Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 80 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Gia đình và xã hội

C. Các tổ chức thành viên của Mặt trận

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 2: Theo Luật Giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện?

A. Nội dung giáo dục

B. Chương trình giáo dục

C. Phương pháp giáo dục

D. Mục đích giáo dục

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. "Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

C. Trách nhiệm của xã hội

D. Trách nhiệm của nhà trường

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục" là?

A. Mục đích giáo dục

B. Phương pháp giáo dục

C. Nội dung giáo dục

D. Chương trình giáo dục

Câu 7: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hướng nghiệp trong giáo dục là?

A. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

B. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

C. Tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

D. hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. "Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học" là trách nhiệm của? 

A. Trách nhiệm của xã hội

B. Trách nhiệm của giai đình

C. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

D. Trách nhiệm của nhà trường

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về phân luồng trong giáo dục là?

A. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân

B. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

C. Tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

D. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non được tổ chức trong mỗi năm học ở?

A. Giáo dục mầm non

B. Giáo dục phổ thông; giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên

C. Giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non

D. Giáo dục phổ thông

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Liên thông trong giáo dục là?

A. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,  giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

B. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

C. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học.

D. Việc sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành, nghề đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành, nghề đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Việc liên thông trong giáo dục phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm?

A. Chất lượng

B. Kế thừa kết quả học tập

C. Quyền lợi người học

D. Liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mầm non, ở?

A. liên trường và ở các cấp hành chính

B. Liên trường

C. Các cấp hành chính

D. Cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân cấp tỉnh, huyện

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục?

A. Tiếng Việt và Tiếng Trung Quốc

B. Tiếng Việt và Tiếng Pháp

C. Tiếng Việt

D. Tiếng Việt và Tiếng Anh

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh học vượt lớp trong trường hợp nào?

A. Chỉ số IQ cao

B. Thông minh

C. Phát triển sớm về trí tuệ

D. Theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. "Tiếp nhận thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của con hoặc người được giám hộ." là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của gia đình

B. Trách nhiệm của nhà trường

C. Trách nhiệm của xã hội

D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. "tôn trọng nhà giáo, không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo" là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của xã hội

B. Trách nhiệm của gia đình

C. Trách nhiệm của nhà trường

D. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về trường hợp học sinh được học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định?

A. Học sinh học lưu ban; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật

B. Học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước

C. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. "thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ." là trách nhiệm của?

A. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

B. Trách nhiệm của xã hội

C.  Trách nhiệm của nhà trường

D. Trách nhiệm của gia đình

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông được chia thành những giai đoạn nào?

A. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục phát triển

B. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

C. Giai đoạn giáo dục phổ thông và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp

D. Giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục giai đoạn nâng cao

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm