Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 326 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Có 3 loại phong cách: độc đoán, dân chủ và tự do là nghiên cứu của ai?

A. Mô hình trường ĐH Bang Ohio

B. Rlikert 

C. Kurt Lewin 

D. Nghiên cứu ĐH Michigan

Câu 2: Quyền tham chiếu của người lãnh đạo với người dưới quyền phụ thuộc vào: 

A. Sức thu hút và hấp dẫn

B. Tài năng chuyên môn

C. Sự thân thiện và lòng trung thành

D. Cả 3 đều sai

Câu 3: Theo Mintzberg (1973) vai trò quyết định gồm:

A. Đại diện , lãnh đạo, liên lạc

B. Giám sát, phổ biến, phát ngôn.

C. Phát ngôn, khởi xướng, liên lạc

D. Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực, thương thuyết

Câu 4: Theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu có các phong cách lãnh đạo chính là:

A. Phong cách chỉ đạo, hổ trợ

B. Phong cách tham gia, phong cách định hướng thành tựu

C. Cả a,b đều đúng

D. Cả a,b đều sai

Câu 6: Theo các nhà nghiên cứu theo thuyết đường dẫn đến các mục tiêu thì có:

A. Có 4 phong cách lãnh đạo

B. Có 5 phong cách lãnh đạo 

C. Có 6 phong cách lãnh đạo 

D. Có 7 phong cách lãnh đạo

Câu 7: Theo P.Hersey và K.Blanchart với người tham gia miễn cưỡng thì người lãnh dạo nên có:

A. Phong cách chỉ đạo 

B. Phong cách kèm cặp 

C. Phong cách hỗ trợ

D. Phong cách ủy quyền

Câu 8: Theo P.Hersey và K.Blanchart phong cách ủy quyền phù hợp với:

A. Người bắt đầu nhiệt tình

B. Người tham gia miễn cưỡng

C. Người thực hiện tuyệt đỉnh 

D. Người học việc vỡ mộng

Câu 9: P.Hersey và K.Blanchart cho rằng, người lao động trong tổ chức sẽ phát triển và trưởng thành theo một chu kỳ và trải qua 4 giai đoạn theo thứ tự là:

A. Người bắt đầu nhiệt tình, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người tham gia miễn cưỡng

B. Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh

C. Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người học việc vỡ mộng

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 10: Theo Bass người lãnh đạo có thể thay đổi những người dưới quyền bằng cách:

A. Làm cho họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, những giá trị của những kết cục

B. Khơi dậy năng lực cá nhân và nhu cầu tự thể hiện

C. Thúc đẩy họ vượt qua những lợi ích cá nhân để đạt tới những mục tiêu cao cả của tổ chức

D. a và c đúng

Câu 11: Chức năng lãnh đạo trong quyết định nhóm:

A. Định hướng nhiệm vụ và duy trì nhóm

B. Kiểm soát và định hướng hoạt động của nhóm

C. Cả a,b đều đúng

D. Cả a,b đều sai

Câu 12: Chỉ đạo và hướng dẫn thảo luận là mục tiêu của hành vi:

A. Kiểm nghiệm sự nhất trí 

B. Điều hòa 

C. Tổ chức quá trình

D. Thiết lập tiêu chuẩn

Câu 13: Khám phá và giải quyết các vấn đề của quá trình là mục tiêu của hành vi:

A. Thiếp lập tiêu chuẩn

B. Phân tích quá trình

C. Kiểm soát và duy trì

D. Tổ chức quá trình

Câu 14: Chọn câu đúng. Theo Boyatxis người lãnh đạo thành công là:

A. Dám nhận lỗi

B. Dám nhận trách nhiệm, lịch thiệp

C. Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm

D. Dám nhận lỗi, định hướng hiệu suất

Câu 16: Ở Mỹ, thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến hơn?

A. Lãnh đạo

B. Quản trị 

C. Chỉ huy 

D. Cả 3 câu đều không đúng

Câu 17: Ở Anh, thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến hơn?

A. Lãnh đạo 

B. Quản trị 

C. Chỉ huy 

D. Cả 3 câu đều không đúng

Câu 18: Theo Kotter, khái niệm lãnh đạo là gì?

A. Là cư xử của một cá nhân khi anh ta lãnh đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới mục tiêu chung

B. Là sự thích ứng với sự thay đổi

C. Là quá trình ảnh hưởng tới nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu

D. Cả ba câu đều đúng

Câu 19: “Hiệu quả lãnh đạo” được đánh giá dựa vào yếu tố nào?

A. Năng suất làm việc và kết quả hoạt động của nhóm hoặc tổ chức

B. Thái dộ của cấp dưới đối với người lãnh đạo

C. Sự ảnh hưởng của người lãnh đạo đối với sự phát triển của tố chức

D. Tùy mục tiêu và giá trị của người đánh giá đưa ra

Câu 20: “Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về sự tác động của……….…” Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ trống:

A. Con người vào con người 

B. Chủ thể lên đối tượng 

C. Người này lên một nhóm người khác 

D. Cả ba câu đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên