Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 486 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

37 Lần thi

Câu 1: Làm chính sách là xây dựng:

A. Các mục tiêu, giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề tồn tại

B. Các mục tiêu nhằm cải tiến thực trạng vấn đề

C. Các giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề tồn tại 

D. Các giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề tồn tại 

Câu 2: Thanh tra y tế là:

A. Xác định các vi phạm so với quy định pháp lý 

B. Tìm hiểu những nguyên nhân thất bại của hoạt động

C. Tìm hiểu tiến độ công việc và những nguyên nhân vi phạm điều lệ quy định của cơ quan 

D. Tìm hiểu kết quả công việc và tìm hiểu nhưng sai phạm của hoạt động

Câu 3: Có 2 loại chính sách là:

A. Chính sách có tầm chính trị cao và tầm chính trị thấp

B. Chính sách vĩ mô và vi mô

C. Chính sách có tầm chính trị cao, vĩ mô và tầm chính trị thấp, vi mô 

D. Chính sách có tầm chính trị cao, khái quát và tầm chính trị thấp, cụ thể

Câu 4: Các phương thức giám sát:

A. Giám sát trực tiếp và gián tiếp 

B. Giám sát trực tiếp, gián tiếp, giám sát hỗ trợ 

C. Giám sát trực tiếp , gián tiếp và giám sat thường xuyên 

D. Giám sát trực tiếp, gián tiếp và giám sát đột xuất

Câu 5: Giám sát y tế là chức năng:

A. Của người quản lý, của giám sát viên y tế ở tuyến trên, của cán bộ y tế trong cơ sở y tế 

B. Của giám sát viên y tế ở tuyến trên, của nhân viên y tế trong cơ sở y tế

C. Của người quản lý, của giám sát viên y tế ở tuyến trên

D. Của nhân viên y tế trong cơ sở y tế, của một số nhân viên y tế do tuyên trên chỉ định

Câu 6: Các chính sách về các lĩnh vực sau thuộc loại chính sách vĩ mô:

A. Về y tế tư nhân, về tiền lương

B. Về cung cấp nước sạch, về y tế tư nhân

C. Về Y tế tư nhân, về việc tiêm chủng trẻ em

D. Về tiền lương, về tiêm chủng trẻ em

Câu 7: Chính sách mang bản sắc:

A. Chính trị, chế độ xã hội đó

B. Dân tộc và tập quán mỗi địa phương 

C. Kính tế của xã hội đó

D. Đặc điểm dân tộüc và kinh tế của xã hội

Câu 8: Trong xây dựng và thực hiện chính sách y tế công cộng:

A. Nhà nước đóng vai trò quyết định

B. Bộ y tế đóng vai trò quyết định

C. Các nhà hoạch định chính sách quyết định

D. Các nhà hoạch định chính sách quyết định

Câu 9: Mục tiêu của bản chính sách y tế cần:

A. phù hợp với nền tản chính trị, luật pháp

B. phù hợp với chiến lược phát triển KT-VH-XH, nền tảng chính trị, luật pháp và tình hình sức khoẻ bệnh tật

C. phù hợp với chiến lược phát triển KT-VH-XH, nền tảng chính trị

D. phù hợp với luật pháp và tình hình sức khoẻ bệnh tật

Câu 10: Những yêu cầu và tiêu chuẩn cần có của người giám sát viên là:

A. Có kỹ năng giao tiếp, nắm vững kỹ thuật chuyên môn và có khả năng quản lý lãnh đạo 

B. Có kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe và nắm vững kỹ thuật chuyên môn

C. Có kỹ năng giao tiếp, và có khả năng điều hành 

D. Nắm vững kỹ thuật chuyên môn về lĩnh vực giám sát và có khả năng quản lý lãnh đạo 

Câu 11: Chính sách y tế đặt ra mục tiêu để:

A. Giải quyết hoàn toàn vấn đê tồn tại trong hiện tại và tương lai

B. Giải quyết hoàn toàn vấn đề tồn tạiö trong tương lai

C. Giải quyết một phần vấn đề tồn tạiö trong một thời gian nhất định

D. Giải quyết một phần vấn đề tồn tạiö trong hiện tại và tương lai

Câu 12: Quy trình điều hành giám sát y tế gồm:

A. Chọn hoạt động giám sát ưu tiên, xây dựng bảng danh mục giám sát và tổ chức nhóm giám sát

B. Xây dựng bảng danh mục giám sát và tổ chức nhóm giám sát

C. Chọn hoạt động giám sát ưu tiên và tổ chức nhóm giám sát

D. Chọn hoạt động giám sát ưu tiên, lập bảng nội dung công việc giám sát và tổ chức nhóm giám sát

Câu 13: Mục tiêu của bản chính sách y tế cần căn cứ vào:

A. Vấn đề sức khoẻ bệnh tật hiện tại và dự báo trong tương lai 

B. Vấn đề sức khoẻ bệnh tật trong 5 năm vừa qua và dự báo trong tương lai

C. Vấn đề sức khoẻ bệnh tật đang có tác độüng lớn đến cộng đồng của một số địa phương đáng quan tâm

D. Vấn đề một số yếu tố nguy cơ đang ảnh hưởng đền một số cộng đồng ưu tiên quan tâm trong nước

Câu 14: Mục tiêu cơ bản của chính sách y tế phải được:

A. Nêu rõ ràng, đo lường được, lượng giá được sau một khoảng thời gian

B. Nêu rõ ràng, đo lường được, lượng giá được sau một khoảng thời gian

C. Nêu rõ ràng, đo lường được, lượng giá được sau một khoảng thời gian

D. Nêu khái quát được kết quả thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định

Câu 15: Các giải pháp thực hiện mục tiêu chính sách cần dựa trên:

A. Khả năng cam kết bảo đảm nguồn lực

B. Khả năng huy động nguồn lực sẳn có tại các địa phương 

C. Phương pháp sử dụng nguồn lực hiện tại của ngành y tê và huy đông sự tham gia của cộng đồng

D. Nguồn ngân sách y tế thường xuyên hàng năm của Bộ y tế

Câu 16: Nguồn ngân sách y tế thường xuyên hàng năm của Bộ y tế:

A. Tập trung ưu tiên toàn bộ cho tầm vĩ mô 

B. Cần tập trung nhiều giải pháp cụ thể ở tầm vi mô cho nhiều địa phương để giải quyết vấn đề cụ thể một cách hoàn toàn

C. Tập trung ưu tiên cho tầm vĩ mô và có nhiều giải pháp cụ thể ở tầm vi mô cho toân bộ mỗi địa phương khác nhau để giải quyết vấn đề cụ thể một cách triệt để

D. Bao quát tầm vĩ mô và cần có tầm vi mô để giải quyết vấn đề cụ thể

Câu 17: Bảng chọn ưu tiên của hoạt dộng giám sát gồm các cột sau:

A. Vấn đề tồn tại, nguyên nhân có thể và những ưu tiên của hoạt động giám sát

B. Vấn đề tồn tại, các giải pháp can thiệp và những ưu tiên của hoạt động giám sát

C. Danh mục các nội dung hoạt động, những kết quả đạt được và những ưu tiên của hoạt động giám sát

D. Vấn đề tồn tại, những kết quả đạt đuợc và những ưu tiên của hoạt động giám sát

Câu 18: Quan điểm đề xuất chính sách y tế về đặt hiệu quả lên trên hết có nghĩa là:

A. Với chi phí thấp nhưng hiệu quả tác động trên sức khoẻ cao nhất

B. Với chi phí thấp nhưng kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ y tế cao nhất

C. Với chi phí phù hợp nhưng cải thiện được một phần quan trọng của vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng

D. Với nguồn kinh phí được đầu tư cao nhất và giảm được ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng

Câu 19: Quan điểm đề xuất chính sách y tế về đặt mục tiêu công bằng lên trên hết có nghĩa là:

A.  Ưu tiên dành cho các đối tượng có nguy cơ cao về sức khoẻ bệnh tật

B.  Quan tâm đề đối tượng bênh nặng, hiểm nghèo

C. Ưu tiên cho các đối tượng mắc bệnh nhưng thiếu trang thiết bị y tế kỹ thuật cao

D. Ưu tiên dành cho các đối tượng nghèo, diện chính sách, vùng nghèo, vùng miền núi, vùng xa

Câu 20: Bảng danh mục giám sát là:

A. Bảng có các phần mục được soạn thảo đầy đủ, hợp lý; Được dùng để ră soát lại kết quả công việc, kỹ thuật đã thực hiện

B. Bảng có các phần mục được soạn thảo đầy đủ theo đúng các hoạt động; Được dùng để ră soát lại những sai sót 

C. Bảng có các phần mục được soạn thảo đầy đủ, toàn bộ tất cả những hoạt động; Được dùng để đánh giá hiệu quả công việc

D. Bảng có các phần mục được soạn thảo theo các mục ưu tiên giám sát, dùng để kiểm tra tiến độ công việc 

Câu 21: Về nội dung, mức độ, tính chất của bảng danh mục giám sát về cùng một dịch vụ y tế của tất cả các địa phương trong tỉnh:

A. Được xây dựng thường rất khác nhau, tuỳ theo vấn đề ưu tiên giám sát 

B. Được xây dựng giống nhau để dễ so sánh kết quả giữa các đơn vị 

C. Được xây dựng giống nhau để dễ tính điểm về kết quả đạt được của các đợn vị 

D. Được xây dựng giống nhau để dễ đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị

Câu 22: Nhóm giám sát viên y tế cần được:

A. Đào tạo, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật. Một người biết thạo nhiều việc và có khả năng làm việc độc lập

B. Đào tạo, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật. Một người biết thạo nhiều việc 

C. Đào tạo, một người biết thạo nhiều việc và có khả năng làm việc độc lập 

D. Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật và có khả năng làm việc độc lập

Câu 23: Kế hoạch giám sát cần được:

A. Lập kế hoach khi xây dựng kế hoạch y tế

B. Dự kiến kế hoạch khi thực thi hoạt đông, 

C. Thông qua khi đánh giá kết quả các hoạt động y tế 

D. Dự kiến kế hoạch khi thực thi hoạt đông, Thông qua khi đánh giá kết quả các hoạt động y tế

Câu 24: Quan điểm đề xuất chính sách y tế phù hợp với hoàn cảnh nước ta hiện nay là:

A. Quan điểm hỗn hợp cả 2 giải pháp vĩ mô và vi mô

B. Quan điểm tập trung về giải pháp vĩ mô

C. Quan điểm tập trung về giải pháp vi mô

D. Quan điểm chú trọng đến xu hướng chuyển biến nhanh các yếu tố KT-CT-XH

Câu 25: Tiến hành giám sát tại cơ sở cần có các hoạt động sau:

A. Gặp gỡ, quan sát, thảo luận

B. Gặp gỡ

C. Quan sát 

D. Thảo luận

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 37 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên