Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 473 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Giới thiệu, quảng cáo, chào hàng, các dịch vụ về chuẩn bị hàng hóa trước khi bán và tổ chức hội chợ triễn lãm thuộc dịch vụ nào sau đây:

A. Dịch vụ sau khi mua bán hàng hóa

B. Dịch vụ trước khi mua bán hàng hóa

C. Dịch vụ trong khi mua bán hàng hóa

D. Cả A, B, C đều Sai

Câu 2: Trong các hình thức dịch vụ sau, dịch vụ nào thuộc nhóm dịch vụ trong quản lý kinh doanh:

A. Đại lý thương mại

B. Dịch vụ giám định hàng hóa

C. Môi giới thương mại

D. Cả A và C đều Đúng

Câu 3: Theo nghĩa rộng, dịch vụ được hiểu là:

A. Là những hoạt động hỗ trợ cho quá trình kinh doanh

B. Là sản phẩm vô hình, khác với các sản phẩm vật chất

C. Được coi là lĩnh vực kinh tế thứ 3 trong nền kinh tế

D. Làm phần đệm điều chỉnh sự thay đổi nhu cầu thị trường

Câu 4: Các hình thức dịch vụ dưới đây đều là một trong các hình thức dịch vụ trong thương mại, ngoại trừ:

A. Dịch vụ mang tính chất sản xuất

B. Dịch vụ mang tính chất tiêu dùng

C. Dịch vụ thương mại thuận túy

D. Dịch vụ trong quản lý kinh doanh

Câu 5: Vai trò của dịch vụ trong thương mại, ngoại trừ:

A. Giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng hóa hơn, làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

B. Lưu chuyển vật tư, hàng hóa nhanh, nâng cao vòng quay của vốn lưu động.

C. Rút ngắn thời gian ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

D. Dự trữ các hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội, giảm bớt dự trữ ở các khâu tiêu dùng, điều hòa cung cầu

Câu 6: Dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ mang tính chất sản xuất:

A. Chào hàng

B. Quảng cáo thương mại

C. Dịch vụ tư vấn

D. Chuẩn bị hàng hóa trước khi bán và đưa vào sử dụng

Câu 7: Môi giới thương mại thuộc hình thức dịch vụ nào sau đây:

A. Dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông bổ sung

B. Dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông thuận túy

C. Dịch vụ trong quản lý kinh doanh

D. Cả A, B, C đều Đúng

Câu 8: Trong hoạt động marketing, dịch vụ nào sau đây có vị trí rất quan trọng vì nó sử dụng lao động nhàn rỗi ở các doanh nghiệp thương mại, xã hội nói chung và đưa hàng hóa gần tơi nơi tiêu dùng sản phẩm:

A. Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng

B. Chuẩn bị hàng hóa trước khi bán và đưa vào sử dụng

C. Chào hàng

D. Dịch vụ logistics

Câu 9: Chọn phát biểu Sai dưới đây: 

A. Dịch vụ thương mại xuất hiện ở mọi giai đoạn của hoạt động bán hàng.

B. Dịch vụ thương mại được phát triển tỷ lệ thuận với sự phát triển của sản xuất kinh doanh.

C. Với nhiều hạn chế, các loại hình dịch vụ thương mại có rất ít cách phân chia.

D. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, dịch vụ thương mại ngày càng đa dạng.

Câu 10: Câu nào dưới đây sai?

A. Việc doanh nghiệp thương mại thực hiện dịch vụ bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng sẽ đem đến nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp sản xuất, hộ gia đình và doanh nghiệp thương mại. 

B. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, dịch vụ thương mại ngày càng đa dạng. 

C. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, dịch vụ bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng là hình thức rất kém phát triển.

D. Cả B và C đều Đúng 

Câu 11: Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông bổ sung:

A. Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng

B. Chuẩn bị hàng hoá trước khi bán và đưa vào sử dụng

C. Dịch vụ kỹ thuật khách hàng

D. Cả A, B, C đều Đúng 

Câu 12: Dịch vụ nào sau đây không phải là dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông bổ sung:

A. Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng

B. Dịch vụ giám định hàng hoá

C. Chuẩn bị hàng hoá trước khi bán và đưa vào sử dụng

D. Dịch vụ kỹ thu t khách hàng

Câu 13: Dịch vụ nào sau đây không phải là dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông bổ sung:

A. Dịch vụ giám định hàng hoá

B. Dịch vụ logistics

C. Chuẩn bị hàng hoá trước khi bán và đưa vào sử dụng

D. Dịch vụ kỹ thuật khách hàng

Câu 14: Sắt thép phải pha cắt thành những phôi phẩm là ví dụ của dịch vụ:

A. Giám định hàng hoá

B. Logistics

C. Chuẩn bị hàng hoá trước khi bán và đưa vào sử dụng

D. Kỹ thuật khách hàng

Câu 15: Dịch vụ nào là quan trọng trong dịch vụ kỹ thuật khách hàng:

A. Hình thức dịch vụ giới thiệu hàng

B. Hướng dẫn mua và sử dụng hàng hoá

C. Dịch vụ bảo hành, sửa chữa

D. Cả A, B, C đều Đúng 

Câu 16: Lợi ích nào sau đây không phải là của Quảng cáo:

A. Làm cho hàng hoá được bán nhanh hơn, nhiều hơn, nhu cầu được đáp ứng kịp thời

B. Giúp cho người làm công tác thương mại hiểu được nhu cầu thị trường và sự phản ứng của thị trường nhanh hơn

C. Là phương tiện hỗ trợ đắc lực trong cạnh tranh

D. Tận dụng lao động nhàn rỗi ở các doanh nghiệp thương mại, của xã hội nói chung và đưa hàng hoá gần tới nơi tiêu dùng sản phẩm 

Câu 17: Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị áp dụng đối với:

A. Những loại máy móc thiết bị có giá trị cao nhưng thời gian sử dụng ít ở các doanh nghiệp.

B. Những loại máy móc thiết bị có giá trị thấp nhưng thời gian sử dụng ít ở các doanh nghiệp.

C. Những hàng hoá có nhu cầu sử dụng thường xuyên.

D. Cả A và C đều Đúng 

Câu 18: Tổ chức hội chợ triển lãm thường được áp dụng cho những loại hàng hóa nào:

A. Hàng hóa mới

B. Hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển 

C. Các loại hàng hóa trên

D. Không có đáp án nào Đúng

Câu 19: Hình thức nào thuộc dịch vụ lưu thông thuần túy:

A. Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng

B. Chuẩn bị hàng hóa trước khi bán và đưa vào sử dụng

C. Chào hàng

D. Dịch vụ kỹ thuật khách hàng

Câu 20: Hình thức nào sau đây không thuộc lĩnh vực lưu thông thuần túy:

A. Bán hàng và vận chuyển hàng theo yêu cầu của khách hàng 

B. Chào hàng

C.  Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

D. Quảng cáo thương mại

Câu 21: Phương tiện quảng cáo bên trong mạng lưới thương mại, ngoại trừ:

A. Biển đề tên cơ sở kinh doanh

B. Đài phát thanh (radio)

C. Quảng cáo qua người bán hàng

D. Tủ kính quảng cáo

Câu 22:  Chi phí giám định sẽ được xác định như thế nào:

A. Chi phí được thỏa thuận giữa tổ chức giám định với khách hàng

B. Là khoản tiền đã được định sẵn, tổ chức giám định và khách hàng không cần thỏa thuận

C. Chi phí giám định do nhà nước chi trả, khách hàng không phải trả khoản này

Câu 23: Trong ủy thác mua bán hàng hóa, bên được uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của chủ thể nào sau đây:

A. Danh nghĩa của bên ủy thác

B. Danh nghĩa của chính mình

C. Danh nghĩa chung của cả hai bên

D. Tất cả đều Đúng

Câu 24: Trong hành vi đại lý thương mại, bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý sẽ nhân danh ai để mua hoặc bán hàng hoá cho bên giao đại lý:

A. Đại lý nhân danh mình mua hoặc bán hàng hoá

B. Đại lý nhân danh bên giao đại lý mua hoặc bán hàng hoá 

C. Danh nghĩa chung của cả hai bên

D. Cả A, B, C đều Sai.

Câu 25: Chọn phát biểu chưa chính xác về hành vi đại lý thương mại:

A. Việc đại lý mua bán hàng hoá cho thương nhân nước ngoài do Chính phủ quy định

B. Một bên của hợp đồng đại lý được chuyển quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đại lý cho bên thứ ba mà không cần được bên kia cho phép

C. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá chỉ có hiệu lực khi được các bên chấp thuận và lập thành văn bản.

D. Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoặc tiền giao cho bên đại lý 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị thương mại có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên