Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 30

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 30

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 163 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 30. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Các phản ứng không thuận nghịch trong con đường đường phân:

A. Glucose  Glucose-6-p, Glucose-6-p  Fructose -6-p, Phosphoenolpyruvat Pyruvat

B. Glucose  Glucose-6-p,  Fructose -6-p  Fructose 1,6-di p, Phosphoenolpyruvat Pyruvat

C. Glucose  Glucose-6-p,  Fructose -6-p  Fructose 1,6-di p, Glyceraldehyd 3-p  1,3di p-Glycerat

D. Glucose  Glucose-6-p,  Fructose -6-p  Fructose 1,6-dip, 1,3di p-Glycerat  3-p-Glycerat

Câu 4: Ba enzym xúc tác các phản ứng không thuận nghịch trong con đường đường phân:

A. Enolase, phosphoglycerat kinase, pyruvat kinase

B. Glucokinase, phosphoglycerat kinase, pyruvat kinase

C. Glucokinase, phosphofructosekinase, pyruvat kinase

D. Glucokinase, phosphofructosekinase, enolase

Câu 7: Glucose máu có nguồn gốc:

A. Thức ăn qua đường tiêu hoá

B. Thoái hoá glycogen ở gan

C. Quá trình tân tạo đường

D. Câu A, B và C

Câu 9: Sự biến đổi của G6P thành F-1,6-diP cần có các enzym sau:

A. Phosphoglucosemutase và Phosphorylase

B. Phosphoglucosemutase và Aldolase

C. Phosphohexo isomerase và phosphofructokinase

D. Phosphohexo isomerase và Aldolase

Câu 10: Enzym được tìm thấy trong con đường Hexomonophosphat:

A. Glucose-6-phosphatase

B. Phosphorylase

C. Aldolase

D. Glucose-6-phosphat dehydrogenase

Câu 11: Ở gan, để tổng hợp glycogen từ glucose cần:

A. Pyruvat kinase 

B. Glucose-6-phosphat dehydrogenase

C. Cytidin triphosphat

D. Uridin triphosphat

Câu 12: Glycogen được biến đổi thành glucose-1-p nhờ có:

A. UDPG transferase

B. Enzym gắn nhánh

C. Phosphorylase

D. Isomerase

Câu 13: Glycogen synthetase có đặc điểm nào sau đây:

A. Không có ở cơ

B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan

C. Tạo các liên kết a 1-4 trong glycogen

D. Enzym cắt nhánh glycogen

Câu 14: Enzym gắn nhánh glycogen có đặc điểm nào sau đây:

A. Không có ở cơ

B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan

C. Enzym cắt nhánh glycogen

D. Tạo các liên kết \(\alpha\)  1-6 trong glycogen

Câu 15: Amylo1-6 glucosidase có đặc điểm nào sau đây:

A. Không có ở cơ

B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan

C. Tạo các liên kết \(\alpha\) 1-4 trong glycogen

D. Enzym cắt nhánh glycogen

Câu 16: Phosphorylase kinase có đặc điểm nào sau đây:

A. Không có ở cơ

B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan

C. Tạo các liên kết \(\alpha\) 1-4 trong glycogen

D. Enzym cắt nhánh glycogen

Câu 17: Glucose-6-phosphatase có đặc điểm nào sau đây:

A. Không có ở cơ

B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan

C. Tạo các liên kết \(\alpha\) 1-4 trong glycogen

D. Enzym cắt nhánh glycogen

Câu 18: Công thức bên là công thức cấu tạo của:

A. \(\alpha\)  D Glucose

B. \(\beta\)  D Galactose.

C. \(\alpha\)  D Fructose.

D. \(\beta\)  D Glucose.

Câu 19: Trong cấu tạo của Condroitin Sulfat có:

A. H3PO4

B. N Acetyl Glucosamin.     

C. H2SO4

D. Acid Gluconic.

Câu 24: Acid amin là hợp chất hữu cơ trong phân tử có:

A. Một nhóm -NH2, một nhóm -COOH

B. Nhóm -NH2, nhóm -COOH

C. Nhóm =NH, nhóm -COOH

D. Nhóm -NH2, nhóm -CHO

Câu 25: Acid amin trung tính là những acid amin có:

A. Số nhóm -NH2 bằng số nhóm -COOH

B. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH

C. Số nhóm -NH2 ít hơn số nhóm -COOH

D. Không có các nhóm -NH2 và -COOH

Câu 26: Acid amin acid là những acid amin:

A. Gốc R có một nhóm -NH2

B. Gốc R có một nhóm -OH

C. Số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2

D. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH

Câu 27: Acid amin base là những acid amin:

A. Tác dụng được với các acid, không tác dụng với base

B. Chỉ có nhóm -NH2, không có nhóm -COOH

C. Số nhóm -NH2 ít hơn số nhóm -COOH

D. Số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm -COOH

Câu 28: là công thức cấu tạo của:

A. Threonin

B. Serin

C. Prolin

D. Phenylalanin

Câu 29: Những acid amin sau được xếp vào nhóm acid amin trung tính:

A. Leu, Ile, Gly, Glu, Cys

B. Phe, Trp, Pro, His, Thr

C. Tyr, Gly, Val, Ala, Ser

D. Gly, Val, Leu, Ile, Cys

Câu 30: Những acid amin sau được xếp vào nhóm acid amin vòng:

A. Thr, Cys, Ile, Leu, Phe

B. Phe, Tyr, Trp, His, Pro

C. Phe, Trp, His, Pro, Met

D. Asp, Asn, Glu, Gln, Tyr

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên