Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 99 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo điều 70. Luật giáo dục 2009. Giáo viên là?

A. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

B. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề

C. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động thuộc mặt nào trong các mặt sau:

A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

B. Kết quả công tác được giao

C. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội...)

D. Tất cả các mặt trên

Câu 4: Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do:

A. Cơ quan nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên

B. Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ

C. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

D. Do tổ chức có kinh phí từ nước ngoài

Câu 5: Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức là gì?

A. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan tổ chức, đơn vị khác

B. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định

C. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu của hiệu trưởng

D. Cả 3 đều đúng

Câu 6: Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 khác với điều 51 Luật GD năm 2005 ở điểm nào?

A. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 200 trong điều 51 có 4 khoản

B. Luật GD 2005 trong điều 51 có 2 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51 có 4 khoản

C. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51 có 4 khoản

D. Cả 3 đều sai

Câu 8: Theo điều 83 Luật GD thì người học là:

A. Người đang học tập tại cơ sở GD của hệ thống GD quốc dân

B. Người đang học tập tại hệ thống GD quốc dân

C. Người đang học tập tại cơ sở GD

D. Cả 3 đều đúng

Câu 9: Theo điều 26 Luật giáo dục. Học sinh vào lớp 10 phải?

A. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 15 tuổi

B. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 14 tuổi

C. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 13 tuổi

D. Có bằng tốt nghiệp THCS, có tuổi là 17 tuổi

Câu 10: Theo điều 43 Luật GD. “Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ thì được…………………cấp bằng tiến sĩ” điền vào chỗ trống?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học

D. Hiệu trưởng trường đại học

Câu 11: Theo điều 99 Luật GD thì Nội dung quản lý nhà nước về GD bao gồm nội dung nào:

A. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực GD. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD

B. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp GD

C. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm PL về GD

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Điều 39. Mục đích đánh giá viên chức quy định:

A. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng viên chức

B. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức

C. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức

D. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng, kỉ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức

Câu 14: Theo điều 114 Luật GD Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho ai?

A. Nhà giáo, cán bộ quản lý xuất sắc

B. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn theo quy định của PL

C. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD, cán bộ nghiên cứu GD có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp Luật

D. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD, cán bộ nghiên cứu GD có đủ tiêu chuẩn

Câu 16: Căn cứ đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non:

A. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo

B. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên

C. Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá

D. Tất cả các căn cứ trên

Câu 17: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục. Quỹ khuyến học, Quỹ bảo trợ giáo dục:

A. Hoạt động theo quy định của pháp luật

B. Cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học theo quy định của pháp luật

C. Miễn, giảm phí cho học sinh, sinh viên khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Chính phủ

D. Cả a, b,c đều đúng

Câu 18: Điều 43 quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức do cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Bộ giáo dục

C. Đơn vị công lập

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 19: Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình nào dưới đây?

A. Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

B. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

C. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

D. Gồm cả A, B, C

Câu 20: Luật Giáo dục quy định những quyền nào của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh?

A. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ

B. Yêu cầu xếp thời khóa biểu phù hợp với con em mình

C. Xây dựng gia đình văn hóa, làm gương cho con em

D. Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

Câu 21: Theo điều 52 luật GD cơ quan ban hành điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là:

A. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

C. Thủ trưởng Chính Phủ

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 22: Theo điều 34 Luật giáo dục 2005. Phương pháp giáo dục nghề nghiệp phải kết hợp……….:

A. Học đi đôi với hành

B. Thực tiễn với khoa học

C. Rèn luyện kĩ năng thực hành với giảng dạy lí thuyết

D. Cả a, b và c

Câu 23: Theo điểm mới của điều 78 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD bao gồm:

A. Cơ sở GD đại học có khoa quản lý GD

B. Cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD

C. Trường sư phạm

D. Cơ sở GD đại học có khoa quản lý GD, cơ sở GD được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý GD

Câu 24: Theo điều 118 Luật GD quy định các hành vi bị xử lý vi phạm gồm:

A. Thành lập cơ sở GD hoặc tổ chức hoạt động GD trái phép. Vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở GD khác

B. Tự ý thêm, bớt số môn học, nội dung giảng dạy đã được quy định trong chương trình GD

C. Xuất bản, in, phát hành sách GK trái phép

Câu 25: Khoản 2, Điều 4, Luật Giáo dục (2005) quy định, giáo dục đại học và sau đại học gồm mấy trình độ?

A. 3 (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ)

B. 4 (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ)

C. 2 (đại học, cao học)

D. 5 (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư).

Câu 27: Theo điều 101 Luật GD Các nguồn tài chính đầu tư cho GD gồm:

A. Ngân sách nhà nước

B. Học phí, lệ phí tuyển sinh

C. Cả 2 đều sai

D. Cả 2 đều đúng

Câu 30: Theo luật GD thì Chương V – Người học gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 2 mục, 10 điều

B. 3 mục, 12 điều

C. 2 mục, 13 điều

D. 3 mục, 14 điều

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm