Tất cả phương án

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu phương pháp giáo dục?

A. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học

B. Giáo dục phải coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

C. Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo

D.  Tất cả các phương án

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về chương trình giáo dục?

A. Giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên

B. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học

C. Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế

D. Tất cả phương án

Câu 28: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục nào?

A. Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

B. Giáo dục mầm non

C. Giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông

D. Giáo dục phổ thông

Câu 29: Theo Luật Giáo dục 2019. Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi nào?

A. Khi Người chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

B. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo

C. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn hoặc người học bảo lưu kết quả học tập

D. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

Câu 30: Bộ nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp quy định của Luật Giáo dục 2019?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế

D. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm