Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 86 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?

A. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

B. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghệ nghiệp.

C. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

Câu 5: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhả giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

B. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Câu 6:  Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?

A. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Năng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu 7:  Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là?

A. Chức danh nghề nghiệp là tên qọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

B. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

C. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức

Câu 8:  Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?

A. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

B. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

C. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

Câu 11: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.

B. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã.

Câu 12: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyên là?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

B. Thủ tướng Chinh phủ

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 13: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS?

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

B. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm

C. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Câu 14: Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức?

A. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

B. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghệ nghiệp.

C. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

Câu 18: Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Năng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

C. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

Câu 19: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trường tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

A. 2 đến 3 PhóHiệu trưởng.

B. 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng.

C. 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng.

Câu 20: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?

A. Trường tiểu học

B. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học

C. Cả 2 phương án trên

Câu 23: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Đầu tư cho giáo dục là?

A. đầu tư cho tương lai, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

B. đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

C. đầu tư lâu dài, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Câu 24: Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục như thế nào?

A. Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

B. Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

C. Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục

Câu 25: Ứng xử của giáo viên với cha mẹ người học?

A. Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

B. Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

C. Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Câu 26: Về tiêu chí đạo đức nhà giáo để đạt mức đạt thì phải?

A. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

B. Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

C. Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo

D. Tất cả đáp án trên

Câu 27: Tiêu chí Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường để đạt mức khá thì phải?

A. Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

B. Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);

C. Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;

Câu 28: Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.Theo TT58/2011/BGD-ĐT thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu (Đ) khi:

A. Cả hai học kỳ xếp loại CĐ

B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ

C. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm