Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 209 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

A. Trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng

B. Khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về ban hành và thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định chi tiết?

A. Không quy định cụ thể

B. Ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết

C. Ban hành để có hiệu lực sau thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết

D. Ban hành để có hiệu lực trước thời điểm có hiệu lực cùa văn bản được quy định chi tiết

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

B. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

C. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về ban hành một văn bản để sửa đổi nội dung nhiều văn bản?

A. Có thể được ban hành

B. Không thể được ban hành

C. Được ban hành khi cấp trên trực tiếp đồng ý

D. Không quy định

Câu 10: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

B. Tham gia các hoạt động đoàn thể

C. Tinh thần trách nhiệm trong công tác

D. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Câu 11: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết?

A. Điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

B. Thi hành Hiến pháp

C. Thi hành Luật

D. Thi hành Pháp lệnh

Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Mục đích đánh giá cán bộ là gì? 

A. Làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

B. Làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn

C. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

D. Tất cả đều sai

Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán bộ được điều động, luân chuyển trong cơ quan nào?

A. Trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước

C. Trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

D. Tổ chức chính trị - xã hội

Câu 14: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Cơ quan nào sau đây thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh?

A. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan

B. Sở Tư pháp

C. Văn phòng UBND thành phố

D. Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào gì?

A. Tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ

B. Tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ

C. Yêu cầu nhiệm vụ

D. Quy hoạch cán bộ

Câu 16: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật năm 2015 quy định: Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh không do UBND cấp tinh trình, thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm?

A. Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết

B. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết

C. Thẩm định dự thảo Nghị quyết

D. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Câu 17: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan trình dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của HĐHD cấp tỉnh được phân công thẩm tra để thẩm tra chậm nhất bao nhiêu ngày?

A. Chậm nhất là 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

B. Chậm nhất là 20 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

C. Chậm nhất là 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

D. Chậm nhất là 25 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đâu là Nghĩa vụ, quyền của cán bộ? 

A. Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại Chương II và các quy định khác có liên quan của Luật cán bộ, công chức 2008

B. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức mà mình là thành viên

C. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 19: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh được thông qua khi nào?

A. Có quá nửa tổng số thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

B. Có 1/2 tổng số thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

C. Có ít nhất 2/3 thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

D. Có quá nửa tổng số thành viên UBND cấp tình có mặt biểu quyết tán thành

Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ được quy định bao gồm cán bộ trong cơ quan nào?

A. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 

C. Tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

D. Nhà nước

Câu 24: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của HĐND được phân công thầm tra chậm nhất là bao nhiêu ngày?

A. 07 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

B. 05 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

C. 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

D. 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

Câu 25: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai có thẩm quyền kỷ chứng thực nghị quyết của HĐND cấp huyện?

A. Chủ tịch HĐND cấp huyện

B. Thường trực HĐND cấp huyện

C. Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

D. Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện được ủy quyền

Câu 26: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền

C. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định

D. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác

Câu 27: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức?

A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức

B. Có tác phong lịch sự

C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp

D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân

Câu 29: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội

B. Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi

D. Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Câu 30: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp xã do ai tổ chức, chỉ đạo soạn thảo?

A. Phó Chủ tịch Thường trực UBND cấp xã

B. Công chức Vãn phòng - thống kê

C. Chủ tịch UBND cấp xã

D. Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm