Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 48

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 48

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 40 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 48. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; hình thức kỷ luật "Cách chức" áp dụng đối với đối vói đối tượng nào?

A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

D. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Câu 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đã sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; tham nhũng là gì?

A. Hành vi sử dụng chức vụ, quyền hạn của người có chức vụ, quyền hạn nhưng không vụ lợi

B. Hành động của người có chức vụ, quyền hạn đã lọi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì lợi ích của tập thể

C. Hành vi của ngưòi có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng chức vụ, quyền hạn đó nhưng không vụ lợi

D. Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đã sửa đổi, bồ sung năm 2007 và năm 2012; người có chức vụ, quyền hạn bao gồm những ai?

A. Công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước

B. Lao động phổ thồng trong cơ quan, đơn vị

C. Cán bộ, công chức, viên chức

Câu 13: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đã sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; tài sản tham nhũng là gì?

A. Tài sản có được từ hành vi tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng

B. Tài sản có được từ lãi tiền gửi, cho thuê tài sản cá nhân trái quy định

C. Tài sản có được góp vốn vào Công ty cổ phần, Công ty liên doanh không đúng quy định

D. Tài sản có được từ thu nhập ngoài lưỡng, phụ cấp hàng tháng trái quy định pháp luật

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, đã sửa đổi, bổ sưng năm 2007 và năm 2012; nhũng nhiễu là gì?

A. hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ

B. hành vi ngang ngược, hống hách, không lắng nghe ý kiến khi thực thi nhiệm vụ, công vụ

C. hành động gây rối trật tự nơi công cộng, nơi công tác và nơi cư trú

D. hành vi không chấp hành quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Câu 17: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tưóng Chính phủ về quy chế văn hóa công sỏ tại các CO' quan hành chính nhà nước; hành vi bị cấm là hành vi nào?

A. Hút thuốc lá trong phòng làm việc

B. Hút thuốc lá noi công cộng

C. Hút thuốc lá tại công sở

D. Hút thuốc lá tại nơỉ đông người

Câu 22: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; khi giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ như thế nào?

A. Cởi mở, chân thành, giúp đỡ chân tình

B. Có thái độ trung thực, thân thiên, hơp tác

C. Thân mật, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ

D. Cầu thị, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể

Câu 23: Theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 cùa Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; trong phòng làm việc không được bố trí cái gì?

A. Có thể được đun, nấu nhưng phải gọn gàng và chống cháy nổ

B. Tùy theo sở thích của trưởng phòng có thể bố trí bàn thờ, thắp hương

C. Không lập bàn thờ, thắp hưong, không đun, nấu

D. Có thể lập bàn thờ, thắp hương trong ngày lễ, tết

Câu 24: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc óng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; tham nhũng được hiểu như thế nào?

A. Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi

B. Hành vi trộm cắp tài sản cơ quan, tài sản Nhà nước của người lao động trong cơ quan

C. Hành vi trộm cắp tài sản của nhà nước của người có chức vụ, quyền hạn

D. Hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của người có chức vụ, quyền hạn

Câu 27: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung gì?

A. Tăng cường kỷ luật, kỷ cưong trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

B. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhiệm vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

C. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đon vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

D. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 29: Theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được làm gì? 

A. Khai thác trang Google

B. Sử dụng wifi của cơ quan để khai thác thông tin trên mạng

C. Vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức

D. Hát karaoke trên máy tính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm