Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 197 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Xã hội hóa giáo dục bao gồm các nội dung:

A. Huy động đóng góp tài chính từ phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội

B. Giáo dục hóa xã hội; cộng đồng trách nhiệm; đa dạng hóa loại hình; đa dạng hóa nguồn lực; thể chế hóa chủ trương

C. Cộng đồng trách nhiệm với giáo dục

D. Huy động đóng góp tài chính từ phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội

Câu 2: Phổ cập giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay là:

A. Trẻ em 5 tuổi

B. Trẻ em 6 tháng tuổi

C. Trẻ em 3 tuổi

D. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi

Câu 4: "Thực hiện thể chế và cải cách thể chế trong phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục – Đào tạo” là:

A. Mục tiêu cải cách hành chính nhà nước về Giáo dục – Đào tạo

B. Nguyên tắc cải cách hành chính nhà nước về Giáo dục – Đào tạo

C. Phương pháp cải cách hành chính nhà nước về Giáo dục – Đào tạo

D. Nội dung cải cách nhà nước về Giáo dục – Đào tạo

Câu 5: Những đặc điểm phát triển tâm sinh lý ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở? (Chọn 1 đáp án):

A. Đặc điểm phát phát triển tâm lý và nhân cách

B. Đặc điểm phát triển thể chất và nhân cách

C. Đặc điểm phát triển thể chất và tâm lý

D. Đặc điểm phát triển thể chất và nhận thức

Câu 6: Hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở? (Chọn 1 đáp án):

A. Hoạt động học tập và hoạt động vui chơi

B. Hoạt động giao lưu và hoạt động giao tiếp

C. Hoạt động học tập và hoạt động giao lưu

D. Hoạt động giao lưu và hoạt động vui chơi

Câu 7: Mục tiêu của tư vấn học đường là? (Chọn 1 đáp án)

A. Tạo ra động lực cho sự phát triển ở học sinh, phòng ngừa và khắc phục các vấn đề cản trở quá trình phát triển của học sinh trong trường học

B. Tạo ra động lực cho sự phát triển ở học sinh

C. Phòng ngừa các sự kiện đẩy học sinh, giáo viên đến bất lực hoặc cản trở quá trình phát triển của học sinh trong trường học

D. Khắc phục những vấn đề hiện có cản trở quá trình phát triển của học sinh trong trường học

Câu 8: Kỹ năng tư vấn cá nhân trong tư vấn học đường gồm? (Chọn 1 đáp án)

A. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản hồi, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tóm tắt, kỹ năng củng cố

B. Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản hồi và kỹ năng tóm tắt

C. Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản hồi, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tóm tắt, kỹ năng củng cố

D. Kỹ năng phản hồi, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tóm tắt, kỹ năng củng cố

Câu 9: Nhiệm vụ của tư vấn học đường là? (Chọn 1 đáp án)

A. Can thiệp và khắc phục những hành vi không phù hợp của học sinh

B. Phòng ngừa các hành vi nguy cơ và can thiệp, khắc phục những hành vi, cảm xúc không phù hợp của học sinh đang cản trở sự phát triển của học sinh trong trường học

C. Can thiệp những hành vi, cảm xúc không phù hợp của học sinh đang cản trở sự phát triển của học sinh trong trường học

D. Khắc phục những hành vi, cảm xúc không phù hợp của học sinh đang cản trở sự phát triển của học sinh trong trường học

Câu 10: Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp học sinh gồm? (Chọn 1 đáp án)

A. Hành vi quan tâm; Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi cảm xúc; Kỹ năng đối mặt; Kỹ năng tập trung; Kỹ năng phản hồi ý tưởng

B. Kỹ năng phản hồi cảm xúc; Kỹ năng đối mặt; Kỹ năng tập trung; Kỹ năng phản hồi ý tưởng

C. Hành vi quan tâm; Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi cảm xúc; Kỹ năng đối mặt; Kỹ năng tập trung;

D. Kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi cảm xúc; Kỹ năng đối mặt; Kỹ năng tập trung; Kỹ năng phản hồi ý tưởng

Câu 11: Nội dung của tư vấn học đường là? (Chọn 1 đáp án)

A. Tư vấn cho những học sinh có vấn đề về cảm xúc và hành vi và những học sinh gặp khó khăn trong học tập, định hướng nghề nghiệp

B. Tư vấn cho những học sinh về định hướng nghề nghiệp

C. Tư vấn cho những học sinh gặp 

D. Tư vấn cho những học sinh có vấn đề về cảm xúc và hành vi

Câu 12: Phương pháp tư vấn học đường gồm? (Chọn 1 đáp án):

A. Tư vấn cá nhân

B. Tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm

C. Tư vấn nhóm

D. Tư vấn cộng đồng

Câu 13: Kỹ năng tư vấn nhóm trong tư vấn học đường gồm? (Chọn 1 đáp án)

A. Kỹ năng kết nối; Kỹ năng ngăn cản; Kỹ năng tổng hợp; Kỹ năng củng cố

B. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ; Kỹ năng kết nối; Kỹ năng ngăn cản; Kỹ năng tổng hợp

C. Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng kết nối; Kỹ năng ngăn cản; Kỹ năng tổng hợp

D. Kỹ năng ngăn cản; Kỹ năng tổng hợp; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng đặt câu hỏi

Câu 14: Các liệu pháp sử dụng trong tư vấn hướng nghiệp học sinh gồm?

A.  Liệu pháp nhận thức - hành vi

B. Liệu pháp kể chuyện và liệu pháp tập trung vào giải pháp

C. Liệu pháp kể chuyện

D. Liệu pháp 

Câu 15: Theo cấp độ quản lý, “chương trình giáo dục” được phân thành các loại sau:

A. Chương trình chung; chương trình riêng; chương trình cụ thể

B. Chương trình của Bộ GD-ĐT; chương trình của Sở GD-ĐT; chương trình của phòng GD-ĐT

C. Chương trình quốc gia; chương trình địa phương; chương trình nhà trường

D. Chương trình tổng thể; chương trình môn học; chương trình ngoại khóa

Câu 16: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được tiến hành theo quy trình nào dưới đây?

A. Xây dựng KHGD của nhà trường → Tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường → Đánh giá chương trình, KHGD đã thực hiện→Điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, KHGD của nhà trường

B. Xây dựng KHGD của nhà trường → Tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường → Điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, KHGD của nhà trường →Đánh giá chương trình, KHGD đã thực hiện

C. Phân tích tình hình thực tiễn→ Xây dựng KHGD của nhà trường → Tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường → Đánh giá chương trình, KHGD đã thực hiện→Điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, KHGD của nhà trường

D. Phân tích tình hình thực tiễn→ Xây dựng KHGD của nhà trường → Tổ chức thực hiện KHGD của nhà trường → Điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, KHGD của nhà trường →Đánh giá chương trình, KHGD đã thực hiện

Câu 18: Chương trình giáo dục được phân loại theo:

A. Cấp độ quản lý; Giai đoạn triển khai chương trình; Tiếp cận nội dung hay năng lực

B. Cấp quốc gia hay địa phương; Chu trình phát triển chương trình; Tiếp cận nội dung hay năng lực

C. Cấp độ quản lý; Giai đoạn triển khai chương trình; Cách tiếp cận phát triển chương trình

D. Cấp độ quản lý; Chu trình phát triển chương trình; Cách tiếp cận phát triển chương trình

Câu 19: Chương trình giáo dục nhà trường là:

A. Bản kế hoạch do nhà trường tự biên soạn theo điều kiện riêng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tình hình kinh tế chính trị… của mỗi trường

B. Chương trình do tự nhà trường thiết kế

C. Bản thiết kế lại của chương trình giáo dục tổng thể cho phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học…giúp học sinh ở trường đều học được và phải đạt chuẩn chung

D. Sự cụ thể hóa bản thiết kế chung của chương trình giáo dục quốc gia cho phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi trường học giúp học sinh ở trường đều học được và phải đạt chuẩn chung

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là của tác giả Peter F.Oliva về khái niệm “Chương trình giáo dục”?

A. “Chương trình giáo dục là tất cả những gì xảy ra trong nhà trường, bao gồm cả các hoạt động ngoại khoá, sự giảng dạy và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau”

B. “Chương trình giáo dục là một bản thiết kế kế hoạch giảng dạy, ngoại khóa, trải nghiệm… xảy ra trong nhà trường phổ thông”

C. “Chương trình giáo dục là tất cả các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa và các hoạt động khác xảy ra trong nhà trường”

D. “Chương trình giáo dục là tất cả các hoạt động giảng dạy và giáo dục trong trong nhà trường”

Câu 21: Theo quan điểm hiện đại, “chương trình giáo dục” gồm các thành tố nào dưới đây?

A. Mục tiêu dạy học; Phạm vi, mức độ và cấu trúc nội dung học tập; Phương pháp, hình thức tổ chức học tập; Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

B. Mục tiêu dạy học; Phạm vi, mức độ và cấu trúc nội dung học tập; Phương pháp, hình thức tổ chức học tập; Đánh giá kết quả học tập

C. Mục tiêu dạy học; Kế hoạch dạy học và hoạt động ngoại khóa; Phương pháp, hình thức tổ chức học tập; Đánh giá kết quả học tập

D. Mục tiêu dạy học; Cấu trúc nội dung học tập; Hình thức tổ chức học tập; Đánh giá kết quả học tập

Câu 22: Phát triển chương trình là quá trình:

A. Dựa trên nhu cầu, lợi ích của người học, tính chất xã hội hoặc cộng đồng để hoạch định chương trình; thực thi chương trình; đánh giá chương trình; cải tiến chương trình

B. Gồm 4 giai đoạn: hoạch định chương trình; thực thi chương trình; đánh giá chương trình; cải tiến chương trình

C. Dựa trên nhu cầu, lợi ích của người học, tính chất xã hội hoặc cộng đồng để xây dựng chương trình dạy học cho phù hợp

D. Thiết kế bản kế hoạch dạy học cụ thể dựa trên nhu cầu, lợi ích của người học, tính chất xã hội hoặc cộng đồng

Câu 23: Mô hình SWOT dùng để phân tích điều kiện thực tiễn của nhà trường phổ thông khi thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gồm các thành tố sau:

A. Điểm cần phát huy; điểm đã ổn định; hướng triển khai; hướng khắc phục

B. Điểm yếu; Điểm mạnh; Thách thức; Cơ hội

C. Điểm yếu; Điểm mạnh; Điểm cần khắc phục; hướng triển khai

D. Điểm yếu; Điểm mạnh; Hạn chế; Cơ hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm