Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 6

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 180 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Điều 48 cơ quan quy định quản lí viên chức là?

A. Bộ giáo dục và đào tạo

B. Đơn vị sự nghiệp công lập

C. Chính phủ

D. Nhà nước

Câu 2: Điều 50: Kiểm tra, thanh tra?

A. Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức tại các đvị sự nghiệp công lập được giao quản lí

B. Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức ttheo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan

C. Các bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lí

D. Cả 3 đều đúng

Câu 3: Điều 51. Khen thưởng quy định:

A. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

B. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ

C. Viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập giao phó

D. a và b đúng

Câu 12: Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: thời hạn tạm đình chỉ công tác là?

A. không quá 5 ngày

B. không quá 10 ngày 

C. không quá 15 ngày

D. không quá 20 ngày

Câu 14: Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lí kỉ luật thì được? 

A. bổ nhiệm vào vị trí việc làm cũ

B. bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác

C. chấm dứt hợp đồng làm việc

D. cả 3 đều sai

Câu 23: Điều 58 Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: cơ quan nào quy định việc Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức?

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Chính phủ

C. Nhà nước

D. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 27: Luật Viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

A. 6 chương, 60 điều

B. 7 chương, 62 điều

C. 6 chương, 62 điều

D. 7 chương, 70 điều

Câu 28: Luật viên chức quy định các nội dung sau nằm trong nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức:

A. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hành nghề

B. Tận tụy phục vụ nhân dân

C. Tuân thủ quy trình,  quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử

D. Cả A, B và C

Câu 29: Các nội dung dưới đây đều nằm trong quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức, trừ:

A. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

B. Được đảm bảo trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

C. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

D. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị.  

Câu 30: Các nội dung dưới đây đều nằm trong nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức, trừ:

A. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng.

B. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

C. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao phụ trách.

D. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm