Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 51

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 51

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 123 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 51. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; yêu cầu đối với công chức được điều động là gì?

A. Phải am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp của vị trí việc làm mớ

B. Phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới

C. Phải có kết quả đánh giá công chức hàng năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ

D. Phải có khả năng,năng lực đáp úng yêu cầu vị trí việc làm mới

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các hình thức kỷ luật đối vóì cán bộ là gì?  X . . .

A. Bãi nhiệm

B. Kiểm điểm nghiêm túc

C. Cho thôi việc

D. Phê bình, rút kinh nghiệm

Câu 9: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; có mấy hình thức kỷ luật đối với cán bộ?

A. 04 hình thức

B. 02 hình thức 

C. 03 hình thức

D. 04 hình thức

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; hình thức kỷ luật "Giáng chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; hỉnh thức kỷ luật "Cách chức" chỉ áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; trường hợp nào sau đây không phải là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện?

A. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

B. Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch

C.  Chánh Văn phòng Huyện ủy

D. Trưởng phòng Phòng Nội vụ

Câu 16: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhũng ngưòi là công chức; trường họp nào sau đây là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh?

A. Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch

B. Giám đốc Sở Nội vụ

C. Trưởng phòng Phòng Nội vụ

D. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Câu 18: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NB-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhũng người là công chức; trường họp nào sau đây không phải là công chức trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân?

A. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

B. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

C. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

D. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Hội đồng tuyển dụng công chức có mấy thành viên?

A. 08 hoặc 09 thành viên

B. 09 hoặc 10 thành viên

C. 05 hoặc 07 thành viên

D. 03 hoặc 04 thành viên

Câu 20: Theo quy định tại Nghi định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Hội đồng tuyển đụng làm việc theo nguyên tắc nào?

A. Tập thể, biểu quyết theo đa số

B. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

C. Bình đẳng, cùng chịu trách nhiệm

D. Cùng có lợi, cá nhân quyết định

Câu 28: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội không được tính vào thời gian nào?

A. Không được tính vào thời gian xét thi nâng bậc lương

B. Không được tính vào thời gian để thi nâng ngạch

C. Không được tính vào thời gian tập sự

D. Không được tính vào thời gian thâm niên giữ ngạch

Câu 29: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu mức lương tối thiểu trong thời gian hướng đẫn tập sự?

A. bằng 1,0 so với mức lương tối thiểu

B. bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu

C. bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu

D. bằng 0,9 so với mức lương tối thiểu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm