Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 140 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn" là?

A. Phương pháp giáo dục

B. Chương trình giáo dục

C. Nội dung giáo dục

D. Tất cả phương án

Câu 2: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Phương pháp giáo dục

Câu 3: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với?

A. Giáo dục nghề nghiệp

B. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên

C. Giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học.

D. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Phương pháp giáo dục

Câu 6: Theo Luật Giáo dục 2019. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về? 

A. Phương pháp giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Chương trình giáo dục

Câu 10: Theo Luật Giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện?

A. Nội dung giáo dục

B. Chương trình giáo dục

C. Phương pháp giáo dục

D. Mục đích giáo dục

Câu 12: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Phương pháp giáo dục

Câu 13: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hướng nghiệp trong giáo dục là?

A. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

B. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

C. Tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

D. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân

Câu 14: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về phân luồng trong giáo dục là?

A. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân

B. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

C. Tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

D. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Liên thông trong giáo dục là?

A. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học.

B. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

C. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

D. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,  giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm?

A. Chất lượng

B. Kế thừa kết quả học tập

C. Quyền lợi người học

D. Liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đaị học

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục?

A. Tiếng Việt và Tiếng Trung Quốc

B. Tiếng Việt và Tiếng Pháp

C. Tiếng Việt

D. Tiếng Việt và Tiếng Anh

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân?

A. Bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân

B. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

C. Bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ

D. Bằng tốt nghiệp sơ cấp

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục cấp nào là giáo dục bắt buộc?

A. Trung học cơ sở

B. Tiểu học

C. Mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 30: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi?

A. Chính phủ

B. Bộ Lao động thương binh và Xã hội

C. Nhà nước

D. Bộ giáo dục và đào tạo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm