Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 206 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo mức độ phức tạp về tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đổi có thể có:

A. Thay đổi phát triển 

B. Thay đổi chuyển dạng 

C. Thay đổi căn bản về chất 

D. Cả 3 đáp án

Câu 2: Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungu bao gồm:

A. Tầm nhìn 

B. Hy sinh vì lợi ích của người dưới quyền

C. Sử dụng quyền lực cá nhân 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Hành vi định hướng nhiệm vụ gồm:

A. Tổ chức quá trình 

B. Khuyến khích sự thông tin 

C. Tổ chức quá trình, khuyến khích sự thông tin

D. Tổ chức quá trình, khuyến khích sự thông tin, làm rõ việc thông tin

Câu 4: Các chức năng duy trì nhóm gồm:

A. Kiểm soát và duy trì 

B. Kiểm soát và duy trì, điều hòa 

C. Kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ 

D. Kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ, thiết lập tiêu chuẩn

Câu 5: Bí quyết cho việc chẩn đoán vấn đề là:

A. Chuẩn bị cuộc họp

B. Trình bày vấn đề 

C. Chẩn đoán vấn đề 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Các hoạt động của lãnh đạo là:

A. Đưa ra các chỉ dẫn 

B. Bố trí lực lượng lao động 

C. Động viên nhân viên 

D. Gồm cả 3 đáp án trên

Câu 7: Quyền lực chỉ được sử dụng có hiệu quả & mang lại điều tốt đẹp khi:

A. Phù hợp với phong cách của người lãnh đạo 

B. Phù hợp với mục đích của nhà lãnh đạo

C. Cả hai đều đúng 

D. Cả hai đều sai

Câu 8: Các yếu tố tạo nên quyền lực cho môt cá nhân trong tổ chức?

A. Quyền lực chính trị 

B. Quyền lực cá nhân 

C. Quyền lực vị trí 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Các yếu tố thuộc quyền lực cá nhân là:

A. Tài năng chuyên môn

B. Sự liên minh 

C. Sự kết nạp 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Yếu tố nào sau đây thuộc quyền lực chính trị?

A. Sức hấp dẫn, lôi cuốn 

B. Sự liên minh 

C. Sự kiểm soát đối với sự trừng phát 

D. Sự kiểm soát đối với các nguồn lực & phần thưởng

Câu 11: Để đo lường sự thành công của việc sử dụng quyền lực người ta thường căn cứ vào?

A. Sự thỏa mãn của người dưới quyền 

B. Sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền 

C. Cả 2 đều đúng 

D. Cả 2 đều sai

Câu 12: Trong 5 cơ sở của quyền lực theo French & Raven, quyền lực nào có tầm quan trọng số 1:

A. Quyền trao phần thưởng

B. Quyền trừng phạt 

C. Quyền hợp pháp 

D. Quyền chuyên môn

Câu 13: Theo nghiên cứu của Student, mức độ mạnh dần của các quyền lực để các nhân viên phải phục tùng là:

A. Quyền trừng phạt, trao phần thưởng, tham chiếu, chuyên môn, hợp pháp 

B. Quyền trừng phạt, trao phần thưởng, hợp pháp, chuyên môn, tham chiếu

C. Quyền trao phần thưởng, hợp pháp, chuyên môn, tham chiếu, trừng phạt

D. Quyền trao phần thưởng, chuyên môn, trừng phạt, hợp pháp, tham chiếu 

Câu 14: Theo nghiên cứu của Burke & Wilcox, quyền lực nào là quan trọng nhất?

A. Quyền trừng phạt 

B. Quyền hợp pháp 

C. Quyền chuyên môn 

D. Quyền tham chiếu 

Câu 15: Mục tiêu của việc sử dụng các chiến lược ảnh hưởng:

A. Đạt dược sự giúp đỡ 

B. Giao việc cho người khác 

C. Đạt được một cái gì đó từ người khác

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Chiến lược ảnh hưởng có liên quan tới:

A. Mục đích của việc sử dụng ảnh hưởng

B. Đối tượng ảnh hưởng

C. Quan hệ qua lại giữa chủ thể và đối tượng 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17: Các chiến lược ảnh hưởng thường được sử dụng trong thực tế là:

A. Chiến lược thân thiện, chiến lược trao đổi, chiến lược đưa ra lý do 

B. Chiến lược quyết đoán, chiến lược liên minh

C. Chiến lược tham khảo ý kiến cấp trên, chiến lược trừng phạt 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 18: Chiến lược thân thiện phù hợp trong trường hợp:

A. Những người muốn người khác biết đến mình 

B. Những người muốn giúp đỡ người khác 

C. Những người muốn thể hiện mình

D. Những người muốn tìm sự hợp tác

Câu 19: Nguyên tắc của chiến lược trao đổi là:

A. Cho đi một cái gì đó nhằm đạt được cái khác 

B. Thể hiện sự thiện chí 

C. Cư xử một cách thân thiện 

D. Làm cho công việc trở nên quan trọng

Câu 20: Điểm mấu chốt của chiến lược trao đổi là:

A. Cố gắng đạt tới cái quan trọng đối với mình

B. Cho đi những cái không quan trọng với mình nhưng quan trọng với người khác 

C. Cả 2 đáp án trên đều sai 

D. Bao gồm cả a và b

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên