Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 20

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 285 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ quan, tổ chức nào?

A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

B. Lực lượng vũ trang nhân dân.

C. Cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

D. Tất cả phương án

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi?

A. Chính phủ

B. Bộ giáo dục và đào tạo

C. Nhà nước

D. Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Câu 3: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục nào?

A. Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

B. Giáo dục mầm non

C. Giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông

D. Giáo dục phổ thông

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục bắt buộc là?

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiệnc

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Phương pháp giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Nội dung giáo dục

Câu 10: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Y tế

C. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ y tế

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Hoạt động khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ của tổ chức nào?

A. Cơ sở giáo dục

B. Viện nghiên cứu

C. Trung tâm khoa học

D. Cơ sở khoa học

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Tính chất, nguyên lý giáo dục?

A. Hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp

B. Hoạt động giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

C. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Theo luật GD thì Chương II- Hệ thống giáo dục quốc dân gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 5 mục, 20 điều

B. 5 mục 27 điều

C. 6 mục, 20 điều

D. 6 mục, 27 điều

Câu 18: Theo luật GD thì Chương III- Nhà trường và các cơ sở GD khác gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 5 mục, 20 điều

B. 5 mục 27 điều

C. 5 mục, 22 điều

D. 6 mục, 22 điều

Câu 19: Theo luật GD thì Chương IV- Nhà giáo gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 3 mục, 10 điều

B. 3 mục, 12 điều

C. 3 mục, 13 điều

D. 3 mục, 14 điều

Câu 20: Theo luật GD thì Chương V- Người học gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 2 mục, 10 điều

B. 3 mục, 12 điều

C. 2 mục, 13 điều 

D. 3 mục, 14 điều

Câu 22: Theo điều 118 Luật GD quy định các hành vi bị xử lý vi phạm gồm:

A. Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, của cơ sở GD khác

B. Các hành vi vi phạm pháp laautsj về GD.

C. Gây rối, làm mất an ninh trật tự trong nhà trường, cơ sở GD khác

D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Theo điều 117 Luật GD Trường đại học tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự theo quy định của Chính phủ cho:

A. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế

B. Nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp GD và khoa học của Việt Nam.

C. Người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp GD và khoa học của Việt Nam.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 24: Theo điều 114 Luật GD Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho ai?

A. Nhà giáo, cán bộ quản lý xuất sắc

B. Nhà giáo, cán bọ quản lý giáo dục có đủ tiêu chuẩn theo quy định của PL

C. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD, cán bộ nghiên cứu GD có đủ tiêu chuẩn theo quy định của PL.

D. Nhà giáo, cán bộ quản lý GD, cán bộ nghiên cứu GD có đủ tiêu chuẩn

Câu 25: Theo điều 113 Luật GD Hoạt động thanh tra GD ở cấp huyện do cơ quan nào trực tiếp phụ trách:

A. Trưởng phòng GD và đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo

C. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 26: Theo điều 111 Luật GD. Thanh tra chuyên ngành về GD có nhiệm vụ là:

A. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực GD theo quy định của PL về chống tham nhũng.

B. Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về GD; đề nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về GD.

C. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của PL

D. Tất cả đều đúng

Câu 28: Theo điều 110c Luật GD 2009 thì tổ chức kiểm định chất lượng GD bao gồm:

A. Tổ chức kiểm định chất lượng GD do Nhà nước thành lập

B. Tổ chức kiểm định chất lượng GD do tổ chức, cá nhân thành lập

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 29: Theo điều 110a Luật GD 2009 thì nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng GD gồm:

A. Quản lý hoạt động kiểm định chương trình GD và kiểm định cơ sở GD

B. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở GD thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng GD.

C. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng GD. Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD.

D. Tất cả đều đúng

Câu 30: Điểm mới trong điều 110 của Luật GD số 44/ 2009/ QH12 so với Luật GD 2005 là:

A. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b

B. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b và 110c

C. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b và 110c và 110d

D. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110 a và 110b, 110c, 110d, 110e

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm