Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 231 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là gì?

A. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt

B. Hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt

C. Có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 2: Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức thời gian bao nhiêu ngày?

A.  Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày.

B. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 20 ngày.

C. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

D. Cả A và C đều đúng

Câu 3: Dưới đây nội dung nào không có trong việc đánh giá viên chức?

A. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết

B. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

C. Kết quả đánh giá, nhận xét của tổ chức chính trị, chính trị xã hội mà viên chức đó là thành viên.

D. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Câu 5: Theo điều 28, Luật Giáo dục: Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh những nội dung gì?

A. Có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người

B. Có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh

C. Có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật

D. Tất cả cả các đáp án trên đều đúng

Câu 6: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục thường xuyên?

A. Bảo đảm xóa mù chữ bền vững

B. Nâng cao kỹ năng sinh tồn và phòng ngừa dịch bệnh

C. Thành thạo ngoại ngữ.

D. Thành thạo tin học và ngoại ngữ.

Câu 8:  Theo Luật Giáo dục 2005 thì Chương IV- Nhà giáo gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 3 mục, 10 điều

B. 3 mục, 12 điều

C. 3 mục, 13 điều

D. 3 mục, 14 điều

Câu 9: Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?

A. Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

B. Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; Giáo dục đại học và sau đại học( gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ CĐ, trình độ ĐH, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 11: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức?

A. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức

B. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý

C. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

D. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

Câu 12: Khẳng định nào dưới đây không đúng với nguyên tắc tuyển dụng viên chức?

A. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

B. Bảo đảm tính cạnh tranh.

C. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

D. Không đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 14: Theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV: Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung Đề án thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ai là người thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

C. Người đứng đầu Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 16:  Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT: Đâu là quy định về đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo?

A. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

B. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 17: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp?

A. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước.

B. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động quốc tế

C. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế

D. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động cho các doanh nghiệp tư nhân và FDI.

Câu 20: Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây:

A. Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt

B. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

C. Đủ sức khỏe và lý lịch rõ ràng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 22: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học?

A. Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.

B. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế.

C. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 24: Theo điều 28, Luật Giáo dục 2005 thì nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm:

A. Tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống

B. Gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh

C. Đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học

D. Tất cả cả các đáp án trên đều đúng

Câu 25: Theo điều 28, Luật Giáo dục: Giáo dục trung học cơ sở phải bảo đảm cho học sinh những nội dung gì?

A. Củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc

B. Kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ

C. Có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp

D. Tất cả cả các đáp án trên đều đúng

Câu 26: Theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định ở chương II có những quy định nào về đạo đức nhà giáo?

A. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

B. Phẩm chất chính trị; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

C. Phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

D. Đạo đức nghề nghiệp; lối sống tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

Câu 29: Theo điều 40 Luật Giáo dục 2005: Nội dung giáo dục đào tạo phải có tính?

A. Tính hiện đại

B. Tính phát triển

C. Tính khoa học

D. Tính hiện đại và phát triển

Câu 30: Theo luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điếu của luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009); Việc thực hiện phổ cập được quy định định ở cấp học nào?

A. Phổ cập giáo duc tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở

B. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học phổ thông

C. Phổ cập giáo dục mầm non chỏ trẻ năm tuổi, Phổ cập giáo duc tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở

D. Phổ cập giáo dục mầm non chỏ trẻ năm tuổi, Phổ cập giáo duc tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm