Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 307 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 1 quy định tại Điều 4 có tên là gì?

A. Phẩm chất nhà giáo

B. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

C. Xây dựng môi trường giáo dục

D. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Câu 2: Theo điều 29 Luật giáo dục 2009. “Cơ quan nào chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.”

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Nhà nước

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Các bộ và cơ quan ngang bộ

Câu 5: Theo điều 11 luật giáo dục 44/2009/QH12: Cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Chính phủ

C. Nhà nước

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 7: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo

B. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

C. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là như thế nào?

A. Trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực sư phạm

B. Trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm

C. Trình độ từ Cao học trở lên, có năng lực sư phạm

D. Trình độ từ Tiến sỹ trở lên, có năng lực sư phạm

Câu 9: Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đâu là một trong những mục tiêu cụ thể của giáo dục nghề nghiệp?

A. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước.

B. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động quốc tế

C. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế

D. Bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động cho các doanh nghiệp tư nhân và FDI.

Câu 11: Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 gọi là luật gì?

A. Luật văn hoá

B. Luật Giáo dục

C. Luật Công chức

D. Luật viên chức

Câu 13: Theo thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT: Tiêu chuẩn 4 quy định tại Điều 7 có tên là gì?

A. Phẩm chất nhà giáo

B. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

C. Xây dựng môi trường giáo dục

D. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Câu 19: Luật giáo dục 2005 (luật số: 28/2005/QH11) gồm mấy chương bao nhiêu điều?

A. 8 chương, 119 điều

B. 9 chuơng, 120 điều

C. 10 chương, 121 điều

D. 11 chương, 122 điều

Câu 20: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT áp dụng đối với?

A. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học

B. Trường tiểu học

C. Cả 2 phương án trên

Câu 21: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, phó hiệu trưởng trường tiểu học do ai bổ nhiệm?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã.

B. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.

Câu 22: Theo Luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là?

A. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

B. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

C. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Câu 24: Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?

A. Mở rộng quy mô giáo dục.

B. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

C. Năng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Câu 30: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, mỗi trường tiểu học có mấy phó hiệu trưởng?

A. 1 đến 3 Phó Hiệu trưởng.

B. 2 đến 3 PhóHiệu trưởng.

C. 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm