Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 21

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 42 Câu hỏi
  • 71 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 21. Tài liệu bao gồm 42 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thái độ của Đảng ta đối với phát triển khoa học công nghệ quân sự?

A. Từng bước hiện đại hóa

B. Chỉ cần chính trị vững

C. Chỉ cần ý chí cao

D. Nhanh chóng hiện đại hóa toàn bộ 

Câu 2: Thời điểm sử dụng lực lượng dự bị động viên ở lúc nào?

A. Ngay từ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình

B. Chờ đợi chiến tranh, nếu xảy ra

C. Khi có kẻ thù xâm lược

D. Khi quân đội chủ lực không còn đủ sức 

Câu 3: Tìm câu trả lời sai nhất. Tác động của khoa học công nghệ đối với bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực phi quân sự?

A. Phạm vi ngày càng rộng

B. Qui mô ngày càng lớn

C. Tính chất ngày càng đơn giản

D. Đòi hỏi ngày càng cao 

Câu 4: Tư duy mới của động viên công nghiệp hiện nay?

A. Chủ động, linh hoạt, tại chỗ đáp ứng tư duy mới về quốc phòng hiện nay

B. Căn cứ vào qui định của pháp luật

C. Dựa vào các tổ chức phi chính phủ (NGO)

D. Dựa vào các Hội về công nghiệp

Câu 5: Đặc điểm của động viên công nghiệp trong tình hình hiện nay là gì?

A. Phương thức động viên phù hợp với nền kinh tế thị trường thời toàn cầu hóa

B. Tính xã hội hóa của động viên công nghiệp

C. Tính hiện đại của động viên công nghiệp

D. Giữ nguyên cách động viên trước đây

Câu 6: Tính chất của động viên công nghiệp là gì?

A. Là công việc của toàn dân

B. Là công việc của nhà nước

C. Là công việc của từng cá nhân

D. Là công việc của quân đội

Câu 7: Tìm câu trả lời sai. Phương hướng xây dựng quân đội trong chống diễn biến hòa bình?

A. Đủ về số lượng

B. Nhanh chóng hiện đại hóa toàn diện

C. Vững về chính trị, tinh thần

D. Mạnh về chất lượng

Câu 8: Tìm câu trả lời sai nhất. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong diễn biến hoà bình?

A. Mở rộng dân chủ XHCN

B. Tăng cường trật tự kỷ cương

C. Tiến hành tuyển sinh quân sự

D. Giải quyết tốt các vấn đề tôn giáo, dân tộc

Câu 9: Tìm câu trả lời sai. Phát triển kinh tế trong chống diễn biến hòa bình hiện nay?

A. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội

B. Chú trọng kinh tế nhà nước

C. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập

D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Câu 10:  Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong chống diễn biến hòa bình hiện nay? 

A. Kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng

B. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 

C. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

D. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ

Câu 12: Tìm câu trả lời sai. Sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân phụ thuộc vào?

A. Nền kinh tế

B. Phong trào văn nghệ

C. Chế độ chính trị

D. Trình độ khoa học

Câu 13: Lực lượng của nền quốc phòng toàn dân? 

A. Sức mạnh tổng hợp của toàn dân

B. Công an

C. Các lực lượng vũ trang

D. Quân đội

Câu 14: Tiềm lực nào quyết định sức mạnh vật chất và kĩ thuật của nền quốc phòng toàn dân?

A. Tiềm lực chính trị tinh thần

B. Tiềm lực kinh tế 

C. Tiềm lực khoa học công nghệ

D. Tiềm lực quân sự

Câu 15: Mối quan hệ của quốc phòng với kinh tế?

A. Kinh tế quyết định sức mạnh vật chất, kĩ thuật của quốc phòng

B. Có vai trò ngang nhau

C. Quốc phòng quyết định kinh tế

D. Kinh tế quyết định thắng lợi của quốc phòng

Câu 16:  Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tiến hành trong các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế

B. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực

C. Văn hoá

D. Quân sự

Câu 17: Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

A. Độc lập tự chủ

B. Chỉ liên minh quân sự với các nước khác

C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

D. Xây dựng ba thứ quân hùng mạnh

Câu 18: Ý nghĩa của việc phân vùng chiến lược?

A. Để bảo vệ Tổ quốc tốt nhất

B. Để tiện sử dụng

C. Để đề phòng địch

D. Để dễ quản lý

Câu 19: Bản chất của chiến tranh nhân dân là gì? 

A. Kiểu tổ chức chiến tranh vô chính phủ

B. Kiểu tổ chức bảo vệ Tổ quốc của toàn dân

C. Là xã hội hóa chiến tranh

D. Là chiến tranh tự phát của nhân dân 

Câu 21: Đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt Nam?

A. Đối phó được với chiến tranh thông thường

B. Đối phó được với diễn biến hòa bình

C. Đối phó được với mọi loại hình chiến tranh

D. Đối phó được với xung đột vũ trang

Câu 22: Hãy tìm câu trả lời sai. Quan điểm về chiến tranh nhân dân của Đảng ta?

A. Toàn dân đánh giặc

B. Đánh lâu dài nhưng ra sức giành thắng lợi sớm

C. Phòng ngự là chính

D. Vừa chiến đấu vừa sản xuất

Câu 23: Tìm câu trả lời sai. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân gồm?

A. Lực lượng toàn dân đánh giặc

B. Lực lượng thanh niên xung kích

C. Lực lượng nhân dân đánh giặc

D. Lực lượng vũ trang nhân dân

Câu 24: Tìm câu trả lời sai nhất. Để bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế trong chiến tranh nhân dân cần?

A. Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực kinh tế

B. Rèn luyện kĩ năng bảo vệ Tổ quốc trên lĩnh vực này

C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

D. Hiện thực hóa pháp luật về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành

Câu 25: Mục đích cao nhất của việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự nghiệp CNH, HĐH

B. Phát huy tốt nhất mọi tiềm năng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

C. Tranh thủ sự hỗ trợ của các nước lớn cả về kinh tế và quân sự

D. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ, Đảng, chính quyền

Câu 26: Cơ sở lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh:

A. Là cách phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ

B. Là yêu cầu khách quan của xã hội có giai cấp và Nhà nước

C. Quốc phòng có vai trò bảo vệ, kinh tế giữ vị trí quyết định.

D. Sự gắn kết giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong một thể thống nhất

Câu 27: Vì sao phải kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh?

A. Yêu cầu nội sinh của phát triển kinh tế – xã hội

B. Là điều kiện để chiến thắng trong chiến tranh

C. Là động lực thúc đẩy xã hội phát triển

D. Là yêu cầu của an ninh quốc gia

Câu 28: Vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Là động lực thúc đẩy xã hội phát triển

B. Là điều kiện để chiến thắng trong chiến tranh

C. Yêu cầu nội sinh của phát triển kinh tế – xã hội

D. Là yêu cầu của an ninh quốc gia

Câu 29: Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm cơ bản của Đảng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay?

A. Phát huy mọi sức mạnh để vừa sản xuất vừa bảo vệ Tổ quốc. 

B. Để trang bị hiện đại cho lực lượng vũ trang

C. Là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp.

D. Kết hợp ngay từ trong các chương trình, kế hoạch

Câu 30: Những biện pháp cơ bản trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh hiện nay?

A. Quán triệt thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược

B. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)

C. Tăng cường mở cửa, hội nhập

D. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu 31: Chọn câu sai. Vai trò quyết định của kinh tế đối với quốc phòng?

A. Quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng.

B. Quyết định trình độ của nền quốc phòng

C. Quyết định nguồn gốc của nền quốc phòng

D. Quyết định bản chất của nền quốc phòng.

Câu 32: Quan hệ giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Tất yếu, biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau

B. Một chiều: kinh tế quyết định quốc phòng.

C. Không đồng đẳng giữa xây dựng và bảo vệ. 

D. Quốc phòng – an ninh tạo mơi trường cho phát triển kinh tế – xã hội

Câu 33: Hình thái kinh tế xã hội nào không có kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Nô lệ, hoặc chưa có loài người

B. Phong kiến

C. Tư sản

D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 34: Từ khi nào loài người phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Từ xã hội nô lệ

B. Từ xã hội phong kiến

C. Từ xã hội tư sản

D. Từ khi xuất hiện xã hội loài người

Câu 35: Mục đích của giáo dục quốc phòng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở các trường học?

A. Biết bảo vệ Tổ quốc bằng chuyên môn được đào tạo, tại nơi làm việc, trong mọi lúc

B. Làm cho sinh viên rèn luyện như bộ đội

C. Chuẩn bị cho sinh viên ra trường

D. Làm cho sinh viên nắm được tri thức quân sự

Câu 36: Biện pháp kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các trường học?

A. Trong từng ngành nghề

B. Trong từng vùng miền

C. Trong từng chương trình, dự án

D. Trong từng nội dung môn học

Câu 37: Trong nền kinh tế nhiều thành phần cần chú trọng kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở loại hình nào?

A. Trong doanh nghiệp tư nhân

B. Trong toàn bộ nền kinh tế

C. Trong doanh nghiệp liên doanh

D. Trong doanh nghiệp nhà nước

Câu 38: Dưới góc nhìn kinh tế, vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Theo yêu cầu của nhà nước

B. Hiệu quả và tiết kiệm nhất

C. Là đòi hỏi của kinh tế tri thức

D. Là yêu cầu của kinh tế nhiều thành phần

Câu 39: Thực chất của kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Hiệu quả và tiết kiệm nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B. Do kinh tế ta còn yếu

C. Do không còn hệ thống xã hội chủ nghĩa

D. Do chưa liên kết được với nước lớn

Câu 40: Yêu cầu cao nhất trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các nhà trường?

A. Xây dựng lòng yêu nước

B. Sinh viên sẵn sàng nhập ngũ

C. Biết sử dụng vũ khí quân dụng

D. Sinh viên biết tự bảo vệ Tổ quốc theo chuyên môn

Câu 41: Thời điểm kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

A. Ngay trong thời bình

B. Khi tổng động viê

C. Khi chiến tranh xảy ra

D. Khi quan hệ quốc tế căng thẳng

Câu 42: Việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh thường diễn ra ở các nước nào?

A. Ở những nước đang phát triển

B. Ở mọi nước

C. Ở những nước nghèo

D. Ở những nước bị mất chủ quyền

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 42 Câu hỏi
  • Sinh viên