Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 10

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 143 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với Viên chức là?

A. Là Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền

B. Là thời hạn xử lý kỷ luật đối với Viên chức là thời gian Viên chức chịu hình thức xử lý kỷ luật từ khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

C. Là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì Viên chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm

Câu 6: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với Viên chức?

A. Khiển trách; Cảnh cáo

B. Hạ bậc lương

C. Cách chức; Buộc thôi việc

D. Không có phương án nào đúng

Câu 7: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với Viên chức quản lý?

A. Khiển trách; Cảnh cáo

B. Buộc thôi việc

C. Cách chức

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Quyết định kỷ luật của Viên chức được?

A. Lưu vào hồ sơ viên chức

B. Công khai tại đơn vị nơi Viên chức làm việc

C. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

D. Tất cả các phương án

Câu 18: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được?

A. Được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

B. Được ký kết hợp đồng không xác định thời hạn làm việc

C. Được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi thăng hạng viên chức

D. Tất các phương án

Câu 23: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì giải quyết như thế nào?

A. Được bố trí vào vị trí việc làm mới

B. Được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xin lỗi bằng văn bản

C. Được bố trí vào vị trí việc làm cũ

D. Được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng là không bị xử lý kỷ luật

Câu 24: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của cơ quan nào?

A. Đơn vị trực tiếp sử dụng Viên chức làm việc

B. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

C. Chính phủ

D. Bộ nội vụ

Câu 27: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả của viên chức?

A. Người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức

B. Bộ Nội vụ

C. Chính phủ

D. Nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm