Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 221 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm:

A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện;

B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

C. Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp.

D. Bao gồm cả A và B.

Câu 2: Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ nào sau đây?

A. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của nhà trường

B. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

C. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 3: Theo điều 72 Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, co sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác.

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

C. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

D. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

Câu 4: Theo điều 73 luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?

A. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường.

B. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

C. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

D. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

Câu 5: Theo điều 6 Luật giáo dục 2005. Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo hình thức tích lũy tín chỉ?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ

C. Hiệu trưởng trường đại học

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 6:  Theo điều 97, Luật Giáo dục 2005: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm gì trong hoạt động giáo dục?

A. Động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

B. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thẻ dục, thể thao lành mạnh.

C. Phối hợp với nhà trường giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 7: Theo điều 96, Luật Giáo dục 2005: Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức ở cấp nào?

A. Giáo dục mầm non

B. Giáo dục phổ thông

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2005. Chương trình giáo dục có mấy nội dung và nằm ở điều nào?

A. 2 nội dung- điều 4

B. 3 nội dung- điều 6

C. 4 nội dung- điều 6

D. 5 nội dung- điều 6

Câu 13: Theo điều 3 Luật giáo dục năm 2005. Tính chất của giáo dục là?

A. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn,giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

B. Đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học.

C. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

D. Nền giáo dục Việt Nam là nên giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Câu 14: Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có những quyền nào dưới đây:

A. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ;

B. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; tham gia các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường;

C. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ.

D. Tất cả A, B và C

Câu 15: Một trọng những quyền của người học theo điều 86 Luật giáo dục năm 2005 là:

A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực.

B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

C. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học.

D. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Câu 16: Điểm khác biệt giữa Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 với Luật Giáo dục sửa đổi và bỗ sung số 44/2009/QH12 trong việc phổ cập giáo dục là gì?

A. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định giáo dục tiểu học và giáo dục THCS là các cấp học phổ cập

B. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

C. Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiêu học và giáo dục THCS

D. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định giáo dục tiểu học và giáo dục THCS là các cấp học phổ cập Còn luật Giáo dục số 44/2009/QH12 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiêu học và giáo dục THCS

Câu 18: Một trong những nhiệm vụ của người học theo điều 85 Luật giáo dục năm 2005 là:

A. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban; 

B. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước;

C. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;

D. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

Câu 19: Theo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào?

A. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; 

B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông dân tộc bán trú;

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường cao đẳng, trường dự bị đại học; Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quyết định đối với trường cao đẳng nghề. Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với trường đại học;

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 20: Theo điều 26, Luật giáo dục 2005: Học sinh vào lớp 6 phải?

A. Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 12 tuổi

B. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 10 tuổi

C. Hoàn thành chương trình tiểu học có tuổi là 11 tuổi

D. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 13 tuổi

Câu 21: Luật giáo dục 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

A. Thông qua ngày 14/01/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

B. Thông qua ngày 14/06/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

C. Thông qua ngày 14/06/2005 - Hiệu lực thị hành từ 01/01/2007

D. Thông qua ngày 16/04/2005 - Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

Câu 22: Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12)cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm:

A. Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và huyện;

B. Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

C. Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức cá nhân thành lập

D. Tất cả A, B và C

Câu 25: Theo điều 16, Luật giáo dục 2005: Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục là?

A. Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục

B. Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân

C. Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 26: Theo điều 17, Luật giáo dục 2005 về kiểm định chất lượng giáo dục của Luật giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm:

A. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác

B. Xác định mức độ thực hiện chương trình giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác

C. Xác định mức độ thực hiện nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Phương pháp giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Nội dung giáo dục

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở?

A. Chính phủ

B. Quốc hội

C. Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm