Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 45 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 10. Tài liệu bao gồm 45 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng do:

A. Chủ tịch Quốc hội quy định.

B. Chủ tịch nước quy định.

C. Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định.

D. Chính phủ quy định. 

Câu 2: Các yếu tố cấu thành quốc gia:

A. Lãnh thổ, dân cư và nhà nước.

B. Lãnh thổ, dân cư và chế độ chính trị.

C. Lãnh thổ, dân cư và quyền lực công cộng.

D. Lãnh thổ, dân cư và hệ thống chính trị.

Câu 3: Lãnh thổ quốc gia là:

A. Phạm vi không gian bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời của quốc gia.

B. Phạm vi không gian bao gồm vùng đất, các đảo, vùng biển, vùng trời của quốc gia.

C. Phạm vi không gian được giới hạn bởi biên giới quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của một quốc gia.

D. Phạm vi không gian bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời, các đảo và quần đảo của quốc gia.

Câu 4: Lãnh thổ quốc gia Việt Nam bao gồm:

A. Vùng đất, vùng biển, vùng trời quốc gia.

B. Đất liền, vùng biển đảo và vùng trời quốc gia.

C. Vùng đất, vùng biển, vùng trời quốc gia và lãnh thổ quốc gia đặc biệt.

D. Vùng đất, vùng biển đảo, vùng trời và khu vực biên giới quốc gia.

Câu 5: Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm:

A. Đất liền, các đảo và quần đảo.

B. Đất liền, các đảo và bán đảo.

C. Đất liền và các quần đảo.

D. Đất liền, bán đảo và quần đảo.

Câu 6: Trong vùng biển quốc gia, nội thủy là:

A. Vùng nước nằm bên trong lục địa.

B. Vùng biển nằm ở phía trong của đường cơ sở.

C. Vùng biển nằm phía trong biên giới quốc gia trên biển.

D. Vùng biển nằm phía ngoài đường cơ sở.

Câu 7: Trong vùng biển quốc gia, nội thủy có chế độ pháp lý:

A. Tương tự như lãnh hải.

B. Như trên đất liền.

C. Như vùng đặc quyền kinh tế.

D. Như vùng tiếp giáp lãnh hải.

Câu 8: Quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối ở:

A. Lãnh hải.

B. Nội thủy.

C. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

D. Vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 9: Vùng biển quốc gia, lãnh hải là:

A. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ bờ biển.

B. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ biên giới quốc gia trên biển.

C. Vùng biển có chiều rộng 10 hải lý tính từ đường cơ sở.

D. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở.

Câu 10: Vùng biển nào, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và không tuyệt đối:

A. Nội thủy.

B. Lãnh hải. 

C. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

D. Vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 11: Lãnh hải của nước ta gồm:

A. Lãnh hải của đất liền.

B. Lãnh hải của đảo.

C. Lãnh hải của quần đảo.

D. Cả ba lựa chọn trên

Câu 12: Biên giới quốc gia trên biển là:

A. Ranh giới ngoài của lãnh hải.

B. Ranh giới ngoài của các vùng tiếp giáp lãnh hải.

C. Ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế.

D. Ranh giới ngoài của nội thủy. 

Câu 13: Vùng trời quốc gia là:

A. Khoảng không gian phía trên vùng đất và vùng biển quốc gia.

B. Khoảng không gian phía trên đất liền và vùng biển quốc gia.

C. Khoảng không gian phía trên lãnh thổ quốc gia.

D. Khoảng không gian phía trên đất liền, đảo và quần đảo.

Câu 14: Chủ quyền quốc gia là:

A. Quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về mọi mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó.

B. Quốc gia thể hiện chủ quyền của mình trên mọi phương diện kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao.

C. Quyền làm chủ vận mệnh của mỗi dân tộc, quyền quyết định chế độ chính trị, con đường phát triển.

D. Cả A và B.

Câu 15: Các quốc gia thể hiện chủ quyền trên những phƣơng diện nào:

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Quân sự, ngoại giao.

D. Tất cả lựa chọn trên.

Câu 16: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là:

A. Một bộ phận của chủ quyền quốc gia, khẳng định quyền làm chủ vùng đất, biển, vùng trời của quốc gia.

B. Quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, quyết định mọi vấn đề đối nội, đối ngoại của quốc gia.

C. Một bộ phận của chủ quyền quốc gia, khẳng định quyền làm chủ của quốc gia đó trên vùng lãnh thổ của mình.

D. Quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, quyết định mọi vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 17: Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia:

A. Đấu tranh làm thất bại các hoạt động phá hoại của các thế lực chống phá Việt Nam.

B. Xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. 

C. Xác lập và bảo vệ quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp về mọi mặt trong phạm vi lãnh thổ.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

Câu 18: Biên giới quốc gia Việt Nam bao gồm:

A. Biên giới quốc gia trên đất liền, biển và trên không.

B. Biên giới quốc gia trong lòng đất và trên biển.

C. Biên giới quốc gia trên không, biển và trong lòng đất.

D. Biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất

Câu 19: Biên giới quốc gia trên đất liền được xác định bằng:

A. Các mốc quốc giới trên thực địa.

B. Các tọa độ trên hải đồ.

C. Các tọa độ trên bản đồ.

D. Cả A và C. 

Câu 20: Biên giới quốc gia trên biển được đánh dấu bằng:

A. Các mốc quốc giới trên biển.

B. Các tọa độ trên hải đồ.

C. Các tọa độ trên bản đồ.

D. Kinh độ, vĩ độ.

Câu 21: Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia:

A. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế khu vực biên giới.

B. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở chính trị vững chắc ở khu vực biên giới.

C. Ưu tiên đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. 

D. Ưu tiên xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ở khu vực biên giới.

Câu 22: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được Đảng và Nhà nước ta xác định:

A.  Là một nội dung quan trọng của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

C. Là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế trong thời kỳ mới.

D. Là một nội dung quan trọng của chiến lược đối ngoại trong thời kỳ mới.

Câu 23: Quan điểm của Nhà nước ta về xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia:

A. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là kết quả đấu tranh của hàng ngàn năm dựng nước.

B. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội.

C. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

D. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là tài sản vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam

Câu 24: Quan điểm xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định của Đảng và Nhà nước ta thể hiện:

A. Là vấn đề quan trọng cơ bản và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

B. Là quan điểm nhất quán trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

C. Là quan điểm nhất quán, phù hợp với lợi ích, luật pháp của Việt Nam và công ước quốc tế.

D. Là xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định phù hợp với đường lối đối ngoại của nước ta.

Câu 25: Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biên giới:

A. Thông qua các cơ quan tài phán và công ước của Liên Hợp Quốc về lãnh thổ, biên giới. 

B. Thương lượng hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

C. Bằng con đường ngoại giao trên tinh thần bình đẳng đôi bên cùng có lợi.

D. Bằng nhiều biện pháp kể cả biện pháp sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Câu 26: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia:

A. Là sự nghiệp của toàn dân.

B. Dưới sự lãnh đạo của Đảng.

C. Sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

D. Cả ba lựa chọn trên. 

Câu 27: Trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, lực lượng nào là nòng cốt: 

A. Quân đội nhân dân. 

B. Công an nhân dân.

C. Bộ đội địa phương.

D. Dân quân tự vệ.

Câu 28: Trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, lực lượng nào là nòng cốt chuyên trách:

A. Bộ đội Hải quân.

B. Bộ đội biên phòng.

C. Cảnh sát biển.

D. Dân quân tự vệ.

Câu 29: Đảng ta nhận định: trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển là:

A. Xu thế chủ đạo trong quan hệ giữa các dân tộc.

B. Xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc.

C. Xu thế chủ yếu trong quan hệ giữa các dân tộc.

D. Xu thế quyết định sự phát triển của thế giới. 

Câu 30: Quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới vẫn diễn ra rất phức tạp, nóng bỏng ở phạm vi:

A. Châu Phi và châu Mỹ La tinh. 

B. Châu Á và châu Âu.

C. Các nước Xã hội chủ nghĩa.

D. Từng quốc gia, khu vực và quốc tế.

Câu 31: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, giải quyết vấn đề dân tộc được xác định: 

A. Vừa là quan điểm, vừa là phương châm của nhà nước Vô sản.

B. Vừa là nhiệm vụ, vừa là phương thức của nhà nước XHCN. 

C. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của Cách mạng XHCN.

D. Vừa là quan điểm, vừa là mục tiêu của nhà nước XHCN.

Câu 32: Nội dung giải quyết các vấn đề dân tộc theo quan điểm của Lênin:

A. Các vấn đề dân tộc phải phân chia đẳng cấp rõ ràng.

B. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng.

C. Các dân tộc phải tự trị ly khai.

D. Các dân tộc phải có nền văn hóa chung.

Câu 33:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc:

A. Quan tâm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số.

B. Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

C. Xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc trên thế giới.

D. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Câu 34: Một trong các đặc trưng của các dân tộc ở Việt Nam là: 

A. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú du canh, du cư.

B. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú tập trung ở Miền Bắc.

C. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú tập trung ở Tây Nguyên.

D. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ. 

Câu 35: Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay được Đảng xác định:

A.  Là đặc biệt quan trọng của cách mạng nước ta. 

B. Là nguồn sức mạnh chủ yếu của đất nước ta.

C. Có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

D. Có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Câu 36: Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta:

A. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc.

B. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ.

C. Chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc.

D. Chống lợi dụng vấn đề dân tộc để gây mất ổn định đất nước.

Câu 37: Tôn giáo là một hình thái, ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan theo:

A. Trào lưu của xã hội phù hợp với tư tưởng, tình cảm, niềm tin của con người.

B. Quy luật phát triển của đời sống xã hội, được mọi người tin tưởng tham gia.

C. Quan niệm hoang đường, ảo tưởng, phù hợp với tâm lý, hành vi của con người.

D. Chuẩn mực đạo đức, truyền thống được con người tiếp nhận tin theo. 

Câu 38: Tôn giáo có nguồn gốc từ các yếu tố:

A. Kinh tế, xã hội, ý thức và hành vi.

B. Chính trị, xã hôi, tinh thần và tâm lý.

C. Kinh tế, xã hội, nhận thức và tâm lý.

D. Chính trị, xã hội, kinh tế và tinh thần.

Câu 39: Tôn giáo có những tính chất:

A. Tính lịch sử, tính quần chúng, tính chính trị.

B. Tính lịch sử, tính quần chúng, tính khoa học.

C. Tính lịch sử, tính nghệ thuật, tính chính trị.

D. Tính kế thừa, tính quần chúng, tính chính trị.

Câu 40: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giải quyết các vấn đề tôn giáo trong cách mạng XHCN:

A. Quán triệt quan điểm lịch sử, toàn diện, cụ thể trong giải quyết vấn đề tôn giáo.

B. Gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. 

C. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân.

D. Kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu.

Câu 41: Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay:

A. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài, là nhu cầu của một bộ phận nhân dân.

B. Tôn giáo có những giá trị văn hóa, đạo đức tích cực, phù hợp với xã hội mới.

C. Đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 42: Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo ở Việt Nam là:

A. Vận động quần chúng sống “kính chúa yêu nước”.

B. Vận động quần chúng sống “phúc âm trong lòng dân tộc”.

C. Vận động quần chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”.

D. Vận động quần chúng sống “từ bi, bác ái”.

Câu 43: Ở nƣớc ta, công tác tôn giáo là trách nhiệm của:

A. Toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do Đảng lãnh đạo.

D. Toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Câu 44: Để vô hiệu hóa địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch, phương pháp chung cơ bản nhất là: 

A. Tăng cường xây dựng củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc.

B. Tăng cường xây dựng củng cố các tổ chức chính trị vững mạnh.

C. Thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo.

D. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Câu 45: Giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là:

A. Tạo mọi điều kiện cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với đất nước. 

B. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo.

C. Chú trọng công tác giáo dục thuyết phục đối với các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo.

D. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối phó có hiệu quả đối với những lực lượng phản động. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 45 Câu hỏi
  • Sinh viên