Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 24

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 24

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 156 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 24. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Luật Viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

A. 7 chương, 72 điều

B. 6 chương, 62 điều

C. 8 chương, 82 điều

Câu 5: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở

B. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự

C. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học

Câu 8: Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?

A. Không ngừng học tập ,rèn luyện nên gương, nâng cao trách nhiệm cá nhân

B. Tổ chức, quản lý, Điều hành các hoạt động giáo dục

C. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chức đạo đức, trình độ cá nhân

Câu 10: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?

A. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp

C. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước

Câu 12: Một trong những nhiệm vụ của người học theo quy định Luật giáo dục năm 2005 là?

A. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban

B. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình

C. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, Điều lệ nhà trường; chấp hành pháp Luật Nhà nước

Câu 14: Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây không thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

A. Tận tụy phục vụ nhân dân

B. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử

C. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật

Câu 15: Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

A. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

B. Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

C. Viên chức có 02 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Câu 17: Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?

A. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cấp bằng TN THCS

B. Hiệu trưởng cấp bằng TN THCS

C. Hiệu trưởng THCS cấp giấy CN TN THCS

Câu 18: Nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp quy định trong Luật Viên chức?

A. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập

B. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp

C. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 19: Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

A. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân

B. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp

C. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

Câu 20: Nguyên lý giáo dục là?

A. Lí luận gắn liền với thực tiễn

B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất

C. Cả 02 phương án trên đều đúng

Câu 21: Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp?

A. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan

B. Bộ nội vụ chủ trì

C. Cả 2 phương án trên

Câu 23: Theo Luật giáo dục năm 2005. Giáo dục phổ thông bao gồm:

A. Giáo dục tiểu học, giáo dục thường xuyên

B. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học

C. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT

Câu 24: Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng;

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Câu 25: Theo Điều 4 Luật Giáo dục quy định, Hệ thống giáo dục quốc dân gồm?

A. Giáo dục chính quy

B. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên

C. Giáo dục thường xuyên

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?

A. Hiệu trưởng trường đại học

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Thủ tướng Chính phủ

Câu 27: Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương?

A. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

B. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập

C. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc

Câu 28: Một trong những quyền của người học theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 là?

A. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học

B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác

C. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực

Câu 29: Theo Luật giáo dục năm 2005 thì Nguyên lý giáo dục là:

A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

B. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội

C. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội

Câu 30: Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?

A. Của hệ thống giáo dục quốc dân câp cho người học sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo theo quy định của Luật này

B. Của hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học

C. Cả 02 phương án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm